Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
57,142  
56,220  
48,963  
48,253  
34,380  
17,271  
15,442  
16,459  
16,239  
10,404  
1,063  
908  
1,156  
819  
112  
0  
0  
0  
0  
0  
3,231  
3,633  
8,819  
2,941  
2,942  
12,944  
10,757  
6,460  
12,154  
7,349  
33  
144  
23  
325  
0  
39,871  
40,778  
32,505  
32,014  
23,976  
780  
786  
723  
686  
689  
37,252  
38,171  
8,032  
8,249  
8,581  
0  
0  
0  
0  
0  
1,217  
1,217  
23,214  
22,682  
14,235  
0  
0  
0  
0  
0  
622  
604  
536  
397  
471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
57,142  
56,220  
48,963  
48,253  
34,380  
33,725  
32,870  
26,055  
25,694  
11,786  
24,604  
23,749  
14,680  
17,847  
11,514  
9,121  
9,121  
11,375  
7,847  
272  
23,417  
23,350  
22,908  
22,558  
22,594  
23,417  
23,350  
22,908  
22,558  
22,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0