Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
30,700,265  
30,437,823  
29,650,237  
28,825,480  
32,490,943  
4,317,257  
4,827,162  
4,236,282  
3,712,263  
4,411,861  
72,447  
544,517  
146,349  
48,521  
53,286  
0  
0  
0  
0  
0  
2,836,857  
2,869,762  
2,804,164  
2,333,035  
3,223,176  
1,366,594  
1,381,054  
1,262,520  
1,284,309  
1,098,521  
41,359  
31,829  
23,250  
46,398  
36,878  
26,383,007  
25,610,661  
25,413,954  
25,113,217  
28,079,082  
5,833  
7,013  
158,667  
156,702  
2,700,556  
9,229,627  
9,195,475  
9,056,859  
7,827,104  
6,767,708  
0  
0  
0  
0  
0  
12,794,561  
12,159,302  
11,899,587  
12,765,133  
13,621,230  
307,232  
292,523  
301,561  
297,418  
885,110  
4,045,755  
3,956,348  
3,997,281  
4,066,859  
4,104,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
30,700,265  
30,437,823  
29,650,237  
28,825,480  
32,490,943  
20,054,756  
19,462,492  
18,414,806  
17,481,445  
21,971,957  
8,718,262  
8,033,020  
5,616,462  
4,316,431  
6,042,837  
11,336,494  
11,429,472  
12,798,344  
13,165,014  
15,929,120  
10,645,508  
10,975,331  
11,235,431  
11,344,034  
10,518,986  
10,645,508  
10,975,331  
11,235,431  
11,344,034  
10,518,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0