Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,116,332  
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
387,998  
582,121  
439,696  
303,714  
320,214  
1,390  
4,144  
3,252  
1,270  
1,870  
0  
0  
0  
0  
0  
221,149  
268,860  
253,939  
151,249  
184,980  
149,434  
297,632  
173,300  
93,118  
117,130  
16,024  
11,484  
9,205  
58,078  
16,233  
3,728,334  
3,725,086  
3,803,345  
3,877,314  
3,091,897  
30,999  
31,058  
30,577  
25,295  
23,738  
2,939,698  
2,693,743  
2,776,590  
2,927,728  
1,876,727  
0  
0  
0  
0  
0  
549,094  
780,818  
765,041  
745,766  
1,015,057  
0  
0  
0  
0  
0  
208,543  
219,467  
231,137  
178,524  
176,375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,116,332  
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
3,832,241  
4,018,131  
3,937,424  
3,881,208  
3,142,023  
705,982  
962,998  
750,566  
513,751  
594,373  
3,126,260  
3,055,133  
3,186,858  
3,367,457  
2,547,651  
284,091  
289,075  
305,616  
299,820  
270,088  
284,091  
289,075  
305,616  
299,820  
270,088  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0