Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
740,694  
653,859  
775,318  
842,882  
905,312  
593,915  
492,350  
623,035  
601,379  
660,866  
5,739  
25,507  
31,243  
32,233  
62,348  
35,050  
23,050  
41,655  
59,090  
30,206  
293,393  
273,547  
233,660  
280,900  
258,753  
253,383  
167,851  
305,886  
225,369  
306,510  
6,350  
2,395  
10,591  
3,787  
3,050  
146,779  
161,510  
152,283  
241,503  
244,446  
264  
264  
264  
264  
210  
35,579  
36,766  
37,592  
123,852  
125,196  
101,261  
102,774  
104,287  
105,800  
107,313  
0  
0  
0  
949  
949  
8,531  
20,469  
8,672  
8,922  
8,920  
1,143  
1,237  
1,469  
1,715  
1,858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
740,694  
653,859  
775,318  
842,882  
905,312  
400,227  
298,062  
436,440  
526,543  
601,577  
379,176  
274,273  
413,258  
506,144  
581,228  
21,051  
23,788  
23,181  
20,399  
20,349  
340,467  
355,798  
338,879  
316,338  
303,735  
340,467  
355,798  
338,879  
316,338  
303,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0