Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,952,108  
1,797,473  
1,813,035  
1,719,527  
1,720,307  
1,319,092  
1,161,184  
1,161,396  
1,093,423  
1,089,223  
2,669  
2,583  
3,208  
7,017  
5,087  
0  
27,466  
25,550  
29,000  
29,000  
1,253,716  
1,055,580  
1,064,684  
979,920  
989,784  
60,766  
73,065  
65,559  
74,384  
61,683  
1,941  
2,490  
2,396  
3,103  
3,669  
633,016  
636,289  
651,639  
626,104  
631,084  
82,495  
77,814  
82,495  
82,515  
82,615  
329,627  
336,041  
342,140  
305,116  
304,310  
311  
398  
486  
573  
661  
70,380  
70,293  
70,189  
75,710  
76,958  
131,718  
131,386  
131,823  
131,823  
132,107  
18,486  
20,357  
24,507  
30,366  
34,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,952,108  
1,797,473  
1,813,035  
1,719,527  
1,720,307  
1,308,475  
1,164,636  
1,202,068  
1,151,391  
1,191,747  
868,550  
743,728  
740,962  
686,978  
648,188  
439,925  
420,907  
461,106  
464,413  
543,559  
643,634  
632,838  
610,967  
568,136  
528,560  
643,634  
632,838  
610,967  
568,136  
528,560  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0