Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
2,956,791  
3,107,116  
2,556,293  
2,551,489  
2,501,121  
224,607  
35,559  
23,441  
818,211  
8,299  
0  
0  
0  
0  
0  
2,248,858  
2,449,340  
1,818,210  
1,153,256  
1,942,636  
483,326  
622,218  
714,642  
580,022  
550,186  
0  
0  
0  
0  
0  
11,635,648  
12,117,107  
12,597,376  
13,204,187  
13,647,591  
0  
0  
0  
0  
0  
11,257,736  
11,721,161  
12,185,910  
12,685,814  
13,144,972  
0  
0  
0  
0  
0  
143,571  
144,671  
143,317  
227,872  
190,323  
500  
500  
500  
500  
5,000  
233,841  
250,774  
267,648  
290,001  
307,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
9,210,328  
9,847,024  
9,956,172  
10,682,696  
11,261,690  
2,852,114  
2,999,665  
2,755,862  
2,973,123  
3,125,608  
6,358,215  
6,847,358  
7,200,310  
7,709,573  
8,136,082  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0