Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,181  
839,597  
881,139  
639,702  
 
596,100  
521,594  
553,886  
282,647  
 
36,358  
31,672  
7,029  
84,617  
 
0  
0  
49,000  
0  
 
419,934  
406,366  
378,090  
113,433  
 
122,176  
59,965  
104,210  
76,022  
 
17,633  
23,591  
15,557  
8,575  
 
410,080  
318,003  
327,253  
357,055  
 
12,051  
11,933  
10,002  
10,012  
 
120,783  
138,957  
136,844  
138,545  
 
0  
0  
0  
0  
 
46,027  
42,538  
37,440  
21,510  
 
0  
0  
0  
49,000  
 
231,219  
124,573  
142,968  
137,989  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,181  
839,597  
881,139  
639,702  
 
754,697  
581,686  
579,265  
347,624  
 
464,963  
512,993  
544,503  
334,532  
 
289,734  
68,694  
34,763  
13,092  
 
251,483  
257,910  
301,874  
292,078  
 
251,483  
257,910  
301,874  
292,078  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0