Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,194  
230,453  
227,203  
219,277  
217,464  
28,462  
33,542  
26,562  
15,255  
9,542  
5,747  
174  
292  
5,743  
3,322  
0  
0  
0  
0  
0  
22,246  
32,905  
25,729  
8,958  
5,934  
464  
458  
476  
489  
138  
5  
5  
65  
65  
148  
193,731  
196,911  
200,641  
204,022  
207,922  
1,148  
1,148  
1,148  
1,148  
1,435  
191,237  
194,482  
197,862  
201,243  
204,398  
0  
0  
0  
0  
0  
7  
7  
7  
7  
36  
65  
0  
0  
0  
0  
1,275  
1,275  
1,625  
1,625  
2,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,194  
230,453  
227,203  
219,277  
217,464  
114,532  
128,150  
117,291  
112,744  
121,042  
6,532  
20,150  
9,291  
31,323  
27,621  
108,000  
108,000  
108,000  
81,421  
93,421  
107,662  
102,303  
109,912  
106,533  
96,423  
107,662  
102,303  
109,912  
106,533  
96,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0