Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,127,041  
1,158,889  
917,168  
1,098,825  
999,510  
996,338  
1,024,295  
775,751  
953,458  
849,315  
12,494  
16,326  
25,008  
24,179  
7,897  
5,000  
0  
15,000  
15,000  
0  
333,566  
415,280  
305,564  
346,364  
405,240  
639,549  
581,448  
429,132  
550,200  
428,072  
5,728  
11,241  
1,047  
17,715  
8,106  
130,702  
134,594  
141,417  
145,367  
150,194  
307  
337  
332  
332  
264  
33,005  
34,163  
32,959  
34,234  
35,085  
90,375  
91,784  
93,192  
94,600  
96,009  
0  
0  
12  
0  
0  
7,015  
8,310  
14,922  
16,064  
18,561  
0  
0  
0  
137  
275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,127,041  
1,158,889  
917,168  
1,098,825  
999,510  
756,562  
748,195  
481,946  
705,013  
628,688  
739,786  
726,839  
460,478  
683,557  
611,492  
16,776  
21,356  
21,468  
21,456  
17,196  
370,479  
410,694  
435,222  
393,812  
370,822  
370,479  
410,694  
435,222  
393,812  
370,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0