Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,864  
279,398  
274,804  
277,729  
287,473  
95,338  
90,900  
89,928  
84,291  
98,846  
42,744  
48,382  
28,245  
35,330  
46,640  
10,919  
1,283  
1,283  
1,283  
1,283  
37,864  
37,705  
56,297  
43,260  
46,920  
656  
659  
529  
840  
731  
3,155  
2,872  
3,575  
3,578  
3,272  
190,525  
188,498  
184,876  
193,438  
188,627  
367  
367  
467  
467  
467  
132,396  
134,059  
129,767  
133,003  
97,712  
0  
0  
0  
0  
0  
4,773  
3,692  
8,513  
7,581  
40,662  
47,985  
45,433  
41,043  
46,695  
44,268  
5,004  
4,948  
5,085  
5,692  
5,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,864  
279,398  
274,804  
277,729  
287,473  
16,482  
15,321  
17,821  
11,128  
22,150  
16,297  
15,136  
17,666  
10,973  
21,907  
185  
185  
155  
155  
242  
269,381  
264,077  
256,984  
266,601  
265,323  
269,381  
264,077  
256,984  
266,601  
265,323  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0