Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,841  
151,130  
143,459  
145,036  
146,599  
58,409  
58,175  
46,653  
43,611  
40,824  
46,470  
43,298  
31,663  
27,792  
27,274  
0  
0  
0  
0  
0  
8,354  
10,457  
10,777  
11,727  
9,594  
2,545  
3,503  
3,414  
2,880  
2,833  
1,041  
918  
798  
1,212  
1,122  
89,432  
92,955  
96,806  
101,426  
105,775  
1,129  
1,129  
529  
524  
574  
76,719  
79,402  
81,521  
84,608  
87,634  
0  
0  
0  
0  
0  
109  
169  
1,537  
819  
784  
0  
0  
0  
0  
0  
11,474  
12,255  
13,220  
15,474  
16,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,841  
151,130  
143,459  
145,036  
146,599  
27,836  
33,799  
33,806  
28,774  
34,982  
26,980  
32,291  
31,620  
24,688  
25,835  
856  
1,508  
2,186  
4,086  
9,146  
120,005  
117,331  
109,653  
116,262  
111,617  
120,005  
117,331  
109,653  
116,262  
111,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0