Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,226,556  
28,468,561  
27,675,375  
25,453,638  
25,509,345  
18,169,854  
13,826,057  
13,663,820  
11,642,971  
11,921,851  
4,558,661  
3,282,771  
3,052,405  
2,926,138  
2,374,929  
693,499  
250,497  
519,619  
831,098  
758,095  
2,386,926  
2,066,481  
1,479,563  
1,705,089  
1,608,182  
10,247,213  
7,988,921  
8,332,619  
6,033,627  
6,937,821  
283,556  
237,386  
279,615  
147,018  
242,824  
15,056,702  
14,642,504  
14,011,555  
13,810,668  
13,587,494  
25,302  
17,006  
17,019  
16,478  
16,485  
12,670,104  
12,032,302  
11,884,795  
11,318,814  
8,210,630  
202,757  
204,871  
193,611  
201,989  
192,494  
1,230,511  
1,411,219  
987,419  
1,461,597  
4,356,291  
78,864  
104,677  
110,269  
113,880  
102,545  
849,163  
872,429  
818,442  
697,910  
709,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,226,556  
28,468,561  
27,675,375  
25,453,638  
25,509,345  
13,372,600  
10,400,947  
10,149,619  
10,001,985  
11,042,258  
12,431,330  
9,375,550  
9,172,722  
9,239,507  
9,995,032  
941,270  
1,025,397  
976,897  
762,478  
1,047,226  
19,853,956  
18,067,614  
17,525,756  
15,451,654  
14,467,087  
19,853,956  
18,067,614  
17,525,756  
15,451,654  
14,467,087  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0