Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
287,473  
289,914  
285,157  
276,804  
269,612  
98,846  
106,479  
104,605  
93,904  
89,694  
46,640  
52,521  
36,270  
45,150  
52,599  
1,283  
1,483  
200  
1,200  
0  
46,920  
48,807  
61,320  
41,389  
31,877  
731  
689  
720  
553  
409  
3,272  
2,979  
6,094  
5,612  
4,809  
188,627  
183,435  
180,553  
182,900  
179,918  
467  
449  
1,497  
997  
997  
97,712  
100,352  
102,051  
105,957  
106,825  
0  
0  
0  
0  
0  
40,662  
33,434  
29,672  
25,006  
22,824  
44,268  
42,593  
40,480  
44,674  
43,398  
5,518  
6,608  
6,852  
6,266  
5,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
287,473  
289,914  
285,157  
276,804  
269,612  
22,150  
18,256  
22,288  
15,586  
13,382  
21,907  
18,010  
22,022  
15,285  
13,078  
242  
246  
266  
302  
304  
265,323  
271,658  
262,869  
261,217  
256,230  
265,323  
271,658  
262,869  
261,217  
256,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0