Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,813,035  
1,719,527  
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,161,396  
1,093,423  
1,089,223  
1,079,939  
1,227,343  
3,208  
7,017  
5,087  
5,224  
7,298  
25,550  
29,000  
29,000  
29,000  
0  
1,064,684  
979,920  
989,784  
976,046  
1,159,080  
65,559  
74,384  
61,683  
65,276  
56,744  
2,396  
3,103  
3,669  
4,393  
4,221  
651,639  
626,104  
631,084  
632,153  
651,031  
82,495  
82,515  
82,615  
83,564  
82,953  
342,140  
305,116  
304,310  
306,004  
301,626  
486  
573  
661  
748  
21,350  
70,189  
75,710  
76,958  
70,319  
70,162  
131,823  
131,823  
132,107  
132,813  
132,113  
24,507  
30,366  
34,433  
38,704  
42,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,813,035  
1,719,527  
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,202,068  
1,151,391  
1,191,747  
1,203,501  
1,393,916  
740,962  
686,978  
648,188  
622,136  
771,665  
461,106  
464,413  
543,559  
581,365  
622,251  
610,967  
568,136  
528,560  
508,591  
484,459  
610,967  
568,136  
528,560  
508,591  
484,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0