Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
673,877  
686,287  
732,313  
769,306  
744,821  
522,197  
549,264  
615,320  
659,143  
639,590  
86,891  
83,790  
151,384  
205,956  
186,359  
22,074  
28,628  
34,652  
34,652  
31,652  
212,946  
239,934  
212,933  
204,561  
186,195  
194,589  
193,433  
216,279  
213,943  
233,504  
5,697  
3,480  
72  
31  
1,880  
151,680  
137,023  
116,993  
110,163  
105,231  
0  
0  
0  
0  
0  
4,848  
5,112  
1,257  
1,358  
1,513  
0  
0  
0  
0  
0  
143,826  
128,920  
112,882  
105,962  
100,809  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
507  
491  
354  
343  
409  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
673,877  
686,287  
732,313  
769,306  
744,821  
204,954  
220,854  
272,268  
328,053  
282,419  
116,639  
121,550  
166,279  
220,295  
175,890  
88,314  
99,304  
105,988  
107,759  
106,529  
468,923  
465,433  
460,045  
441,252  
462,402  
468,923  
465,433  
460,045  
441,252  
462,402  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0