Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,223  
 
 
 
 
76,643  
 
 
 
 
13,294  
 
 
 
 
5,102  
 
 
 
 
54,111  
 
 
 
 
3,119  
 
 
 
 
1,016  
 
 
 
 
51,581  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
51,548  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
33  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,223  
 
 
 
 
71,197  
 
 
 
 
48,664  
 
 
 
 
22,533  
 
 
 
 
57,026  
 
 
 
 
57,026  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0