Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,911,749  
1,890,907  
1,740,773  
1,889,910  
1,808,848  
715,264  
710,458  
556,767  
696,518  
586,608  
20,086  
26,848  
97,379  
76,687  
38,318  
0  
0  
71,000  
0  
0  
419,214  
354,437  
180,137  
404,595  
360,199  
251,741  
322,199  
201,807  
214,983  
187,404  
24,223  
6,975  
6,443  
254  
686  
1,196,486  
1,180,449  
1,184,006  
1,193,392  
1,222,240  
1,061  
1,061  
974  
974  
974  
910,565  
938,235  
969,016  
998,117  
1,022,108  
0  
0  
0  
0  
0  
112,085  
71,876  
39,593  
73,868  
71,914  
0  
0  
0  
0  
0  
172,774  
169,277  
174,422  
120,432  
127,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,911,749  
1,890,907  
1,740,773  
1,889,910  
1,808,848  
991,456  
929,346  
779,068  
944,645  
874,082  
957,771  
896,771  
745,430  
912,145  
840,566  
33,685  
32,575  
33,638  
32,500  
33,516  
920,293  
961,561  
961,705  
945,266  
934,766  
920,293  
961,561  
961,705  
945,266  
934,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0