Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
774,660  
779,538  
778,100  
824,208  
833,276  
633,377  
628,752  
624,379  
667,619  
673,760  
76,451  
40,779  
74,302  
151,359  
91,083  
9,074  
25,074  
35,074  
50,074  
40,074  
449,917  
447,461  
411,908  
371,429  
480,460  
97,935  
114,957  
100,713  
87,497  
60,769  
0  
481  
2,383  
7,261  
1,374  
141,283  
150,785  
153,721  
156,589  
159,517  
0  
0  
0  
0  
0  
57,853  
34,702  
35,665  
36,581  
37,548  
79,879  
112,608  
114,529  
116,450  
118,371  
197  
197  
197  
197  
205  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
854  
778  
829  
861  
892  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
774,660  
779,538  
778,100  
824,208  
831,402  
366,270  
419,897  
423,033  
486,334  
334,118  
315,064  
362,603  
362,961  
419,251  
260,025  
51,206  
57,294  
60,072  
67,083  
74,093  
408,390  
359,641  
355,067  
337,874  
497,284  
408,390  
359,641  
355,067  
337,874  
497,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0