Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,203  
217,464  
216,690  
219,621  
 
26,562  
9,542  
5,262  
4,512  
 
292  
3,322  
1,474  
2,246  
 
0  
0  
0  
0  
 
25,729  
5,934  
3,542  
1,974  
 
476  
138  
158  
210  
 
65  
148  
87  
82  
 
200,641  
207,922  
211,427  
215,109  
 
1,148  
1,435  
1,435  
1,435  
 
197,862  
204,398  
207,904  
210,154  
 
0  
0  
0  
0  
 
7  
36  
36  
1,159  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,625  
2,053  
2,053  
2,361  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,203  
217,464  
216,690  
219,621  
 
117,291  
121,042  
120,107  
111,870  
 
9,291  
27,621  
56,853  
48,615  
 
108,000  
93,421  
63,254  
63,254  
 
109,912  
96,423  
96,583  
107,751  
 
109,912  
96,423  
96,583  
107,751  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0