Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội (HNT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,223  
119,934  
 
 
 
76,643  
65,855  
 
 
 
13,294  
1,747  
 
 
 
5,102  
5,041  
 
 
 
54,111  
55,773  
 
 
 
3,119  
3,221  
 
 
 
1,016  
74  
 
 
 
51,581  
54,079  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
51,548  
53,658  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
249  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
33  
173  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,223  
119,934  
 
 
 
71,197  
64,430  
 
 
 
48,664  
34,892  
 
 
 
22,533  
29,538  
 
 
 
57,026  
55,504  
 
 
 
57,026  
55,504  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0