Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
775,318  
842,882  
905,312  
1,052,611  
859,270  
623,035  
601,379  
660,866  
804,726  
604,972  
31,243  
32,233  
62,348  
113,782  
20,342  
41,655  
59,090  
30,206  
12,305  
9,200  
233,660  
280,900  
258,753  
378,967  
244,394  
305,886  
225,369  
306,510  
297,304  
328,660  
10,591  
3,787  
3,050  
2,368  
2,375  
152,283  
241,503  
244,446  
247,885  
254,299  
264  
264  
210  
180  
280  
37,592  
123,852  
125,196  
125,059  
126,399  
104,287  
105,800  
107,313  
108,826  
110,339  
0  
949  
949  
949  
934  
8,672  
8,922  
8,920  
10,582  
13,659  
1,469  
1,715  
1,858  
2,288  
2,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
775,318  
842,882  
905,312  
1,052,611  
859,270  
436,440  
526,543  
601,577  
765,852  
583,098  
413,258  
506,144  
581,228  
727,029  
563,124  
23,181  
20,399  
20,349  
38,823  
19,973  
338,879  
316,338  
303,735  
286,759  
276,173  
338,879  
316,338  
303,735  
286,759  
276,173  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0