Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
2,551,489  
2,501,121  
2,554,056  
2,426,133  
1,984,806  
818,211  
8,299  
19,889  
623,691  
617,320  
0  
0  
0  
0  
0  
1,153,256  
1,942,636  
1,966,695  
1,206,564  
818,740  
580,022  
550,186  
567,472  
582,912  
547,295  
0  
0  
0  
12,966  
1,451  
13,204,187  
13,647,591  
14,208,058  
14,677,436  
15,013,491  
0  
0  
0  
0  
0  
12,685,814  
13,144,972  
13,681,260  
14,140,437  
14,734,518  
0  
0  
0  
0  
0  
227,872  
190,323  
203,018  
200,171  
101,600  
500  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
290,001  
307,296  
318,780  
331,828  
172,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,755,676  
16,148,712  
16,762,114  
17,103,569  
16,998,297  
10,682,696  
11,261,690  
11,861,213  
12,275,836  
12,387,581  
2,973,123  
3,125,608  
3,217,351  
3,251,664  
2,880,213  
7,709,573  
8,136,082  
8,643,861  
9,024,171  
9,507,368  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
5,072,980  
4,887,022  
4,900,901  
4,827,733  
4,610,716  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0