Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
23,460,970  
20,696,791  
6,252,647  
8,271,996  
7,089,212  
8,261,221  
7,675,054  
87,518  
546,139  
331,738  
415,037  
112,250  
0  
605,684  
0  
8,500  
0  
3,716,433  
3,848,637  
3,763,467  
5,200,681  
5,388,062  
2,424,534  
3,222,233  
2,956,391  
2,612,658  
2,139,149  
24,162  
49,304  
37,617  
24,345  
35,593  
23,243,957  
22,289,182  
19,380,911  
15,199,749  
13,021,737  
1,828,015  
1,499,996  
1,426,757  
1,171,752  
662,580  
6,031,510  
5,505,910  
5,600,388  
4,720,190  
4,292,326  
0  
0  
0  
0  
0  
13,530,981  
13,469,858  
11,012,459  
7,962,588  
6,757,961  
310,387  
311,151  
311,151  
287,661  
287,661  
1,543,065  
1,045,949  
1,030,156  
1,057,558  
1,021,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
456,318  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,496,604  
30,561,179  
26,470,123  
23,460,970  
20,696,791  
18,494,861  
18,780,196  
16,843,493  
13,504,855  
11,496,692  
8,167,724  
7,888,706  
7,121,317  
7,450,281  
6,852,536  
10,327,137  
10,891,490  
9,722,175  
6,054,573  
4,644,157  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
9,956,115  
9,200,098  
11,001,743  
11,780,983  
9,626,630  
9,956,115  
9,200,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0