Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,992  
210,433  
222,873  
222,194  
 
37,690  
27,749  
36,475  
28,462  
 
9,578  
91  
5,663  
5,747  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,220  
26,767  
30,224  
22,246  
 
495  
495  
537  
464  
 
396  
396  
51  
5  
 
179,303  
182,684  
186,397  
193,731  
 
861  
861  
861  
1,148  
 
177,778  
181,159  
184,546  
191,237  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
7  
 
65  
65  
65  
65  
 
599  
599  
926  
1,275  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,992  
210,433  
222,873  
222,194  
 
104,224  
107,532  
105,459  
114,532  
 
8,224  
11,532  
9,459  
6,532  
 
96,000  
96,000  
96,000  
108,000  
 
112,768  
102,901  
117,414  
107,662  
 
112,768  
102,901  
117,414  
107,662  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0