Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,698,816  
28,825,480  
32,490,943  
31,767,347  
34,227,666  
4,245,952  
3,712,263  
4,411,861  
4,008,807  
6,746,161  
146,471  
48,521  
53,286  
29,730  
1,393,482  
0  
0  
0  
0  
0  
2,794,150  
2,333,035  
3,223,176  
2,861,211  
4,271,611  
1,280,460  
1,284,309  
1,098,521  
1,071,342  
1,061,083  
24,871  
46,398  
36,878  
46,525  
19,984  
25,452,864  
25,113,217  
28,079,082  
27,758,540  
27,481,505  
158,561  
156,702  
2,700,556  
2,329,419  
2,755,965  
9,029,651  
7,827,104  
6,767,708  
6,653,002  
6,730,922  
0  
0  
0  
0  
0  
11,970,947  
12,765,133  
13,621,230  
13,637,941  
12,772,184  
301,561  
297,418  
885,110  
904,588  
892,806  
3,992,145  
4,066,859  
4,104,477  
4,233,590  
4,329,627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,698,816  
28,825,480  
32,490,943  
31,767,347  
34,227,666  
18,428,199  
17,481,445  
21,971,957  
21,374,464  
23,749,388  
5,659,512  
4,316,431  
6,042,837  
5,902,031  
6,180,756  
12,768,688  
13,165,014  
15,929,120  
15,472,434  
17,568,633  
11,270,617  
11,344,034  
10,518,986  
10,392,883  
10,478,278  
11,270,617  
11,344,034  
10,518,986  
10,392,883  
10,478,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0