Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,156  
419,662  
411,660  
360,538  
341,550  
300,785  
273,372  
262,638  
250,069  
231,797  
1,826  
3,453  
4,633  
10,344  
13,106  
12  
12  
1  
12  
12  
180,505  
176,226  
177,463  
179,776  
141,589  
114,312  
86,050  
75,109  
55,473  
58,025  
4,130  
7,633  
5,432  
4,464  
19,065  
143,371  
146,290  
149,023  
110,469  
109,753  
0  
0  
0  
0  
0  
99,454  
102,617  
68,913  
71,081  
65,048  
0  
0  
0  
0  
0  
6,375  
5,271  
40,955  
1,537  
10,010  
26,733  
26,733  
26,733  
26,733  
27,000  
10,809  
11,669  
12,422  
11,118  
7,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,156  
419,662  
411,660  
360,538  
341,550  
234,089  
209,495  
201,589  
150,084  
130,607  
215,166  
189,759  
176,479  
146,234  
126,101  
18,923  
19,736  
25,110  
3,850  
4,506  
210,067  
210,167  
210,071  
210,454  
210,943  
210,067  
210,167  
210,071  
210,454  
210,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0