Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
18,710,527  
2,426,133  
1,984,806  
3,148,275  
2,504,393  
2,169,195  
623,691  
617,320  
321,379  
759,039  
33,138  
0  
0  
0  
0  
0  
1,206,564  
818,740  
2,290,200  
1,270,361  
1,621,358  
582,912  
547,295  
536,590  
474,670  
514,668  
12,966  
1,451  
106  
324  
31  
14,677,436  
15,013,491  
15,589,800  
16,063,153  
16,541,332  
0  
0  
0  
0  
0  
14,140,437  
14,734,518  
15,206,807  
15,681,999  
16,154,100  
0  
0  
0  
0  
0  
200,171  
101,600  
197,916  
188,544  
200,774  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
331,828  
172,373  
180,076  
187,609  
181,458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,103,569  
16,998,297  
18,738,075  
18,567,546  
18,710,527  
12,275,836  
12,387,581  
13,984,111  
13,621,660  
13,856,074  
3,251,664  
2,880,213  
4,078,523  
3,334,987  
3,018,281  
9,024,171  
9,507,368  
9,905,588  
10,286,673  
10,837,793  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
4,854,453  
4,827,733  
4,610,716  
4,753,963  
4,945,886  
4,854,453  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0