Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,398  
274,804  
277,729  
287,473  
289,914  
90,900  
89,928  
84,291  
98,846  
106,479  
48,382  
28,245  
35,330  
46,640  
52,521  
1,283  
1,283  
1,283  
1,283  
1,483  
37,705  
56,297  
43,260  
46,920  
48,807  
659  
529  
840  
731  
689  
2,872  
3,575  
3,578  
3,272  
2,979  
188,498  
184,876  
193,438  
188,627  
183,435  
367  
467  
467  
467  
449  
134,059  
129,767  
133,003  
97,712  
100,352  
0  
0  
0  
0  
0  
3,692  
8,513  
7,581  
40,662  
33,434  
45,433  
41,043  
46,695  
44,268  
42,593  
4,948  
5,085  
5,692  
5,518  
6,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,398  
274,804  
277,729  
287,473  
289,914  
15,321  
17,821  
11,128  
22,150  
18,256  
15,136  
17,666  
10,973  
21,907  
18,010  
185  
155  
155  
242  
246  
264,077  
256,984  
266,601  
265,323  
271,658  
264,077  
256,984  
266,601  
265,323  
271,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0