Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,403  
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
369,968  
296,541  
273,114  
259,157  
249,933  
1,685  
1,733  
4,866  
3,047  
3,068  
12  
12  
12  
12  
12  
188,904  
137,869  
115,732  
112,401  
111,451  
177,633  
155,069  
149,655  
141,152  
132,723  
1,735  
1,858  
2,849  
2,545  
2,679  
121,436  
201,598  
205,289  
223,595  
229,281  
0  
64,950  
64,950  
88,237  
88,237  
88,918  
92,703  
96,062  
99,406  
103,304  
0  
0  
0  
0  
0  
1,267  
1,848  
1,848  
2,599  
2,279  
26,466  
26,466  
26,466  
26,733  
26,733  
4,785  
15,631  
15,963  
6,621  
8,729  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,403  
498,139  
478,404  
482,753  
479,214  
303,392  
290,731  
271,095  
272,718  
269,185  
287,907  
195,480  
175,845  
249,292  
244,155  
15,485  
95,250  
95,250  
23,426  
25,031  
188,011  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
188,011  
207,409  
207,308  
210,034  
210,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0