Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,687,148  
1,746,139  
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
605,654  
633,155  
646,799  
505,156  
710,265  
7,202  
7,097  
25,184  
54,721  
26,365  
0  
0  
0  
0  
0  
405,243  
415,543  
398,341  
189,467  
408,061  
162,704  
164,047  
219,322  
249,533  
258,227  
30,505  
46,468  
3,953  
11,435  
17,612  
1,081,494  
1,112,984  
1,122,644  
1,138,649  
1,152,378  
5,648  
5,648  
5,648  
1,061  
1,061  
793,987  
825,342  
857,771  
890,992  
887,601  
0  
0  
0  
0  
0  
67,838  
54,408  
59,763  
47,612  
97,024  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
0  
202,021  
215,586  
187,463  
186,983  
166,691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,687,148  
1,746,139  
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
763,997  
824,332  
847,825  
722,422  
941,847  
726,581  
787,278  
813,774  
688,462  
908,924  
37,416  
37,054  
34,051  
33,960  
32,923  
923,150  
921,807  
921,618  
921,384  
920,796  
923,150  
921,807  
921,618  
921,384  
920,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0