Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
3,107,116  
2,556,293  
2,551,489  
2,501,121  
2,554,056  
35,559  
23,441  
818,211  
8,299  
19,889  
0  
0  
0  
0  
0  
2,449,340  
1,818,210  
1,153,256  
1,942,636  
1,966,695  
622,218  
714,642  
580,022  
550,186  
567,472  
0  
0  
0  
0  
0  
12,117,107  
12,597,376  
13,204,187  
13,647,591  
14,208,058  
0  
0  
0  
0  
0  
11,721,161  
12,185,910  
12,685,814  
13,144,972  
13,681,260  
0  
0  
0  
0  
0  
144,671  
143,317  
227,872  
190,323  
203,018  
500  
500  
500  
5,000  
5,000  
250,774  
267,648  
290,001  
307,296  
318,780  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
9,847,024  
9,956,172  
10,682,696  
11,261,690  
11,861,213  
2,999,665  
2,755,862  
2,973,123  
3,125,608  
3,217,351  
6,847,358  
7,200,310  
7,709,573  
8,136,082  
8,643,861  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0