Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,032,228  
1,866,502  
1,928,899  
1,952,108  
1,797,473  
1,414,172  
1,247,172  
1,300,682  
1,319,092  
1,161,184  
3,271  
6,168  
2,151  
2,669  
2,583  
500  
9,500  
9,500  
0  
27,466  
1,323,374  
1,136,911  
1,207,192  
1,253,716  
1,055,580  
85,215  
92,743  
79,883  
60,766  
73,065  
1,812  
1,850  
1,956  
1,941  
2,490  
618,056  
619,329  
628,217  
633,016  
636,289  
82,365  
82,495  
82,495  
82,495  
77,814  
311,021  
318,669  
323,681  
329,627  
336,041  
48  
136  
223  
311  
398  
79,672  
70,608  
70,482  
70,380  
70,293  
131,590  
131,590  
131,590  
131,718  
131,386  
13,359  
15,832  
19,746  
18,486  
20,357  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,032,228  
1,866,502  
1,928,899  
1,952,108  
1,797,473  
1,311,227  
1,173,843  
1,260,560  
1,308,475  
1,164,636  
1,015,236  
819,588  
881,690  
868,550  
743,728  
295,991  
354,255  
378,869  
439,925  
420,907  
721,001  
692,659  
668,339  
643,634  
632,838  
721,001  
692,659  
668,339  
643,634  
632,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0