Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,130  
143,459  
145,036  
146,599  
147,260  
58,175  
46,653  
43,611  
40,824  
37,342  
43,298  
31,663  
27,792  
27,274  
18,042  
0  
0  
0  
0  
0  
10,457  
10,777  
11,727  
9,594  
15,072  
3,503  
3,414  
2,880  
2,833  
3,313  
918  
798  
1,212  
1,122  
915  
92,955  
96,806  
101,426  
105,775  
109,918  
1,129  
529  
524  
574  
574  
79,402  
81,521  
84,608  
87,634  
91,015  
0  
0  
0  
0  
0  
169  
1,537  
819  
784  
149  
0  
0  
0  
0  
0  
12,255  
13,220  
15,474  
16,783  
18,180  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,130  
143,459  
145,036  
146,599  
147,260  
33,799  
33,806  
28,774  
34,982  
37,382  
32,291  
31,620  
24,688  
25,835  
28,316  
1,508  
2,186  
4,086  
9,146  
9,067  
117,331  
109,653  
116,262  
111,617  
109,877  
117,331  
109,653  
116,262  
111,617  
109,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0