Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,825,480  
32,490,943  
31,767,347  
34,227,666  
34,218,419  
3,712,263  
4,411,861  
4,008,807  
6,746,161  
7,346,767  
48,521  
53,286  
29,730  
1,393,482  
37,665  
0  
0  
0  
0  
0  
2,333,035  
3,223,176  
2,861,211  
4,271,611  
4,665,008  
1,284,309  
1,098,521  
1,071,342  
1,061,083  
1,256,160  
46,398  
36,878  
46,525  
19,984  
1,387,934  
25,113,217  
28,079,082  
27,758,540  
27,481,505  
26,871,652  
156,702  
2,700,556  
2,329,419  
2,755,965  
2,682,883  
7,827,104  
6,767,708  
6,653,002  
6,730,922  
5,242,044  
0  
0  
0  
0  
0  
12,765,133  
13,621,230  
13,637,941  
12,772,184  
13,712,844  
297,418  
885,110  
904,588  
892,806  
896,161  
4,066,859  
4,104,477  
4,233,590  
4,329,627  
483,686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
3,854,033  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,825,480  
32,490,943  
31,767,347  
34,227,666  
34,218,419  
17,481,445  
21,971,957  
21,374,464  
23,749,388  
23,759,810  
4,316,431  
6,042,837  
5,902,031  
6,180,756  
5,435,474  
13,165,014  
15,929,120  
15,472,434  
17,568,633  
18,324,336  
11,344,034  
10,518,986  
10,392,883  
10,478,278  
10,458,609  
11,344,034  
10,518,986  
10,392,883  
10,478,278  
10,458,609  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0