Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,102,772  
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
48,342,147  
31,834,301  
33,311,681  
32,950,887  
33,077,484  
30,643,372  
3,976,152  
5,319,038  
6,662,968  
4,264,642  
2,591,864  
5,900,896  
7,754,034  
7,097,180  
9,936,707  
11,916,316  
5,640,204  
6,176,269  
7,178,548  
6,555,232  
4,603,449  
14,770,217  
12,887,027  
11,333,205  
11,768,632  
11,120,131  
1,546,832  
1,175,313  
678,986  
552,272  
411,612  
38,268,471  
28,766,661  
21,486,597  
19,944,514  
17,698,776  
22,307  
70,313  
22,307  
21,811  
20,536  
13,086,356  
13,072,518  
13,075,195  
13,173,015  
12,544,057  
182,134  
185,153  
188,172  
191,191  
193,700  
23,340,740  
13,789,222  
6,779,802  
5,473,775  
3,914,706  
22,031  
21,895  
31,016  
16,952  
33,812  
1,614,903  
1,627,560  
1,390,105  
1,067,770  
991,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,102,772  
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
48,342,147  
31,069,071  
25,451,498  
20,009,291  
20,624,418  
18,205,063  
21,460,455  
19,959,128  
17,459,060  
18,520,536  
16,469,143  
9,608,616  
5,492,371  
2,550,231  
2,103,882  
1,735,920  
39,033,701  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
30,137,085  
39,033,701  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
30,137,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0