Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
839,597  
881,139  
639,702  
587,815  
526,244  
521,594  
553,886  
282,647  
316,750  
330,109  
31,672  
7,029  
84,617  
128,599  
155,060  
0  
49,000  
0  
3,800  
0  
406,366  
378,090  
113,433  
88,361  
75,778  
59,965  
104,210  
76,022  
89,040  
95,128  
23,591  
15,557  
8,575  
6,950  
4,143  
318,003  
327,253  
357,055  
271,065  
196,135  
11,933  
10,002  
10,012  
10,002  
10,002  
138,957  
136,844  
138,545  
137,212  
142,478  
0  
0  
0  
0  
0  
42,538  
37,440  
21,510  
80  
0  
0  
0  
49,000  
49,000  
0  
124,573  
142,968  
137,989  
74,770  
43,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
839,597  
881,139  
639,702  
587,815  
526,244  
581,686  
579,265  
347,624  
290,050  
237,437  
512,993  
544,503  
334,532  
277,233  
219,517  
68,694  
34,763  
13,092  
12,817  
17,920  
257,910  
301,874  
292,078  
297,765  
288,808  
257,910  
301,874  
292,078  
297,765  
288,808  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0