Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,070,464  
1,006,181  
839,597  
881,139  
 
608,220  
596,100  
521,594  
553,886  
 
22,980  
36,358  
31,672  
7,029  
 
0  
0  
0  
49,000  
 
454,780  
419,934  
406,366  
378,090  
 
110,732  
122,176  
59,965  
104,210  
 
19,727  
17,633  
23,591  
15,557  
 
462,245  
410,080  
318,003  
327,253  
 
11,933  
12,051  
11,933  
10,002  
 
224,068  
120,783  
138,957  
136,844  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
46,027  
42,538  
37,440  
 
0  
0  
0  
0  
 
226,243  
231,219  
124,573  
142,968  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,071,130  
1,006,181  
839,597  
881,139  
 
818,951  
754,697  
581,686  
579,265  
 
476,291  
464,963  
512,993  
544,503  
 
342,660  
289,734  
68,694  
34,763  
 
252,179  
251,483  
257,910  
301,874  
 
252,179  
251,483  
257,910  
301,874  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0