Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,218,419  
35,928,530  
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
7,346,767  
7,579,787  
6,539,845  
6,252,647  
8,271,996  
37,665  
311,164  
110,469  
87,518  
546,139  
0  
0  
0  
0  
605,684  
4,665,008  
5,374,763  
4,636,303  
3,716,433  
3,848,637  
1,256,160  
1,864,272  
1,780,149  
2,424,534  
3,222,233  
1,387,934  
29,589  
12,924  
24,162  
49,304  
26,871,652  
28,348,744  
23,915,986  
23,243,957  
22,289,182  
2,682,883  
1,983,428  
2,231,624  
1,828,015  
1,499,996  
5,242,044  
6,659,111  
6,287,281  
6,031,510  
5,505,910  
0  
0  
0  
0  
0  
13,712,844  
14,590,581  
13,086,741  
13,530,981  
13,469,858  
896,161  
874,196  
860,387  
310,387  
311,151  
483,686  
1,067,740  
1,039,148  
1,543,065  
1,045,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
3,854,033  
3,173,687  
410,805  
0  
456,318  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,218,419  
35,928,530  
30,455,831  
29,496,604  
30,561,179  
23,759,810  
25,277,942  
19,836,893  
18,494,861  
18,780,196  
5,435,474  
6,130,955  
9,614,504  
8,167,724  
7,888,706  
18,324,336  
19,146,987  
10,222,388  
10,327,137  
10,891,490  
10,458,609  
10,650,588  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
10,458,609  
10,650,588  
10,618,938  
11,001,743  
11,780,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0