Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,359,178  
3,227,841  
2,518,456  
2,604,193  
2,494,697  
1,183,630  
1,119,522  
834,848  
772,623  
756,645  
665,934  
626,215  
120,545  
313,167  
410,517  
0  
0  
262,031  
0  
0  
511,051  
492,789  
448,248  
454,107  
342,794  
454  
519  
535  
547  
588  
6,192  
0  
3,489  
4,802  
2,746  
2,175,548  
2,108,319  
1,683,608  
1,831,570  
1,738,053  
0  
0  
0  
0  
0  
38,475  
32,478  
33,027  
33,434  
34,093  
1,102,135  
1,137,517  
1,098,795  
974,363  
970,886  
966,253  
861,775  
483,457  
751,987  
661,458  
57,765  
57,765  
57,765  
57,765  
57,765  
10,920  
18,783  
10,564  
14,020  
13,852  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,359,178  
3,227,841  
2,518,456  
2,604,193  
2,494,697  
2,340,292  
2,243,653  
1,596,635  
1,667,318  
1,488,730  
1,894,006  
1,524,386  
922,953  
1,032,604  
693,753  
446,286  
719,267  
673,682  
634,714  
794,977  
1,018,886  
984,188  
921,821  
936,875  
1,005,968  
1,018,886  
984,188  
921,821  
936,875  
1,005,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0