Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,036  
146,599  
147,260  
141,442  
146,801  
43,611  
40,824  
37,342  
26,696  
27,618  
27,792  
27,274  
18,042  
10,270  
6,498  
0  
0  
0  
0  
0  
11,727  
9,594  
15,072  
12,233  
17,008  
2,880  
2,833  
3,313  
3,222  
3,086  
1,212  
1,122  
915  
971  
1,026  
101,426  
105,775  
109,918  
114,746  
119,183  
524  
574  
574  
565  
574  
84,608  
87,634  
91,015  
93,686  
96,442  
0  
0  
0  
0  
0  
819  
784  
149  
554  
286  
0  
0  
0  
0  
0  
15,474  
16,783  
18,180  
19,940  
21,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,036  
146,599  
147,260  
141,442  
146,801  
28,774  
34,982  
37,382  
37,068  
44,026  
24,688  
25,835  
28,316  
28,772  
35,197  
4,086  
9,146  
9,067  
8,297  
8,829  
116,262  
111,617  
109,877  
104,373  
102,775  
116,262  
111,617  
109,877  
104,373  
102,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0