Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
478,833  
296,541  
273,114  
259,157  
249,933  
334,944  
1,733  
4,866  
3,047  
3,068  
4,553  
12  
12  
12  
12  
12  
137,869  
115,732  
112,401  
111,451  
203,900  
155,069  
149,655  
141,152  
132,723  
120,683  
1,858  
2,849  
2,545  
2,679  
5,796  
201,598  
205,289  
223,595  
229,281  
143,889  
64,950  
64,950  
88,237  
88,237  
0  
92,703  
96,062  
99,406  
103,304  
106,451  
0  
0  
0  
0  
0  
1,848  
1,848  
2,599  
2,279  
1,848  
26,466  
26,466  
26,733  
26,733  
26,733  
15,631  
15,963  
6,621  
8,729  
8,857  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
478,833  
290,731  
271,095  
272,718  
269,185  
268,674  
195,480  
175,845  
249,292  
244,155  
251,355  
95,250  
95,250  
23,426  
25,031  
17,319  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
210,159  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
210,159  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0