Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,708,865  
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,085,758  
1,089,223  
1,079,939  
1,227,343  
1,171,281  
7,018  
5,087  
5,224  
7,298  
7,095  
29,000  
29,000  
29,000  
0  
0  
972,254  
989,784  
976,046  
1,159,080  
1,102,428  
74,384  
61,683  
65,276  
56,744  
56,209  
3,103  
3,669  
4,393  
4,221  
5,549  
623,107  
631,084  
632,153  
651,031  
687,842  
82,515  
82,615  
83,564  
82,953  
82,977  
305,116  
304,310  
306,004  
301,626  
307,090  
573  
661  
748  
21,350  
21,508  
75,710  
76,958  
70,319  
70,162  
92,247  
128,833  
132,107  
132,813  
132,113  
132,113  
30,360  
34,433  
38,704  
42,827  
51,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,708,865  
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,143,168  
1,191,747  
1,203,501  
1,393,916  
1,419,677  
643,755  
648,188  
622,136  
771,665  
797,011  
499,413  
543,559  
581,365  
622,251  
622,666  
565,697  
528,560  
508,591  
484,459  
439,446  
565,697  
528,560  
508,591  
484,459  
439,446  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0