Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,863,145  
1,635,327  
1,227,343  
1,171,281  
1,270,587  
1,181,307  
1,017,309  
7,298  
7,095  
9,875  
6,874  
3,433  
0  
0  
0  
0  
0  
1,159,080  
1,102,428  
1,200,897  
1,122,045  
946,072  
56,744  
56,209  
54,038  
46,739  
63,841  
4,221  
5,549  
5,778  
5,648  
3,963  
651,031  
687,842  
690,195  
681,837  
618,018  
82,953  
82,977  
80,033  
82,363  
81,816  
301,626  
307,090  
302,984  
309,566  
312,191  
21,350  
21,508  
21,501  
21,658  
21,815  
70,162  
92,247  
96,823  
96,619  
97,831  
132,113  
132,113  
132,119  
132,120  
62,674  
42,827  
51,906  
56,734  
39,512  
41,690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,863,145  
1,635,327  
1,393,916  
1,419,677  
1,566,004  
1,517,791  
1,371,647  
771,665  
797,011  
959,409  
1,057,003  
998,211  
622,251  
622,666  
606,594  
460,788  
373,436  
484,459  
439,446  
394,779  
345,353  
263,680  
484,459  
439,446  
394,779  
345,353  
263,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0