Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,253  
34,380  
37,037  
33,713  
38,392  
16,239  
10,404  
12,764  
9,462  
13,929  
819  
112  
1,867  
779  
2,271  
0  
0  
0  
0  
0  
2,941  
2,942  
3,174  
2,076  
3,032  
12,154  
7,349  
7,724  
6,608  
8,626  
325  
0  
0  
0  
0  
32,014  
23,976  
24,273  
24,250  
24,463  
686  
689  
692  
656  
597  
8,249  
8,581  
8,912  
8,878  
8,984  
0  
0  
0  
0  
0  
22,682  
14,235  
14,210  
14,210  
14,210  
0  
0  
0  
0  
0  
397  
471  
459  
507  
673  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,253  
34,380  
37,037  
33,713  
38,392  
25,694  
11,786  
15,459  
13,631  
19,018  
17,847  
11,514  
15,187  
13,611  
18,998  
7,847  
272  
272  
20  
20  
22,558  
22,594  
21,579  
20,081  
19,375  
22,558  
22,594  
21,579  
20,081  
19,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0