Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,729  
287,473  
289,914  
285,157  
276,804  
84,291  
98,846  
106,479  
104,605  
93,904  
35,330  
46,640  
52,521  
36,270  
45,150  
1,283  
1,283  
1,483  
200  
1,200  
43,260  
46,920  
48,807  
61,320  
41,389  
840  
731  
689  
720  
553  
3,578  
3,272  
2,979  
6,094  
5,612  
193,438  
188,627  
183,435  
180,553  
182,900  
467  
467  
449  
1,497  
997  
133,003  
97,712  
100,352  
102,051  
105,957  
0  
0  
0  
0  
0  
7,581  
40,662  
33,434  
29,672  
25,006  
46,695  
44,268  
42,593  
40,480  
44,674  
5,692  
5,518  
6,608  
6,852  
6,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,729  
287,473  
289,914  
285,157  
276,804  
11,128  
22,150  
18,256  
22,288  
15,586  
10,973  
21,907  
18,010  
22,022  
15,285  
155  
242  
246  
266  
302  
266,601  
265,323  
271,658  
262,869  
261,217  
266,601  
265,323  
271,658  
262,869  
261,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0