Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,021,998  
48,342,147  
39,662,484  
36,945,826  
33,226,556  
33,077,484  
30,643,372  
23,982,297  
21,530,443  
18,169,854  
4,264,642  
2,591,864  
1,813,484  
2,380,437  
4,558,661  
9,936,707  
11,916,316  
7,814,579  
5,674,128  
693,499  
6,555,232  
4,603,449  
2,837,414  
2,498,831  
2,386,926  
11,768,632  
11,120,131  
11,106,757  
10,509,719  
10,247,213  
552,272  
411,612  
410,064  
467,328  
283,556  
19,944,514  
17,698,776  
15,680,187  
15,415,383  
15,056,702  
21,811  
20,536  
23,035  
23,080  
25,302  
13,173,015  
12,544,057  
12,527,280  
12,458,218  
12,670,104  
191,191  
193,700  
196,719  
199,738  
202,757  
5,473,775  
3,914,706  
1,951,183  
1,751,717  
1,230,511  
16,952  
33,812  
33,824  
48,753  
78,864  
1,067,770  
991,964  
948,146  
933,877  
849,163  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,021,998  
48,342,147  
39,662,484  
36,945,826  
33,226,556  
20,624,418  
18,205,063  
16,723,039  
15,542,328  
13,372,600  
18,520,536  
16,469,143  
15,754,307  
14,470,323  
12,431,330  
2,103,882  
1,735,920  
968,732  
1,072,005  
941,270  
32,397,580  
30,137,085  
22,939,446  
21,403,498  
19,853,956  
32,397,580  
30,137,085  
22,939,446  
21,403,498  
19,853,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0