Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,260  
141,442  
146,801  
146,034  
146,316  
37,342  
26,696  
27,618  
19,885  
24,561  
18,042  
10,270  
6,498  
5,943  
4,427  
0  
0  
0  
0  
0  
15,072  
12,233  
17,008  
9,743  
15,866  
3,313  
3,222  
3,086  
3,200  
2,969  
915  
971  
1,026  
998  
1,299  
109,918  
114,746  
119,183  
126,150  
121,754  
574  
565  
574  
614  
614  
91,015  
93,686  
96,442  
99,781  
85,528  
0  
0  
0  
0  
0  
149  
554  
286  
1,164  
14,744  
0  
0  
0  
0  
0  
18,180  
19,940  
21,881  
24,590  
20,868  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,260  
141,442  
146,801  
146,034  
146,316  
37,382  
37,068  
44,026  
35,631  
38,168  
28,316  
28,772  
35,197  
28,627  
31,013  
9,067  
8,297  
8,829  
7,004  
7,154  
109,877  
104,373  
102,775  
110,403  
108,148  
109,877  
104,373  
102,775  
110,403  
108,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0