Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
2,556,293  
2,551,489  
2,501,121  
2,554,056  
2,426,133  
23,441  
818,211  
8,299  
19,889  
623,691  
0  
0  
0  
0  
0  
1,818,210  
1,153,256  
1,942,636  
1,966,695  
1,206,564  
714,642  
580,022  
550,186  
567,472  
582,912  
0  
0  
0  
0  
12,966  
12,597,376  
13,204,187  
13,647,591  
14,208,058  
14,677,436  
0  
0  
0  
0  
0  
12,185,910  
12,685,814  
13,144,972  
13,681,260  
14,140,437  
0  
0  
0  
0  
0  
143,317  
227,872  
190,323  
203,018  
200,171  
500  
500  
5,000  
5,000  
5,000  
267,648  
290,001  
307,296  
318,780  
331,828  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,153,668  
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
9,956,172  
10,682,696  
11,261,690  
11,861,213  
12,275,836  
2,755,862  
2,973,123  
3,125,608  
3,217,351  
3,251,664  
7,200,310  
7,709,573  
8,136,082  
8,643,861  
9,024,171  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
5,197,496  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0