Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HNR: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
528,074  
539,357  
 
 
 
280,051  
279,452  
 
 
 
37,318  
40,718  
 
 
 
20,000  
20,000  
 
 
 
35,687  
30,620  
 
 
 
174,007  
175,659  
 
 
 
13,039  
12,455  
 
 
 
248,023  
259,905  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
210,953  
222,020  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,451  
1,451  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
35,619  
36,434  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
528,074  
539,357  
 
 
 
24,629  
19,930  
 
 
 
24,277  
19,551  
 
 
 
352  
379  
 
 
 
503,446  
519,427  
 
 
 
502,974  
518,955  
 
 
 
472  
472  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0