Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,205  
476,385  
498,139  
478,404  
482,753  
371,069  
357,812  
296,541  
273,114  
259,157  
1,494  
1,685  
1,733  
4,866  
3,047  
7  
7  
12  
12  
12  
184,262  
189,082  
137,869  
115,732  
112,401  
183,578  
165,304  
155,069  
149,655  
141,152  
1,728  
1,735  
1,858  
2,849  
2,545  
114,136  
118,573  
201,598  
205,289  
223,595  
0  
0  
64,950  
64,950  
88,237  
85,001  
88,938  
92,703  
96,062  
99,406  
0  
0  
0  
0  
0  
1,267  
1,267  
1,848  
1,848  
2,599  
26,466  
26,466  
26,466  
26,466  
26,733  
1,402  
1,903  
15,631  
15,963  
6,621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,205  
476,385  
498,139  
478,404  
482,753  
312,211  
303,645  
290,731  
271,095  
272,718  
296,726  
290,848  
195,480  
175,845  
249,292  
15,485  
12,798  
95,250  
95,250  
23,426  
172,994  
172,740  
207,409  
207,308  
210,034  
172,994  
172,740  
207,409  
207,308  
210,034  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0