Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,662,484  
36,945,826  
33,226,556  
28,468,561  
27,675,375  
23,982,297  
21,530,443  
18,169,854  
13,826,057  
13,663,820  
1,813,484  
2,380,437  
4,558,661  
3,282,771  
3,052,405  
7,814,579  
5,674,128  
693,499  
250,497  
519,619  
2,837,414  
2,498,831  
2,386,926  
2,066,481  
1,479,563  
11,106,757  
10,509,719  
10,247,213  
7,988,921  
8,332,619  
410,064  
467,328  
283,556  
237,386  
279,615  
15,680,187  
15,415,383  
15,056,702  
14,642,504  
14,011,555  
23,035  
23,080  
25,302  
17,006  
17,019  
12,527,280  
12,458,218  
12,670,104  
12,032,302  
11,884,795  
196,719  
199,738  
202,757  
204,871  
193,611  
1,951,183  
1,751,717  
1,230,511  
1,411,219  
987,419  
33,824  
48,753  
78,864  
104,677  
110,269  
948,146  
933,877  
849,163  
872,429  
818,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,662,484  
36,945,826  
33,226,556  
28,468,561  
27,675,375  
16,723,039  
15,542,328  
13,372,600  
10,400,947  
10,149,619  
15,754,307  
14,470,323  
12,431,330  
9,375,550  
9,172,722  
968,732  
1,072,005  
941,270  
1,025,397  
976,897  
22,939,446  
21,403,498  
19,853,956  
18,067,614  
17,525,756  
22,939,446  
21,403,498  
19,853,956  
18,067,614  
17,525,756  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0