Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
526,244  
707,992  
706,290  
581,335  
653,911  
330,109  
514,668  
510,448  
381,949  
466,861  
155,060  
271,266  
337,904  
222,324  
306,553  
0  
0  
0  
0  
0  
75,778  
97,390  
82,330  
59,143  
62,387  
95,128  
140,603  
86,889  
92,485  
90,099  
4,143  
5,409  
3,324  
7,997  
7,822  
196,135  
193,324  
195,842  
199,386  
187,050  
10,002  
2  
2  
2  
2  
142,478  
148,520  
152,127  
155,415  
142,897  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
43,655  
44,802  
43,714  
43,955  
44,152  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
526,244  
707,992  
706,290  
581,335  
653,911  
237,437  
425,646  
432,299  
315,879  
375,287  
219,517  
410,227  
413,831  
297,188  
353,871  
17,920  
15,418  
18,468  
18,691  
21,416  
288,808  
282,347  
273,991  
265,456  
278,625  
288,808  
282,347  
273,991  
265,456  
278,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0