Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,955  
117,026  
 
 
 
103,328  
108,414  
 
 
 
2,036  
14,833  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
65,452  
67,070  
 
 
 
35,754  
26,414  
 
 
 
87  
96  
 
 
 
8,628  
8,612  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
6,836  
7,095  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,626  
1,284  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
166  
233  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,955  
117,026  
 
 
 
90,978  
93,545  
 
 
 
90,978  
93,545  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
20,977  
23,480  
 
 
 
23,165  
24,637  
 
 
 
-2,188  
-1,157  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0