Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
35,928,530  
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
7,579,787  
6,539,845  
6,252,647  
8,271,996  
7,089,212  
311,164  
110,469  
87,518  
546,139  
331,738  
0  
0  
0  
605,684  
0  
5,374,763  
4,636,303  
3,716,433  
3,848,637  
3,763,467  
1,864,272  
1,780,149  
2,424,534  
3,222,233  
2,956,391  
29,589  
12,924  
24,162  
49,304  
37,617  
28,348,744  
23,915,986  
23,243,957  
22,289,182  
19,380,911  
1,983,428  
2,231,624  
1,828,015  
1,499,996  
1,426,757  
6,659,111  
6,287,281  
6,031,510  
5,505,910  
5,600,388  
0  
0  
0  
0  
0  
14,590,581  
13,086,741  
13,530,981  
13,469,858  
11,012,459  
874,196  
860,387  
310,387  
311,151  
311,151  
1,067,740  
1,039,148  
1,543,065  
1,045,949  
1,030,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
3,173,687  
410,805  
0  
456,318  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
35,928,530  
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
25,277,942  
19,836,893  
18,494,861  
18,780,196  
16,843,493  
6,130,955  
9,614,504  
8,167,724  
7,888,706  
7,121,317  
19,146,987  
10,222,388  
10,327,137  
10,891,490  
9,722,175  
10,650,588  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
10,650,588  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0