Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,398  
57,142  
56,220  
48,963  
48,253  
21,580  
17,271  
15,442  
16,459  
16,239  
3,008  
1,063  
908  
1,156  
819  
0  
0  
0  
0  
0  
4,147  
3,231  
3,633  
8,819  
2,941  
14,411  
12,944  
10,757  
6,460  
12,154  
14  
33  
144  
23  
325  
38,818  
39,871  
40,778  
32,505  
32,014  
768  
780  
786  
723  
686  
35,974  
37,252  
38,171  
8,032  
8,249  
0  
0  
0  
0  
0  
1,441  
1,217  
1,217  
23,214  
22,682  
0  
0  
0  
0  
0  
635  
622  
604  
536  
397  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,398  
57,142  
56,220  
48,963  
48,253  
38,917  
33,725  
32,870  
26,055  
25,694  
31,788  
24,604  
23,749  
14,680  
17,847  
7,129  
9,121  
9,121  
11,375  
7,847  
21,481  
23,417  
23,350  
22,908  
22,558  
21,481  
23,417  
23,350  
22,908  
22,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0