Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
119,934  
 
 
 
 
65,855  
 
 
 
 
1,747  
 
 
 
 
5,041  
 
 
 
 
55,773  
 
 
 
 
3,221  
 
 
 
 
74  
 
 
 
 
54,079  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
53,658  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
249  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
173  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
119,934  
 
 
 
 
64,430  
 
 
 
 
34,892  
 
 
 
 
29,538  
 
 
 
 
55,504  
 
 
 
 
55,504  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0