Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,379,990  
3,362,835  
3,240,963  
3,168,837  
3,135,252  
338,495  
404,408  
283,166  
361,785  
456,222  
1,886  
2,357  
658  
1,194  
913  
0  
0  
0  
0  
0  
158,439  
211,493  
84,594  
160,389  
203,812  
158,491  
138,271  
134,377  
170,389  
222,703  
19,680  
52,287  
63,538  
29,813  
28,794  
3,041,495  
2,958,427  
2,957,797  
2,807,052  
2,679,030  
23,738  
24,839  
21,784  
21,873  
21,184  
1,885,533  
2,053,447  
1,869,455  
1,669,679  
1,650,438  
0  
0  
0  
0  
0  
953,892  
774,816  
959,132  
1,014,225  
897,635  
0  
0  
0  
0  
0  
178,332  
105,325  
107,426  
101,276  
109,773  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,379,990  
3,362,835  
3,240,963  
3,168,837  
3,135,252  
3,102,908  
3,099,795  
2,946,194  
2,894,715  
2,864,849  
627,032  
680,882  
528,485  
700,717  
816,096  
2,475,877  
2,418,913  
2,417,710  
2,193,997  
2,048,753  
277,082  
263,040  
294,769  
274,122  
270,403  
277,082  
263,040  
294,769  
274,122  
270,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0