Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,746,139  
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
1,911,749  
633,155  
646,799  
505,156  
710,265  
715,264  
7,097  
25,184  
54,721  
26,365  
20,086  
0  
0  
0  
0  
0  
415,543  
398,341  
189,467  
408,061  
419,214  
164,047  
219,322  
249,533  
258,227  
251,741  
46,468  
3,953  
11,435  
17,612  
24,223  
1,112,984  
1,122,644  
1,138,649  
1,152,378  
1,196,486  
5,648  
5,648  
1,061  
1,061  
1,061  
825,342  
857,771  
890,992  
887,601  
910,565  
0  
0  
0  
0  
0  
54,408  
59,763  
47,612  
97,024  
112,085  
12,000  
12,000  
12,000  
0  
0  
215,586  
187,463  
186,983  
166,691  
172,774  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,746,139  
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
1,911,749  
824,332  
847,825  
722,422  
941,847  
991,456  
787,278  
813,774  
688,462  
908,924  
957,771  
37,054  
34,051  
33,960  
32,923  
33,685  
921,807  
921,618  
921,384  
920,796  
920,293  
921,807  
921,618  
921,384  
920,796  
920,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0