Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
917,168  
1,098,825  
999,510  
1,139,647  
1,059,988  
775,751  
953,458  
849,315  
995,294  
912,993  
25,008  
24,179  
7,897  
102,400  
21,473  
15,000  
15,000  
0  
6,095  
32,355  
305,564  
346,364  
405,240  
418,695  
367,638  
429,132  
550,200  
428,072  
443,024  
465,998  
1,047  
17,715  
8,106  
25,080  
25,530  
141,417  
145,367  
150,194  
144,352  
146,994  
332  
332  
264  
324  
264  
32,959  
34,234  
35,085  
36,215  
37,575  
93,192  
94,600  
96,009  
96,721  
98,235  
12  
0  
0  
0  
0  
14,922  
16,064  
18,561  
10,673  
10,360  
0  
137  
275  
418  
561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
917,168  
1,098,825  
999,510  
1,139,647  
1,059,988  
481,946  
705,013  
628,688  
801,926  
667,642  
460,478  
683,557  
611,492  
780,758  
646,360  
21,468  
21,456  
17,196  
21,168  
21,282  
435,222  
393,812  
370,822  
337,721  
392,346  
435,222  
393,812  
370,822  
337,721  
392,346  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0