Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,139,647  
1,059,988  
726,832  
740,694  
653,859  
995,294  
912,993  
580,334  
593,915  
492,350  
102,400  
21,473  
4,174  
5,739  
25,507  
6,095  
32,355  
32,700  
35,050  
23,050  
418,695  
367,638  
335,093  
293,393  
273,547  
443,024  
465,998  
206,045  
253,383  
167,851  
25,080  
25,530  
2,322  
6,350  
2,395  
144,352  
146,994  
146,498  
146,779  
161,510  
324  
264  
264  
264  
264  
36,215  
37,575  
35,193  
35,579  
36,766  
96,721  
98,235  
99,748  
101,261  
102,774  
0  
0  
0  
0  
0  
10,673  
10,360  
10,442  
8,531  
20,469  
418  
561  
852  
1,143  
1,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,139,647  
1,059,988  
726,832  
740,694  
653,859  
801,926  
667,642  
370,277  
400,227  
298,062  
780,758  
646,360  
349,234  
379,176  
274,273  
21,168  
21,282  
21,044  
21,051  
23,788  
337,721  
392,346  
356,555  
340,467  
355,798  
337,721  
392,346  
356,555  
340,467  
355,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0