Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,194  
230,453  
227,203  
217,464  
 
28,462  
33,542  
26,562  
9,542  
 
5,747  
174  
292  
3,322  
 
0  
0  
0  
0  
 
22,246  
32,905  
25,729  
5,934  
 
464  
458  
476  
138  
 
5  
5  
65  
148  
 
193,731  
196,911  
200,641  
207,922  
 
1,148  
1,148  
1,148  
1,435  
 
191,237  
194,482  
197,862  
204,398  
 
0  
0  
0  
0  
 
7  
7  
7  
36  
 
65  
0  
0  
0  
 
1,275  
1,275  
1,625  
2,053  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,194  
230,453  
227,203  
217,464  
 
114,532  
128,150  
117,291  
121,042  
 
6,532  
20,150  
9,291  
27,621  
 
108,000  
108,000  
108,000  
93,421  
 
107,662  
102,303  
109,912  
96,423  
 
107,662  
102,303  
109,912  
96,423  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0