Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
581,335  
653,911  
674,804  
551,014  
 
381,949  
466,861  
474,544  
411,832  
 
222,324  
306,553  
227,937  
258,936  
 
0  
0  
0  
0  
 
59,143  
62,387  
67,718  
64,012  
 
92,485  
90,099  
164,939  
82,986  
 
7,997  
7,822  
13,949  
5,898  
 
199,386  
187,050  
200,260  
139,182  
 
2  
2  
0  
0  
 
155,415  
142,897  
154,482  
92,879  
 
0  
0  
0  
0  
 
14  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
43,955  
44,152  
45,778  
46,303  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
581,335  
653,911  
674,804  
551,014  
 
315,879  
375,287  
402,401  
290,047  
 
297,188  
353,871  
380,942  
266,566  
 
18,691  
21,416  
21,459  
23,480  
 
265,456  
278,625  
272,403  
260,967  
 
265,456  
278,625  
272,403  
260,967  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0