Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
18,710,527  
19,487,253  
1,984,806  
3,148,275  
2,504,393  
2,169,195  
2,187,401  
617,320  
321,379  
759,039  
33,138  
339,842  
0  
0  
0  
0  
0  
818,740  
2,290,200  
1,270,361  
1,621,358  
1,362,748  
547,295  
536,590  
474,670  
514,668  
484,812  
1,451  
106  
324  
31  
0  
15,013,491  
15,589,800  
16,063,153  
16,541,332  
17,299,851  
0  
0  
0  
0  
0  
14,734,518  
15,206,807  
15,681,999  
16,154,100  
16,627,713  
0  
0  
0  
0  
0  
101,600  
197,916  
188,544  
200,774  
89,426  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
172,373  
180,076  
187,609  
181,458  
577,712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
18,710,527  
19,487,253  
12,387,581  
13,984,111  
13,621,660  
13,856,074  
14,393,128  
2,880,213  
4,078,523  
3,334,987  
3,018,281  
3,195,533  
9,507,368  
9,905,588  
10,286,673  
10,837,793  
11,197,595  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
4,854,453  
5,094,124  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
4,854,453  
5,094,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0