Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
732,313  
769,306  
744,821  
737,010  
726,732  
615,320  
659,143  
639,590  
634,421  
620,306  
151,384  
205,956  
186,359  
216,017  
190,327  
34,652  
34,652  
31,652  
31,394  
25,074  
212,933  
204,561  
186,195  
179,807  
179,108  
216,279  
213,943  
233,504  
206,778  
223,922  
72  
31  
1,880  
424  
1,874  
116,993  
110,163  
105,231  
102,589  
106,426  
0  
0  
0  
0  
0  
1,257  
1,358  
1,513  
1,668  
81,232  
0  
0  
0  
0  
0  
112,882  
105,962  
100,809  
97,943  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
354  
343  
409  
478  
22,694  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
732,313  
769,306  
744,821  
737,010  
726,732  
272,268  
328,053  
282,419  
283,457  
290,415  
166,279  
220,295  
175,890  
178,357  
186,776  
105,988  
107,759  
106,529  
105,101  
103,639  
460,045  
441,252  
462,402  
453,552  
436,316  
460,045  
441,252  
462,402  
453,552  
436,316  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0