Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,208  
833,276  
667,996  
680,713  
673,877  
667,619  
673,760  
503,330  
516,299  
522,197  
151,359  
91,083  
57,358  
104,196  
86,891  
50,074  
40,074  
8,074  
22,074  
22,074  
371,429  
480,460  
218,422  
185,009  
212,946  
87,497  
60,769  
199,896  
198,382  
194,589  
7,261  
1,374  
19,581  
6,637  
5,697  
156,589  
159,517  
164,666  
164,415  
151,680  
0  
0  
0  
0  
0  
36,581  
37,548  
38,678  
38,934  
4,848  
116,450  
118,371  
122,213  
122,213  
0  
197  
205  
578  
0  
143,826  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
861  
892  
697  
767  
507  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,208  
831,402  
667,996  
680,713  
673,877  
486,334  
334,118  
229,619  
242,364  
204,954  
419,251  
260,025  
148,242  
158,927  
116,639  
67,083  
74,093  
81,377  
83,438  
88,314  
337,874  
497,284  
438,377  
438,349  
468,923  
337,874  
497,284  
438,377  
438,349  
468,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0