Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
999,510  
1,139,647  
1,059,988  
726,832  
740,694  
849,315  
995,294  
912,993  
580,334  
593,915  
7,897  
102,400  
21,473  
4,174  
5,739  
0  
6,095  
32,355  
32,700  
35,050  
405,240  
418,695  
367,638  
335,093  
293,393  
428,072  
443,024  
465,998  
206,045  
253,383  
8,106  
25,080  
25,530  
2,322  
6,350  
150,194  
144,352  
146,994  
146,498  
146,779  
264  
324  
264  
264  
264  
35,085  
36,215  
37,575  
35,193  
35,579  
96,009  
96,721  
98,235  
99,748  
101,261  
0  
0  
0  
0  
0  
18,561  
10,673  
10,360  
10,442  
8,531  
275  
418  
561  
852  
1,143  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
999,510  
1,139,647  
1,059,988  
726,832  
740,694  
628,688  
801,926  
667,642  
370,277  
400,227  
611,492  
780,758  
646,360  
349,234  
379,176  
17,196  
21,168  
21,282  
21,044  
21,051  
370,822  
337,721  
392,346  
356,555  
340,467  
370,822  
337,721  
392,346  
356,555  
340,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0