Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,873  
222,194  
230,453  
227,203  
 
36,475  
28,462  
33,542  
26,562  
 
5,663  
5,747  
174  
292  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,224  
22,246  
32,905  
25,729  
 
537  
464  
458  
476  
 
51  
5  
5  
65  
 
186,397  
193,731  
196,911  
200,641  
 
861  
1,148  
1,148  
1,148  
 
184,546  
191,237  
194,482  
197,862  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
7  
7  
7  
 
65  
65  
0  
0  
 
926  
1,275  
1,275  
1,625  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,873  
222,194  
230,453  
227,203  
 
105,459  
114,532  
128,150  
117,291  
 
9,459  
6,532  
20,150  
9,291  
 
96,000  
108,000  
108,000  
108,000  
 
117,414  
107,662  
102,303  
109,912  
 
117,414  
107,662  
102,303  
109,912  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0