Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,830,097  
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
4,954,997  
415,108  
270,588  
266,333  
253,863  
284,040  
249,899  
171,126  
154,894  
190,207  
157,122  
0  
0  
5,000  
5,000  
5,000  
145,819  
79,009  
102,414  
55,644  
117,885  
18,723  
18,851  
3,012  
3,012  
3,971  
667  
1,601  
1,013  
0  
63  
4,414,989  
4,484,078  
4,547,453  
4,615,159  
4,670,956  
0  
0  
0  
0  
0  
4,283,297  
4,350,851  
4,418,709  
4,485,866  
4,468,313  
0  
0  
0  
0  
0  
122,735  
124,046  
119,253  
119,579  
192,707  
0  
0  
0  
0  
0  
8,957  
9,181  
9,492  
9,714  
9,936  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,830,097  
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
4,954,997  
2,411,324  
2,489,591  
2,551,018  
2,623,969  
2,736,152  
514,763  
593,064  
487,431  
560,314  
453,604  
1,896,561  
1,896,527  
2,063,587  
2,063,655  
2,282,548  
2,418,773  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
2,218,845  
2,418,773  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
2,218,845  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0