Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
726,832  
740,694  
653,859  
775,318  
842,882  
580,334  
593,915  
492,350  
623,035  
601,379  
4,174  
5,739  
25,507  
31,243  
32,233  
32,700  
35,050  
23,050  
41,655  
59,090  
335,093  
293,393  
273,547  
233,660  
280,900  
206,045  
253,383  
167,851  
305,886  
225,369  
2,322  
6,350  
2,395  
10,591  
3,787  
146,498  
146,779  
161,510  
152,283  
241,503  
264  
264  
264  
264  
264  
35,193  
35,579  
36,766  
37,592  
123,852  
99,748  
101,261  
102,774  
104,287  
105,800  
0  
0  
0  
0  
949  
10,442  
8,531  
20,469  
8,672  
8,922  
852  
1,143  
1,237  
1,469  
1,715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
726,832  
740,694  
653,859  
775,318  
842,882  
370,277  
400,227  
298,062  
436,440  
526,543  
349,234  
379,176  
274,273  
413,258  
506,144  
21,044  
21,051  
23,788  
23,181  
20,399  
356,555  
340,467  
355,798  
338,879  
316,338  
356,555  
340,467  
355,798  
338,879  
316,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0