Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,238  
 
 
 
 
229,016  
 
 
 
 
9,950  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
180,421  
 
 
 
 
35,224  
 
 
 
 
3,422  
 
 
 
 
27,222  
 
 
 
 
40  
 
 
 
 
19,745  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
251  
 
 
 
 
6,107  
 
 
 
 
1,079  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,238  
 
 
 
 
176,889  
 
 
 
 
176,889  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
79,349  
 
 
 
 
79,349  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0