Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,316  
146,757  
149,454  
146,428  
152,142  
24,561  
24,628  
27,537  
22,665  
26,433  
4,427  
3,405  
3,913  
3,364  
4,418  
0  
0  
0  
0  
0  
15,866  
16,832  
18,994  
14,697  
17,075  
2,969  
3,183  
3,220  
3,379  
3,319  
1,299  
1,209  
1,410  
1,224  
1,621  
121,754  
122,129  
121,917  
123,763  
125,709  
614  
605  
635  
605  
635  
85,528  
83,733  
87,853  
91,172  
90,470  
0  
0  
0  
0  
0  
14,744  
17,011  
8,960  
5,912  
7,034  
0  
0  
0  
0  
0  
20,868  
20,780  
24,469  
26,073  
27,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,316  
146,757  
149,454  
146,428  
152,142  
38,168  
42,427  
45,586  
35,483  
40,107  
31,013  
35,265  
40,380  
33,551  
40,048  
7,154  
7,161  
5,206  
1,932  
59  
108,148  
104,331  
103,868  
110,945  
112,035  
108,148  
104,331  
103,868  
110,945  
112,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0