Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
589,872  
526,244  
707,992  
706,290  
581,335  
318,807  
330,109  
514,668  
510,448  
381,949  
132,399  
155,060  
271,266  
337,904  
222,324  
0  
0  
0  
0  
0  
90,418  
75,778  
97,390  
82,330  
59,143  
89,040  
95,128  
140,603  
86,889  
92,485  
6,950  
4,143  
5,409  
3,324  
7,997  
271,065  
196,135  
193,324  
195,842  
199,386  
10,002  
10,002  
2  
2  
2  
137,292  
142,478  
148,520  
152,127  
155,415  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
49,000  
0  
0  
0  
0  
74,770  
43,655  
44,802  
43,714  
43,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
589,872  
526,244  
707,992  
706,290  
581,335  
292,107  
237,437  
425,646  
432,299  
315,879  
279,290  
219,517  
410,227  
413,831  
297,188  
12,817  
17,920  
15,418  
18,468  
18,691  
297,765  
288,808  
282,347  
273,991  
265,456  
297,765  
288,808  
282,347  
273,991  
265,456  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0