Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
2,501,121  
2,554,056  
2,426,133  
1,984,806  
3,148,275  
8,299  
19,889  
623,691  
617,320  
321,379  
0  
0  
0  
0  
0  
1,942,636  
1,966,695  
1,206,564  
818,740  
2,290,200  
550,186  
567,472  
582,912  
547,295  
536,590  
0  
0  
12,966  
1,451  
106  
13,647,591  
14,208,058  
14,677,436  
15,013,491  
15,589,800  
0  
0  
0  
0  
0  
13,144,972  
13,681,260  
14,140,437  
14,734,518  
15,206,807  
0  
0  
0  
0  
0  
190,323  
203,018  
200,171  
101,600  
197,916  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
307,296  
318,780  
331,828  
172,373  
180,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
11,261,690  
11,861,213  
12,275,836  
12,387,581  
13,984,111  
3,125,608  
3,217,351  
3,251,664  
2,880,213  
4,078,523  
8,136,082  
8,643,861  
9,024,171  
9,507,368  
9,905,588  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0