Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
274,804  
277,729  
287,473  
289,914  
285,157  
89,928  
84,291  
98,846  
106,479  
104,605  
28,245  
35,330  
46,640  
52,521  
36,270  
1,283  
1,283  
1,283  
1,483  
200  
56,297  
43,260  
46,920  
48,807  
61,320  
529  
840  
731  
689  
720  
3,575  
3,578  
3,272  
2,979  
6,094  
184,876  
193,438  
188,627  
183,435  
180,553  
467  
467  
467  
449  
1,497  
129,767  
133,003  
97,712  
100,352  
102,051  
0  
0  
0  
0  
0  
8,513  
7,581  
40,662  
33,434  
29,672  
41,043  
46,695  
44,268  
42,593  
40,480  
5,085  
5,692  
5,518  
6,608  
6,852  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
274,804  
277,729  
287,473  
289,914  
285,157  
17,821  
11,128  
22,150  
18,256  
22,288  
17,666  
10,973  
21,907  
18,010  
22,022  
155  
155  
242  
246  
266  
256,984  
266,601  
265,323  
271,658  
262,869  
256,984  
266,601  
265,323  
271,658  
262,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0