Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,089,223  
1,079,939  
1,227,343  
1,171,281  
1,270,587  
5,087  
5,224  
7,298  
7,095  
9,875  
29,000  
29,000  
0  
0  
0  
989,784  
976,046  
1,159,080  
1,102,428  
1,200,897  
61,683  
65,276  
56,744  
56,209  
54,038  
3,669  
4,393  
4,221  
5,549  
5,778  
631,084  
632,153  
651,031  
687,842  
690,195  
82,615  
83,564  
82,953  
82,977  
80,033  
304,310  
306,004  
301,626  
307,090  
302,984  
661  
748  
21,350  
21,508  
21,501  
76,958  
70,319  
70,162  
92,247  
96,823  
132,107  
132,813  
132,113  
132,113  
132,119  
34,433  
38,704  
42,827  
51,906  
56,734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,720,307  
1,712,092  
1,878,375  
1,859,123  
1,960,782  
1,191,747  
1,203,501  
1,393,916  
1,419,677  
1,566,004  
648,188  
622,136  
771,665  
797,011  
959,409  
543,559  
581,365  
622,251  
622,666  
606,594  
528,560  
508,591  
484,459  
439,446  
394,779  
528,560  
508,591  
484,459  
439,446  
394,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0