Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,046,965  
4,116,332  
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
275,098  
387,998  
582,121  
439,696  
303,714  
1,158  
1,390  
4,144  
3,252  
1,270  
0  
0  
0  
0  
0  
42,104  
221,149  
268,860  
253,939  
151,249  
202,908  
149,434  
297,632  
173,300  
93,118  
28,927  
16,024  
11,484  
9,205  
58,078  
3,771,867  
3,728,334  
3,725,086  
3,803,345  
3,877,314  
31,052  
30,999  
31,058  
30,577  
25,295  
3,139,566  
2,939,698  
2,693,743  
2,776,590  
2,927,728  
0  
0  
0  
0  
0  
333,301  
549,094  
780,818  
765,041  
745,766  
0  
0  
0  
0  
0  
267,947  
208,543  
219,467  
231,137  
178,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,046,965  
4,116,332  
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
3,726,099  
3,832,241  
4,018,131  
3,937,424  
3,881,208  
546,148  
705,982  
962,998  
750,566  
513,751  
3,179,951  
3,126,260  
3,055,133  
3,186,858  
3,367,457  
320,866  
284,091  
289,075  
305,616  
299,820  
320,866  
284,091  
289,075  
305,616  
299,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0