Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
707,992  
706,290  
581,335  
653,911  
674,804  
514,668  
510,448  
381,949  
466,861  
474,544  
271,266  
337,904  
222,324  
306,553  
227,937  
0  
0  
0  
0  
0  
97,390  
82,330  
59,143  
62,387  
67,718  
140,603  
86,889  
92,485  
90,099  
164,939  
5,409  
3,324  
7,997  
7,822  
13,949  
193,324  
195,842  
199,386  
187,050  
200,260  
2  
2  
2  
2  
0  
148,520  
152,127  
155,415  
142,897  
154,482  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
44,802  
43,714  
43,955  
44,152  
45,778  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
707,992  
706,290  
581,335  
653,911  
674,804  
425,646  
432,299  
315,879  
375,287  
402,401  
410,227  
413,831  
297,188  
353,871  
380,942  
15,418  
18,468  
18,691  
21,416  
21,459  
282,347  
273,991  
265,456  
278,625  
272,403  
282,347  
273,991  
265,456  
278,625  
272,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0