Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,865  
280,821  
269,885  
285,864  
279,398  
145,857  
140,303  
81,865  
95,338  
90,900  
57,829  
48,016  
40,942  
42,744  
48,382  
50,007  
34,703  
3,686  
10,919  
1,283  
34,710  
54,683  
35,046  
37,864  
37,705  
778  
561  
667  
656  
659  
2,533  
2,340  
1,523  
3,155  
2,872  
139,008  
140,518  
188,020  
190,525  
188,498  
55  
55  
367  
367  
367  
128,067  
129,571  
133,207  
132,396  
134,059  
0  
0  
0  
0  
0  
194  
194  
713  
4,773  
3,692  
5,784  
5,784  
47,958  
47,985  
45,433  
4,907  
4,913  
5,776  
5,004  
4,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,865  
280,821  
269,885  
285,864  
279,398  
26,439  
20,493  
11,877  
16,482  
15,321  
26,233  
20,288  
11,692  
16,297  
15,136  
207  
205  
185  
185  
185  
258,426  
260,328  
258,008  
269,381  
264,077  
258,426  
260,328  
258,008  
269,381  
264,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0