Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,227,841  
2,518,456  
2,604,193  
2,494,697  
2,439,740  
1,119,522  
834,848  
772,623  
756,645  
805,617  
626,215  
120,545  
313,167  
410,517  
470,788  
0  
262,031  
0  
0  
0  
492,789  
448,248  
454,107  
342,794  
334,439  
519  
535  
547  
588  
390  
0  
3,489  
4,802  
2,746  
0  
2,108,319  
1,683,608  
1,831,570  
1,738,053  
1,634,123  
0  
0  
0  
0  
0  
32,478  
33,027  
33,434  
34,093  
34,752  
1,137,517  
1,098,795  
974,363  
970,886  
863,527  
861,775  
483,457  
751,987  
661,458  
670,301  
57,765  
57,765  
57,765  
57,765  
52,561  
18,783  
10,564  
14,020  
13,852  
12,982  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,227,841  
2,518,456  
2,604,193  
2,494,697  
2,439,740  
2,243,653  
1,596,635  
1,667,318  
1,488,730  
1,468,219  
1,524,386  
922,953  
1,032,604  
693,753  
786,453  
719,267  
673,682  
634,714  
794,977  
681,766  
984,188  
921,821  
936,875  
1,005,968  
971,521  
984,188  
921,821  
936,875  
1,005,968  
971,521  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0