Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,380  
37,037  
33,713  
38,392  
42,390  
10,404  
12,764  
9,462  
13,929  
17,532  
112  
1,867  
779  
2,271  
654  
0  
0  
0  
0  
0  
2,942  
3,174  
2,076  
3,032  
3,312  
7,349  
7,724  
6,608  
8,626  
13,566  
0  
0  
0  
0  
0  
23,976  
24,273  
24,250  
24,463  
24,858  
689  
692  
656  
597  
597  
8,581  
8,912  
8,878  
8,984  
9,300  
0  
0  
0  
0  
0  
14,235  
14,210  
14,210  
14,210  
14,210  
0  
0  
0  
0  
0  
471  
459  
507  
673  
750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,380  
37,037  
33,713  
38,392  
42,390  
11,786  
15,459  
13,631  
19,018  
23,846  
11,514  
15,187  
13,611  
18,998  
23,039  
272  
272  
20  
20  
807  
22,594  
21,579  
20,081  
19,375  
18,544  
22,594  
21,579  
20,081  
19,375  
18,544  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0