Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,385  
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
357,812  
296,541  
273,114  
259,157  
249,933  
1,685  
1,733  
4,866  
3,047  
3,068  
7  
12  
12  
12  
12  
189,082  
137,869  
115,732  
112,401  
111,451  
165,304  
155,069  
149,655  
141,152  
132,723  
1,735  
1,858  
2,849  
2,545  
2,679  
118,573  
201,598  
205,289  
223,595  
229,281  
0  
64,950  
64,950  
88,237  
88,237  
88,938  
92,703  
96,062  
99,406  
103,304  
0  
0  
0  
0  
0  
1,267  
1,848  
1,848  
2,599  
2,279  
26,466  
26,466  
26,466  
26,733  
26,733  
1,903  
15,631  
15,963  
6,621  
8,729  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,385  
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
303,645  
290,731  
271,095  
272,718  
269,185  
290,848  
195,480  
175,845  
249,292  
244,155  
12,798  
95,250  
95,250  
23,426  
25,031  
172,740  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
172,740  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0