Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
48,342,147  
39,662,484  
33,311,681  
32,950,887  
33,077,484  
30,643,372  
23,982,297  
5,319,038  
6,662,968  
4,264,642  
2,591,864  
1,813,484  
7,754,034  
7,097,180  
9,936,707  
11,916,316  
7,814,579  
6,176,269  
7,178,548  
6,555,232  
4,603,449  
2,837,414  
12,887,027  
11,333,205  
11,768,632  
11,120,131  
11,106,757  
1,175,313  
678,986  
552,272  
411,612  
410,064  
28,766,661  
21,486,597  
19,944,514  
17,698,776  
15,680,187  
70,313  
22,307  
21,811  
20,536  
23,035  
13,072,518  
13,075,195  
13,173,015  
12,544,057  
12,527,280  
185,153  
188,172  
191,191  
193,700  
196,719  
13,789,222  
6,779,802  
5,473,775  
3,914,706  
1,951,183  
21,895  
31,016  
16,952  
33,812  
33,824  
1,627,560  
1,390,105  
1,067,770  
991,964  
948,146  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,078,342  
54,437,484  
53,021,998  
48,342,147  
39,662,484  
25,451,498  
20,009,291  
20,624,418  
18,205,063  
16,723,039  
19,959,128  
17,459,060  
18,520,536  
16,469,143  
15,754,307  
5,492,371  
2,550,231  
2,103,882  
1,735,920  
968,732  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
30,137,085  
22,939,446  
36,626,844  
34,428,193  
32,397,580  
30,137,085  
22,939,446  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0