Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,817  
118,006  
 
 
 
47,398  
40,896  
 
 
 
21,569  
26,524  
 
 
 
22,600  
12,600  
 
 
 
2,651  
1,543  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
577  
229  
 
 
 
76,419  
77,110  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
75,239  
75,623  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,179  
1,487  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,817  
118,006  
 
 
 
18,605  
16,468  
 
 
 
18,605  
16,468  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
105,211  
101,537  
 
 
 
105,211  
101,537  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0