Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
1,911,749  
1,890,907  
646,799  
505,156  
710,265  
715,264  
710,458  
25,184  
54,721  
26,365  
20,086  
26,848  
0  
0  
0  
0  
0  
398,341  
189,467  
408,061  
419,214  
354,437  
219,322  
249,533  
258,227  
251,741  
322,199  
3,953  
11,435  
17,612  
24,223  
6,975  
1,122,644  
1,138,649  
1,152,378  
1,196,486  
1,180,449  
5,648  
1,061  
1,061  
1,061  
1,061  
857,771  
890,992  
887,601  
910,565  
938,235  
0  
0  
0  
0  
0  
59,763  
47,612  
97,024  
112,085  
71,876  
12,000  
12,000  
0  
0  
0  
187,463  
186,983  
166,691  
172,774  
169,277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,769,444  
1,643,806  
1,862,643  
1,911,749  
1,890,907  
847,825  
722,422  
941,847  
991,456  
929,346  
813,774  
688,462  
908,924  
957,771  
896,771  
34,051  
33,960  
32,923  
33,685  
32,575  
921,618  
921,384  
920,796  
920,293  
961,561  
921,618  
921,384  
920,796  
920,293  
961,561  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0