Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,919,826  
2,604,193  
2,494,697  
2,439,740  
2,257,356  
874,353  
772,623  
756,645  
805,617  
765,500  
382,576  
313,167  
410,517  
470,788  
356,734  
0  
0  
0  
0  
0  
487,839  
454,107  
342,794  
334,439  
408,412  
535  
547  
588  
390  
354  
3,404  
4,802  
2,746  
0  
0  
2,045,473  
1,831,570  
1,738,053  
1,634,123  
1,491,856  
0  
0  
0  
0  
0  
33,027  
33,434  
34,093  
34,752  
35,091  
1,098,795  
974,363  
970,886  
863,527  
617,818  
840,063  
751,987  
661,458  
670,301  
778,051  
57,765  
57,765  
57,765  
52,561  
52,561  
15,822  
14,020  
13,852  
12,982  
8,336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,919,826  
2,604,193  
2,494,697  
2,439,740  
2,257,356  
2,001,382  
1,667,318  
1,488,730  
1,468,219  
1,303,452  
1,327,700  
1,032,604  
693,753  
786,453  
713,359  
673,682  
634,714  
794,977  
681,766  
590,093  
918,444  
936,875  
1,005,968  
971,521  
953,904  
918,444  
936,875  
1,005,968  
971,521  
953,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0