Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,396  
115,794  
120,081  
118,661  
 
38,352  
29,174  
36,001  
32,861  
 
24,148  
14,666  
19,277  
18,183  
 
12,600  
12,600  
12,600  
12,600  
 
1,340  
1,412  
3,590  
1,565  
 
263  
0  
0  
0  
 
0  
496  
534  
513  
 
80,044  
86,620  
84,081  
85,800  
 
0  
0  
0  
0  
 
78,321  
83,202  
79,637  
80,800  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,458  
1,618  
1,711  
1,420  
 
0  
0  
0  
0  
 
265  
1,800  
2,732  
3,580  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,396  
115,794  
120,081  
118,661  
 
11,267  
13,131  
19,823  
12,649  
 
11,267  
13,131  
19,823  
12,649  
 
0  
0  
0  
0  
 
107,129  
102,663  
100,258  
106,012  
 
107,129  
102,663  
100,258  
106,012  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0