Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,702  
587,815  
526,244  
707,992  
706,290  
282,647  
316,750  
330,109  
514,668  
510,448  
84,617  
128,599  
155,060  
271,266  
337,904  
0  
3,800  
0  
0  
0  
113,433  
88,361  
75,778  
97,390  
82,330  
76,022  
89,040  
95,128  
140,603  
86,889  
8,575  
6,950  
4,143  
5,409  
3,324  
357,055  
271,065  
196,135  
193,324  
195,842  
10,012  
10,002  
10,002  
2  
2  
138,545  
137,212  
142,478  
148,520  
152,127  
0  
0  
0  
0  
0  
21,510  
80  
0  
0  
0  
49,000  
49,000  
0  
0  
0  
137,989  
74,770  
43,655  
44,802  
43,714  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,702  
587,815  
526,244  
707,992  
706,290  
347,624  
290,050  
237,437  
425,646  
432,299  
334,532  
277,233  
219,517  
410,227  
413,831  
13,092  
12,817  
17,920  
15,418  
18,468  
292,078  
297,765  
288,808  
282,347  
273,991  
292,078  
297,765  
288,808  
282,347  
273,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0