Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,224,963  
70,102,772  
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
26,013,633  
31,834,301  
33,311,681  
32,950,887  
33,077,484  
2,515,617  
3,976,152  
5,319,038  
6,662,968  
4,264,642  
3,724,563  
5,900,896  
7,754,034  
7,097,180  
9,936,707  
3,915,158  
5,640,204  
6,176,269  
7,178,548  
6,555,232  
14,115,158  
14,770,217  
12,887,027  
11,333,205  
11,768,632  
1,743,137  
1,546,832  
1,175,313  
678,986  
552,272  
52,211,329  
38,268,471  
28,766,661  
21,486,597  
19,944,514  
22,302  
22,307  
70,313  
22,307  
21,811  
12,782,561  
13,086,356  
13,072,518  
13,075,195  
13,173,015  
179,741  
182,134  
185,153  
188,172  
191,191  
37,404,367  
23,340,740  
13,789,222  
6,779,802  
5,473,775  
66,585  
22,031  
21,895  
31,016  
16,952  
1,755,774  
1,614,903  
1,627,560  
1,390,105  
1,067,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,224,963  
70,102,772  
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
37,616,013  
31,069,071  
25,451,498  
20,009,291  
20,624,418  
24,299,196  
21,460,455  
19,959,128  
17,459,060  
18,520,536  
13,316,817  
9,608,616  
5,492,371  
2,550,231  
2,103,882  
40,608,950  
39,033,701  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
40,608,950  
39,033,701  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0