Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,220  
48,963  
48,253  
34,380  
37,037  
15,442  
16,459  
16,239  
10,404  
12,764  
908  
1,156  
819  
112  
1,867  
0  
0  
0  
0  
0  
3,633  
8,819  
2,941  
2,942  
3,174  
10,757  
6,460  
12,154  
7,349  
7,724  
144  
23  
325  
0  
0  
40,778  
32,505  
32,014  
23,976  
24,273  
786  
723  
686  
689  
692  
38,171  
8,032  
8,249  
8,581  
8,912  
0  
0  
0  
0  
0  
1,217  
23,214  
22,682  
14,235  
14,210  
0  
0  
0  
0  
0  
604  
536  
397  
471  
459  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,220  
48,963  
48,253  
34,380  
37,037  
32,870  
26,055  
25,694  
11,786  
15,459  
23,749  
14,680  
17,847  
11,514  
15,187  
9,121  
11,375  
7,847  
272  
272  
23,350  
22,908  
22,558  
22,594  
21,579  
23,350  
22,908  
22,558  
22,594  
21,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0