Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,453  
227,203  
217,464  
216,690  
 
33,542  
26,562  
9,542  
5,262  
 
174  
292  
3,322  
1,474  
 
0  
0  
0  
0  
 
32,905  
25,729  
5,934  
3,542  
 
458  
476  
138  
158  
 
5  
65  
148  
87  
 
196,911  
200,641  
207,922  
211,427  
 
1,148  
1,148  
1,435  
1,435  
 
194,482  
197,862  
204,398  
207,904  
 
0  
0  
0  
0  
 
7  
7  
36  
36  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,275  
1,625  
2,053  
2,053  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,453  
227,203  
217,464  
216,690  
 
128,150  
117,291  
121,042  
120,107  
 
20,150  
9,291  
27,621  
56,853  
 
108,000  
108,000  
93,421  
63,254  
 
102,303  
109,912  
96,423  
96,583  
 
102,303  
109,912  
96,423  
96,583  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0