Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,599  
147,260  
141,442  
146,801  
146,034  
40,824  
37,342  
26,696  
27,618  
19,885  
27,274  
18,042  
10,270  
6,498  
5,943  
0  
0  
0  
0  
0  
9,594  
15,072  
12,233  
17,008  
9,743  
2,833  
3,313  
3,222  
3,086  
3,200  
1,122  
915  
971  
1,026  
998  
105,775  
109,918  
114,746  
119,183  
126,150  
574  
574  
565  
574  
614  
87,634  
91,015  
93,686  
96,442  
99,781  
0  
0  
0  
0  
0  
784  
149  
554  
286  
1,164  
0  
0  
0  
0  
0  
16,783  
18,180  
19,940  
21,881  
24,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,599  
147,260  
141,442  
146,801  
146,034  
34,982  
37,382  
37,068  
44,026  
35,631  
25,835  
28,316  
28,772  
35,197  
28,627  
9,146  
9,067  
8,297  
8,829  
7,004  
111,617  
109,877  
104,373  
102,775  
110,403  
111,617  
109,877  
104,373  
102,775  
110,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0