Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,707,699  
4,830,097  
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
362,667  
415,108  
270,588  
266,333  
253,863  
149,540  
249,899  
171,126  
154,894  
190,207  
42,000  
0  
0  
5,000  
5,000  
152,033  
145,819  
79,009  
102,414  
55,644  
19,094  
18,723  
18,851  
3,012  
3,012  
0  
667  
1,601  
1,013  
0  
4,345,031  
4,414,989  
4,484,078  
4,547,453  
4,615,159  
0  
0  
0  
0  
0  
4,143,163  
4,283,297  
4,350,851  
4,418,709  
4,485,866  
0  
0  
0  
0  
0  
193,363  
122,735  
124,046  
119,253  
119,579  
0  
0  
0  
0  
0  
8,505  
8,957  
9,181  
9,492  
9,714  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,707,699  
4,830,097  
4,754,666  
4,813,786  
4,869,022  
2,240,614  
2,411,324  
2,489,591  
2,551,018  
2,623,969  
619,947  
514,763  
593,064  
487,431  
560,314  
1,620,667  
1,896,561  
1,896,527  
2,063,587  
2,063,655  
2,467,085  
2,418,773  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
2,467,085  
2,418,773  
2,265,075  
2,262,768  
2,245,053  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0