Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HNR: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
547,925  
 
 
 
 
287,597  
 
 
 
 
40,718  
 
 
 
 
20,000  
 
 
 
 
30,596  
 
 
 
 
183,103  
 
 
 
 
13,181  
 
 
 
 
260,327  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
223,168  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,451  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,708  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
547,925  
 
 
 
 
18,698  
 
 
 
 
18,319  
 
 
 
 
379  
 
 
 
 
529,226  
 
 
 
 
528,755  
 
 
 
 
472  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0