Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
4,954,997  
4,906,817  
270,588  
266,333  
253,863  
284,040  
174,931  
171,126  
154,894  
190,207  
157,122  
95,494  
0  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
79,009  
102,414  
55,644  
117,885  
69,832  
18,851  
3,012  
3,012  
3,971  
4,175  
1,601  
1,013  
0  
63  
430  
4,484,078  
4,547,453  
4,615,159  
4,670,956  
4,731,886  
0  
0  
0  
0  
0  
4,350,851  
4,418,709  
4,485,866  
4,468,313  
4,535,191  
0  
0  
0  
0  
0  
124,046  
119,253  
119,579  
192,707  
186,536  
0  
0  
0  
0  
0  
9,181  
9,492  
9,714  
9,936  
10,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
4,954,997  
4,906,817  
2,489,591  
2,551,018  
2,623,969  
2,736,152  
2,757,842  
593,064  
487,431  
560,314  
453,604  
488,405  
1,896,527  
2,063,587  
2,063,655  
2,282,548  
2,269,437  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
2,218,845  
2,148,975  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
2,218,845  
2,148,975  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0