Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
419,662  
411,660  
360,538  
341,550  
321,620  
273,372  
262,638  
250,069  
231,797  
218,106  
3,453  
4,633  
10,344  
13,106  
6,328  
12  
1  
12  
12  
12  
176,226  
177,463  
179,776  
141,589  
120,937  
86,050  
75,109  
55,473  
58,025  
77,313  
7,633  
5,432  
4,464  
19,065  
13,516  
146,290  
149,023  
110,469  
109,753  
103,514  
0  
0  
0  
0  
0  
102,617  
68,913  
71,081  
65,048  
68,269  
0  
0  
0  
0  
0  
5,271  
40,955  
1,537  
10,010  
0  
26,733  
26,733  
26,733  
27,000  
27,000  
11,669  
12,422  
11,118  
7,696  
8,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
419,662  
411,660  
360,538  
341,550  
321,620  
209,495  
201,589  
150,084  
130,607  
110,581  
189,759  
176,479  
146,234  
126,101  
105,609  
19,736  
25,110  
3,850  
4,506  
4,972  
210,167  
210,071  
210,454  
210,943  
211,039  
210,167  
210,071  
210,454  
210,943  
211,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0