Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,863,145  
1,079,939  
1,227,343  
1,171,281  
1,270,587  
1,181,307  
5,224  
7,298  
7,095  
9,875  
6,874  
29,000  
0  
0  
0  
0  
976,046  
1,159,080  
1,102,428  
1,200,897  
1,122,045  
65,276  
56,744  
56,209  
54,038  
46,739  
4,393  
4,221  
5,549  
5,778  
5,648  
632,153  
651,031  
687,842  
690,195  
681,837  
83,564  
82,953  
82,977  
80,033  
82,363  
306,004  
301,626  
307,090  
302,984  
309,566  
748  
21,350  
21,508  
21,501  
21,658  
70,319  
70,162  
92,247  
96,823  
96,619  
132,813  
132,113  
132,113  
132,119  
132,120  
38,704  
42,827  
51,906  
56,734  
39,512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,863,145  
1,203,501  
1,393,916  
1,419,677  
1,566,004  
1,517,791  
622,136  
771,665  
797,011  
959,409  
1,057,003  
581,365  
622,251  
622,666  
606,594  
460,788  
508,591  
484,459  
439,446  
394,779  
345,353  
508,591  
484,459  
439,446  
394,779  
345,353  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0