Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,862,643  
1,911,749  
1,890,907  
1,740,773  
1,889,910  
710,265  
715,264  
710,458  
556,767  
696,518  
26,365  
20,086  
26,848  
97,379  
76,687  
0  
0  
0  
71,000  
0  
408,061  
419,214  
354,437  
180,137  
404,595  
258,227  
251,741  
322,199  
201,807  
214,983  
17,612  
24,223  
6,975  
6,443  
254  
1,152,378  
1,196,486  
1,180,449  
1,184,006  
1,193,392  
1,061  
1,061  
1,061  
974  
974  
887,601  
910,565  
938,235  
969,016  
998,117  
0  
0  
0  
0  
0  
97,024  
112,085  
71,876  
39,593  
73,868  
0  
0  
0  
0  
0  
166,691  
172,774  
169,277  
174,422  
120,432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,862,643  
1,911,749  
1,890,907  
1,740,773  
1,889,910  
941,847  
991,456  
929,346  
779,068  
944,645  
908,924  
957,771  
896,771  
745,430  
912,145  
32,923  
33,685  
32,575  
33,638  
32,500  
920,796  
920,293  
961,561  
961,705  
945,266  
920,796  
920,293  
961,561  
961,705  
945,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0