Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,813  
52,999  
55,650  
58,835  
60,398  
12,948  
12,312  
14,007  
18,038  
21,580  
1,148  
731  
837  
1,585  
3,008  
0  
0  
0  
0  
0  
2,408  
2,608  
3,735  
4,228  
4,147  
9,381  
8,945  
9,418  
12,200  
14,411  
11  
29  
18  
24  
14  
39,866  
40,687  
41,642  
40,797  
38,818  
316  
325  
792  
800  
768  
37,310  
38,422  
39,397  
35,065  
35,974  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,985  
1,441  
0  
0  
0  
0  
0  
2,240  
1,940  
1,454  
946  
635  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,813  
52,999  
55,650  
58,835  
60,398  
39,332  
36,881  
37,435  
37,857  
38,917  
33,241  
29,097  
29,651  
29,428  
31,788  
6,091  
7,784  
7,784  
8,429  
7,129  
13,481  
16,118  
18,214  
20,977  
21,481  
13,481  
16,118  
18,214  
20,977  
21,481  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0