Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
842,882  
905,312  
1,052,611  
859,270  
1,063,667  
601,379  
660,866  
804,726  
604,972  
752,099  
32,233  
62,348  
113,782  
20,342  
9,514  
59,090  
30,206  
12,305  
9,200  
7,705  
280,900  
258,753  
378,967  
244,394  
276,551  
225,369  
306,510  
297,304  
328,660  
448,382  
3,787  
3,050  
2,368  
2,375  
9,947  
241,503  
244,446  
247,885  
254,299  
311,568  
264  
210  
180  
280  
280  
123,852  
125,196  
125,059  
126,399  
127,747  
105,800  
107,313  
108,826  
110,339  
111,852  
949  
949  
949  
934  
2,181  
8,922  
8,920  
10,582  
13,659  
50,596  
1,715  
1,858  
2,288  
2,687  
18,912  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
842,882  
905,312  
1,052,611  
859,270  
1,063,667  
526,543  
601,577  
765,852  
583,098  
747,998  
506,144  
581,228  
727,029  
563,124  
728,267  
20,399  
20,349  
38,823  
19,973  
19,731  
316,338  
303,735  
286,759  
276,173  
315,669  
316,338  
303,735  
286,759  
276,173  
315,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0