Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,395  
284,865  
280,821  
269,885  
285,864  
124,598  
145,857  
140,303  
81,865  
95,338  
58,076  
57,829  
48,016  
40,942  
42,744  
21,193  
50,007  
34,703  
3,686  
10,919  
42,736  
34,710  
54,683  
35,046  
37,864  
632  
778  
561  
667  
656  
1,962  
2,533  
2,340  
1,523  
3,155  
137,798  
139,008  
140,518  
188,020  
190,525  
55  
55  
55  
367  
367  
126,942  
128,067  
129,571  
133,207  
132,396  
0  
0  
0  
0  
0  
640  
194  
194  
713  
4,773  
5,784  
5,784  
5,784  
47,958  
47,985  
4,377  
4,907  
4,913  
5,776  
5,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,395  
284,865  
280,821  
269,885  
285,864  
14,257  
26,439  
20,493  
11,877  
16,482  
14,051  
26,233  
20,288  
11,692  
16,297  
207  
207  
205  
185  
185  
248,138  
258,426  
260,328  
258,008  
269,381  
248,138  
258,426  
260,328  
258,008  
269,381  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0