Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,801  
146,034  
146,316  
146,757  
149,454  
27,618  
19,885  
24,561  
24,628  
27,537  
6,498  
5,943  
4,427  
3,405  
3,913  
0  
0  
0  
0  
0  
17,008  
9,743  
15,866  
16,832  
18,994  
3,086  
3,200  
2,969  
3,183  
3,220  
1,026  
998  
1,299  
1,209  
1,410  
119,183  
126,150  
121,754  
122,129  
121,917  
574  
614  
614  
605  
635  
96,442  
99,781  
85,528  
83,733  
87,853  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
1,164  
14,744  
17,011  
8,960  
0  
0  
0  
0  
0  
21,881  
24,590  
20,868  
20,780  
24,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,801  
146,034  
146,316  
146,757  
149,454  
44,026  
35,631  
38,168  
42,427  
45,586  
35,197  
28,627  
31,013  
35,265  
40,380  
8,829  
7,004  
7,154  
7,161  
5,206  
102,775  
110,403  
108,148  
104,331  
103,868  
102,775  
110,403  
108,148  
104,331  
103,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0