Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (HLR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,869  
 
 
 
 
58,986  
 
 
 
 
17,346  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,680  
 
 
 
 
4,466  
 
 
 
 
1,494  
 
 
 
 
11,883  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,076  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,807  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,869  
 
 
 
 
53,680  
 
 
 
 
53,680  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
17,189  
 
 
 
 
17,189  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0