Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,468,561  
27,675,375  
25,453,638  
25,509,345  
24,596,915  
13,826,057  
13,663,820  
11,642,971  
11,921,851  
12,061,988  
3,282,771  
3,052,405  
2,926,138  
2,374,929  
2,107,095  
250,497  
519,619  
831,098  
758,095  
966,776  
2,066,481  
1,479,563  
1,705,089  
1,608,182  
1,968,788  
7,988,921  
8,332,619  
6,033,627  
6,937,821  
6,810,793  
237,386  
279,615  
147,018  
242,824  
208,536  
14,642,504  
14,011,555  
13,810,668  
13,587,494  
12,534,926  
17,006  
17,019  
16,478  
16,485  
11,365  
12,032,302  
11,884,795  
11,318,814  
8,210,630  
8,335,625  
204,871  
193,611  
201,989  
192,494  
190,829  
1,411,219  
987,419  
1,461,597  
4,356,291  
3,115,483  
104,677  
110,269  
113,880  
102,545  
95,974  
872,429  
818,442  
697,910  
709,048  
785,650  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,468,561  
27,675,375  
25,453,638  
25,509,345  
24,596,915  
10,400,947  
10,149,619  
10,001,985  
11,042,258  
10,532,571  
9,375,550  
9,172,722  
9,239,507  
9,995,032  
9,327,423  
1,025,397  
976,897  
762,478  
1,047,226  
1,205,148  
18,067,614  
17,525,756  
15,451,654  
14,467,087  
14,064,344  
18,067,614  
17,525,756  
15,451,654  
14,467,087  
14,064,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0