Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
115,794  
120,081  
118,661  
117,137  
121,096  
29,174  
36,001  
32,861  
29,978  
32,411  
14,666  
19,277  
18,183  
15,564  
14,852  
12,600  
12,600  
12,600  
12,600  
12,600  
1,412  
3,590  
1,565  
1,305  
4,702  
0  
0  
0  
0  
0  
496  
534  
513  
509  
257  
86,620  
84,081  
85,800  
87,159  
88,684  
0  
0  
0  
0  
0  
83,202  
79,637  
80,800  
81,663  
83,147  
0  
0  
0  
0  
0  
1,618  
1,711  
1,420  
1,291  
1,275  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800  
2,732  
3,580  
4,204  
4,263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
115,794  
120,081  
118,661  
117,137  
121,096  
13,131  
19,823  
12,649  
13,163  
19,125  
13,131  
19,823  
12,649  
13,163  
19,125  
0  
0  
0  
0  
0  
102,663  
100,258  
106,012  
103,973  
101,971  
102,663  
100,258  
106,012  
103,973  
101,971  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0