Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
55,650  
58,835  
60,398  
57,142  
56,220  
14,007  
18,038  
21,580  
17,271  
15,442  
837  
1,585  
3,008  
1,063  
908  
0  
0  
0  
0  
0  
3,735  
4,228  
4,147  
3,231  
3,633  
9,418  
12,200  
14,411  
12,944  
10,757  
18  
24  
14  
33  
144  
41,642  
40,797  
38,818  
39,871  
40,778  
792  
800  
768  
780  
786  
39,397  
35,065  
35,974  
37,252  
38,171  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,985  
1,441  
1,217  
1,217  
0  
0  
0  
0  
0  
1,454  
946  
635  
622  
604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
55,650  
58,835  
60,398  
57,142  
56,220  
37,435  
37,857  
38,917  
33,725  
32,870  
29,651  
29,428  
31,788  
24,604  
23,749  
7,784  
8,429  
7,129  
9,121  
9,121  
18,214  
20,977  
21,481  
23,417  
23,350  
18,214  
20,977  
21,481  
23,417  
23,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0