Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,660  
360,538  
341,550  
321,620  
310,617  
262,638  
250,069  
231,797  
218,106  
206,324  
4,633  
10,344  
13,106  
6,328  
9,823  
1  
12  
12  
12  
12  
177,463  
179,776  
141,589  
120,937  
117,147  
75,109  
55,473  
58,025  
77,313  
70,164  
5,432  
4,464  
19,065  
13,516  
9,178  
149,023  
110,469  
109,753  
103,514  
104,293  
0  
0  
0  
0  
0  
68,913  
71,081  
65,048  
68,269  
67,813  
0  
0  
0  
0  
0  
40,955  
1,537  
10,010  
0  
0  
26,733  
26,733  
27,000  
27,000  
27,000  
12,422  
11,118  
7,696  
8,246  
9,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,660  
360,538  
341,550  
321,620  
310,617  
201,589  
150,084  
130,607  
110,581  
100,782  
176,479  
146,234  
126,101  
105,609  
95,553  
25,110  
3,850  
4,506  
4,972  
5,228  
210,071  
210,454  
210,943  
211,039  
209,835  
210,071  
210,454  
210,943  
211,039  
209,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0