Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
833,276  
667,996  
680,713  
673,877  
686,287  
673,760  
503,330  
516,299  
522,197  
549,264  
91,083  
57,358  
104,196  
86,891  
83,790  
40,074  
8,074  
22,074  
22,074  
28,628  
480,460  
218,422  
185,009  
212,946  
239,934  
60,769  
199,896  
198,382  
194,589  
193,433  
1,374  
19,581  
6,637  
5,697  
3,480  
159,517  
164,666  
164,415  
151,680  
137,023  
0  
0  
0  
0  
0  
37,548  
38,678  
38,934  
4,848  
5,112  
118,371  
122,213  
122,213  
0  
0  
205  
578  
0  
143,826  
128,920  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
892  
697  
767  
507  
491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
831,402  
667,996  
680,713  
673,877  
686,287  
334,118  
229,619  
242,364  
204,954  
220,854  
260,025  
148,242  
158,927  
116,639  
121,550  
74,093  
81,377  
83,438  
88,314  
99,304  
497,284  
438,377  
438,349  
468,923  
465,433  
497,284  
438,377  
438,349  
468,923  
465,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0