Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
706,290  
581,335  
653,911  
674,804  
 
510,448  
381,949  
466,861  
474,544  
 
337,904  
222,324  
306,553  
227,937  
 
0  
0  
0  
0  
 
82,330  
59,143  
62,387  
67,718  
 
86,889  
92,485  
90,099  
164,939  
 
3,324  
7,997  
7,822  
13,949  
 
195,842  
199,386  
187,050  
200,260  
 
2  
2  
2  
0  
 
152,127  
155,415  
142,897  
154,482  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
14  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
43,714  
43,955  
44,152  
45,778  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
706,290  
581,335  
653,911  
674,804  
 
432,299  
315,879  
375,287  
402,401  
 
413,831  
297,188  
353,871  
380,942  
 
18,468  
18,691  
21,416  
21,459  
 
273,991  
265,456  
278,625  
272,403  
 
273,991  
265,456  
278,625  
272,403  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0