Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
2,554,056  
2,426,133  
1,984,806  
3,148,275  
2,504,393  
19,889  
623,691  
617,320  
321,379  
759,039  
0  
0  
0  
0  
0  
1,966,695  
1,206,564  
818,740  
2,290,200  
1,270,361  
567,472  
582,912  
547,295  
536,590  
474,670  
0  
12,966  
1,451  
106  
324  
14,208,058  
14,677,436  
15,013,491  
15,589,800  
16,063,153  
0  
0  
0  
0  
0  
13,681,260  
14,140,437  
14,734,518  
15,206,807  
15,681,999  
0  
0  
0  
0  
0  
203,018  
200,171  
101,600  
197,916  
188,544  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
318,780  
331,828  
172,373  
180,076  
187,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
11,861,213  
12,275,836  
12,387,581  
13,984,111  
13,621,660  
3,217,351  
3,251,664  
2,880,213  
4,078,523  
3,334,987  
8,643,861  
9,024,171  
9,507,368  
9,905,588  
10,286,673  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0