Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,767,347  
34,227,666  
34,218,419  
35,928,530  
30,455,831  
4,008,807  
6,746,161  
7,346,767  
7,579,787  
6,539,845  
29,730  
1,393,482  
37,665  
311,164  
110,469  
0  
0  
0  
0  
0  
2,861,211  
4,271,611  
4,665,008  
5,374,763  
4,636,303  
1,071,342  
1,061,083  
1,256,160  
1,864,272  
1,780,149  
46,525  
19,984  
1,387,934  
29,589  
12,924  
27,758,540  
27,481,505  
26,871,652  
28,348,744  
23,915,986  
2,329,419  
2,755,965  
2,682,883  
1,983,428  
2,231,624  
6,653,002  
6,730,922  
5,242,044  
6,659,111  
6,287,281  
0  
0  
0  
0  
0  
13,637,941  
12,772,184  
13,712,844  
14,590,581  
13,086,741  
904,588  
892,806  
896,161  
874,196  
860,387  
4,233,590  
4,329,627  
483,686  
1,067,740  
1,039,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
3,854,033  
3,173,687  
410,805  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,767,347  
34,227,666  
34,218,419  
35,928,530  
30,455,831  
21,374,464  
23,749,388  
23,759,810  
25,277,942  
19,836,893  
5,902,031  
6,180,756  
5,435,474  
6,130,955  
9,614,504  
15,472,434  
17,568,633  
18,324,336  
19,146,987  
10,222,388  
10,392,883  
10,478,278  
10,458,609  
10,650,588  
10,618,938  
10,392,883  
10,478,278  
10,458,609  
10,650,588  
10,618,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0