Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
120,081  
118,661  
117,137  
121,096  
 
36,001  
32,861  
29,978  
32,411  
 
19,277  
18,183  
15,564  
14,852  
 
12,600  
12,600  
12,600  
12,600  
 
3,590  
1,565  
1,305  
4,702  
 
0  
0  
0  
0  
 
534  
513  
509  
257  
 
84,081  
85,800  
87,159  
88,684  
 
0  
0  
0  
0  
 
79,637  
80,800  
81,663  
83,147  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,711  
1,420  
1,291  
1,275  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,732  
3,580  
4,204  
4,263  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
120,081  
118,661  
117,137  
121,096  
 
19,823  
12,649  
13,163  
19,125  
 
19,823  
12,649  
13,163  
19,125  
 
0  
0  
0  
0  
 
100,258  
106,012  
103,973  
101,971  
 
100,258  
106,012  
103,973  
101,971  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0