Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
23,460,970  
6,539,845  
6,252,647  
8,271,996  
7,089,212  
8,261,221  
110,469  
87,518  
546,139  
331,738  
415,037  
0  
0  
605,684  
0  
8,500  
4,636,303  
3,716,433  
3,848,637  
3,763,467  
5,200,681  
1,780,149  
2,424,534  
3,222,233  
2,956,391  
2,612,658  
12,924  
24,162  
49,304  
37,617  
24,345  
23,915,986  
23,243,957  
22,289,182  
19,380,911  
15,199,749  
2,231,624  
1,828,015  
1,499,996  
1,426,757  
1,171,752  
6,287,281  
6,031,510  
5,505,910  
5,600,388  
4,720,190  
0  
0  
0  
0  
0  
13,086,741  
13,530,981  
13,469,858  
11,012,459  
7,962,588  
860,387  
310,387  
311,151  
311,151  
287,661  
1,039,148  
1,543,065  
1,045,949  
1,030,156  
1,057,558  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
410,805  
0  
456,318  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
23,460,970  
19,836,893  
18,494,861  
18,780,196  
16,843,493  
13,504,855  
9,614,504  
8,167,724  
7,888,706  
7,121,317  
7,450,281  
10,222,388  
10,327,137  
10,891,490  
9,722,175  
6,054,573  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
9,956,115  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
9,956,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0