Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
478,404  
482,753  
479,214  
478,833  
444,156  
273,114  
259,157  
249,933  
334,944  
300,785  
4,866  
3,047  
3,068  
4,553  
1,826  
12  
12  
12  
12  
12  
115,732  
112,401  
111,451  
203,900  
180,505  
149,655  
141,152  
132,723  
120,683  
114,312  
2,849  
2,545  
2,679  
5,796  
4,130  
205,289  
223,595  
229,281  
143,889  
143,371  
64,950  
88,237  
88,237  
0  
0  
96,062  
99,406  
103,304  
106,451  
99,454  
0  
0  
0  
0  
0  
1,848  
2,599  
2,279  
1,848  
6,375  
26,466  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
15,963  
6,621  
8,729  
8,857  
10,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
478,404  
482,753  
479,214  
478,833  
444,156  
271,095  
272,718  
269,185  
268,674  
234,089  
175,845  
249,292  
244,155  
251,355  
215,166  
95,250  
23,426  
25,031  
17,319  
18,923  
207,308  
210,034  
210,029  
210,159  
210,067  
207,308  
210,034  
210,029  
210,159  
210,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0