Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,433  
222,873  
222,194  
230,453  
 
27,749  
36,475  
28,462  
33,542  
 
91  
5,663  
5,747  
174  
 
0  
0  
0  
0  
 
26,767  
30,224  
22,246  
32,905  
 
495  
537  
464  
458  
 
396  
51  
5  
5  
 
182,684  
186,397  
193,731  
196,911  
 
861  
861  
1,148  
1,148  
 
181,159  
184,546  
191,237  
194,482  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
7  
7  
 
65  
65  
65  
0  
 
599  
926  
1,275  
1,275  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,433  
222,873  
222,194  
230,453  
 
107,532  
105,459  
114,532  
128,150  
 
11,532  
9,459  
6,532  
20,150  
 
96,000  
96,000  
108,000  
108,000  
 
102,901  
117,414  
107,662  
102,303  
 
102,901  
117,414  
107,662  
102,303  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0