Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
478,833  
444,156  
419,662  
411,660  
360,538  
334,944  
300,785  
273,372  
262,638  
250,069  
4,553  
1,826  
3,453  
4,633  
10,344  
12  
12  
12  
1  
12  
203,900  
180,505  
176,226  
177,463  
179,776  
120,683  
114,312  
86,050  
75,109  
55,473  
5,796  
4,130  
7,633  
5,432  
4,464  
143,889  
143,371  
146,290  
149,023  
110,469  
0  
0  
0  
0  
0  
106,451  
99,454  
102,617  
68,913  
71,081  
0  
0  
0  
0  
0  
1,848  
6,375  
5,271  
40,955  
1,537  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
8,857  
10,809  
11,669  
12,422  
11,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
478,833  
444,156  
419,662  
411,660  
360,538  
268,674  
234,089  
209,495  
201,589  
150,084  
251,355  
215,166  
189,759  
176,479  
146,234  
17,319  
18,923  
19,736  
25,110  
3,850  
210,159  
210,067  
210,167  
210,071  
210,454  
210,159  
210,067  
210,167  
210,071  
210,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0