Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,464  
216,690  
219,621  
233,998  
 
9,542  
5,262  
4,512  
14,134  
 
3,322  
1,474  
2,246  
2,153  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,934  
3,542  
1,974  
11,774  
 
138  
158  
210  
202  
 
148  
87  
82  
5  
 
207,922  
211,427  
215,109  
219,864  
 
1,435  
1,435  
1,435  
1,722  
 
204,398  
207,904  
210,154  
216,450  
 
0  
0  
0  
0  
 
36  
36  
1,159  
226  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,053  
2,053  
2,361  
1,466  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,464  
216,690  
219,621  
233,998  
 
121,042  
120,107  
111,870  
140,690  
 
27,621  
56,853  
48,615  
52,140  
 
93,421  
63,254  
63,254  
88,550  
 
96,423  
96,583  
107,751  
93,308  
 
96,423  
96,583  
107,751  
93,308  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0