Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,879,911  
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
2,835,432  
2,956,791  
3,107,116  
2,556,293  
2,551,489  
1,276,999  
224,607  
35,559  
23,441  
818,211  
0  
0  
0  
0  
0  
969,556  
2,248,858  
2,449,340  
1,818,210  
1,153,256  
588,877  
483,326  
622,218  
714,642  
580,022  
0  
0  
0  
0  
0  
11,044,479  
11,635,648  
12,117,107  
12,597,376  
13,204,187  
0  
0  
0  
0  
0  
10,792,977  
11,257,736  
11,721,161  
12,185,910  
12,685,814  
0  
0  
0  
0  
0  
28,213  
143,571  
144,671  
143,317  
227,872  
500  
500  
500  
500  
500  
222,789  
233,841  
250,774  
267,648  
290,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,879,911  
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
15,755,676  
8,602,927  
9,210,328  
9,847,024  
9,956,172  
10,682,696  
2,603,582  
2,852,114  
2,999,665  
2,755,862  
2,973,123  
5,999,345  
6,358,215  
6,847,358  
7,200,310  
7,709,573  
5,276,984  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
5,276,984  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
5,072,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0