Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
479,214  
478,833  
444,156  
419,662  
411,660  
249,933  
334,944  
300,785  
273,372  
262,638  
3,068  
4,553  
1,826  
3,453  
4,633  
12  
12  
12  
12  
1  
111,451  
203,900  
180,505  
176,226  
177,463  
132,723  
120,683  
114,312  
86,050  
75,109  
2,679  
5,796  
4,130  
7,633  
5,432  
229,281  
143,889  
143,371  
146,290  
149,023  
88,237  
0  
0  
0  
0  
103,304  
106,451  
99,454  
102,617  
68,913  
0  
0  
0  
0  
0  
2,279  
1,848  
6,375  
5,271  
40,955  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
8,729  
8,857  
10,809  
11,669  
12,422  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
479,214  
478,833  
444,156  
419,662  
411,660  
269,185  
268,674  
234,089  
209,495  
201,589  
244,155  
251,355  
215,166  
189,759  
176,479  
25,031  
17,319  
18,923  
19,736  
25,110  
210,029  
210,159  
210,067  
210,167  
210,071  
210,029  
210,159  
210,067  
210,167  
210,071  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0