Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
881,139  
639,702  
587,815  
526,244  
707,992  
553,886  
282,647  
316,750  
330,109  
514,668  
7,029  
84,617  
128,599  
155,060  
271,266  
49,000  
0  
3,800  
0  
0  
378,090  
113,433  
88,361  
75,778  
97,390  
104,210  
76,022  
89,040  
95,128  
140,603  
15,557  
8,575  
6,950  
4,143  
5,409  
327,253  
357,055  
271,065  
196,135  
193,324  
10,002  
10,012  
10,002  
10,002  
2  
136,844  
138,545  
137,212  
142,478  
148,520  
0  
0  
0  
0  
0  
37,440  
21,510  
80  
0  
0  
0  
49,000  
49,000  
0  
0  
142,968  
137,989  
74,770  
43,655  
44,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
881,139  
639,702  
587,815  
526,244  
707,992  
579,265  
347,624  
290,050  
237,437  
425,646  
544,503  
334,532  
277,233  
219,517  
410,227  
34,763  
13,092  
12,817  
17,920  
15,418  
301,874  
292,078  
297,765  
288,808  
282,347  
301,874  
292,078  
297,765  
288,808  
282,347  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0