Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,677,370  
13,879,911  
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
2,928,762  
2,835,432  
2,956,791  
3,107,116  
2,556,293  
692,439  
1,276,999  
224,607  
35,559  
23,441  
0  
0  
0  
0  
0  
1,875,438  
969,556  
2,248,858  
2,449,340  
1,818,210  
355,688  
588,877  
483,326  
622,218  
714,642  
5,197  
0  
0  
0  
0  
10,748,608  
11,044,479  
11,635,648  
12,117,107  
12,597,376  
0  
0  
0  
0  
0  
10,328,252  
10,792,977  
11,257,736  
11,721,161  
12,185,910  
0  
0  
0  
0  
0  
168,085  
28,213  
143,571  
144,671  
143,317  
500  
500  
500  
500  
500  
251,771  
222,789  
233,841  
250,774  
267,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,677,370  
13,879,911  
14,592,438  
15,224,223  
15,153,668  
7,978,239  
8,602,927  
9,210,328  
9,847,024  
9,956,172  
2,587,646  
2,603,582  
2,852,114  
2,999,665  
2,755,862  
5,390,593  
5,999,345  
6,358,215  
6,847,358  
7,200,310  
5,699,131  
5,276,984  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
5,699,131  
5,276,984  
5,382,110  
5,377,199  
5,197,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0