Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,157  
276,804  
269,612  
251,197  
240,024  
104,605  
93,904  
89,694  
86,523  
61,587  
36,270  
45,150  
52,599  
39,703  
20,578  
200  
1,200  
0  
4,650  
7,150  
61,320  
41,389  
31,877  
39,216  
29,316  
720  
553  
409  
1,036  
940  
6,094  
5,612  
4,809  
1,918  
3,602  
180,553  
182,900  
179,918  
164,674  
178,438  
1,497  
997  
997  
1,200  
8,170  
102,051  
105,957  
106,825  
94,366  
97,811  
0  
0  
0  
0  
0  
29,672  
25,006  
22,824  
15,611  
13,329  
40,480  
44,674  
43,398  
39,314  
53,131  
6,852  
6,266  
5,874  
14,183  
5,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,157  
276,804  
269,612  
251,197  
240,024  
22,288  
15,586  
13,382  
18,579  
18,686  
22,022  
15,285  
13,078  
18,388  
18,551  
266  
302  
304  
191  
136  
262,869  
261,217  
256,230  
232,618  
221,338  
262,869  
261,217  
256,230  
232,618  
221,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0