Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,963  
48,253  
34,380  
37,037  
33,713  
16,459  
16,239  
10,404  
12,764  
9,462  
1,156  
819  
112  
1,867  
779  
0  
0  
0  
0  
0  
8,819  
2,941  
2,942  
3,174  
2,076  
6,460  
12,154  
7,349  
7,724  
6,608  
23  
325  
0  
0  
0  
32,505  
32,014  
23,976  
24,273  
24,250  
723  
686  
689  
692  
656  
8,032  
8,249  
8,581  
8,912  
8,878  
0  
0  
0  
0  
0  
23,214  
22,682  
14,235  
14,210  
14,210  
0  
0  
0  
0  
0  
536  
397  
471  
459  
507  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,963  
48,253  
34,380  
37,037  
33,713  
26,055  
25,694  
11,786  
15,459  
13,631  
14,680  
17,847  
11,514  
15,187  
13,611  
11,375  
7,847  
272  
272  
20  
22,908  
22,558  
22,594  
21,579  
20,081  
22,908  
22,558  
22,594  
21,579  
20,081  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0