Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,928,899  
1,952,108  
1,797,473  
1,813,035  
1,719,527  
1,300,682  
1,319,092  
1,161,184  
1,161,396  
1,093,423  
2,151  
2,669  
2,583  
3,208  
7,017  
9,500  
0  
27,466  
25,550  
29,000  
1,207,192  
1,253,716  
1,055,580  
1,064,684  
979,920  
79,883  
60,766  
73,065  
65,559  
74,384  
1,956  
1,941  
2,490  
2,396  
3,103  
628,217  
633,016  
636,289  
651,639  
626,104  
82,495  
82,495  
77,814  
82,495  
82,515  
323,681  
329,627  
336,041  
342,140  
305,116  
223  
311  
398  
486  
573  
70,482  
70,380  
70,293  
70,189  
75,710  
131,590  
131,718  
131,386  
131,823  
131,823  
19,746  
18,486  
20,357  
24,507  
30,366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,928,899  
1,952,108  
1,797,473  
1,813,035  
1,719,527  
1,260,560  
1,308,475  
1,164,636  
1,202,068  
1,151,391  
881,690  
868,550  
743,728  
740,962  
686,978  
378,869  
439,925  
420,907  
461,106  
464,413  
668,339  
643,634  
632,838  
610,967  
568,136  
668,339  
643,634  
632,838  
610,967  
568,136  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0