Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
4,116,332  
4,307,207  
403,481  
698,199  
275,098  
387,998  
582,121  
2,289  
1,627  
1,158  
1,390  
4,144  
0  
0  
0  
0  
0  
130,326  
502,532  
42,104  
221,149  
268,860  
257,532  
179,860  
202,908  
149,434  
297,632  
13,333  
14,180  
28,927  
16,024  
11,484  
3,601,610  
3,710,610  
3,771,867  
3,728,334  
3,725,086  
35,164  
35,047  
31,052  
30,999  
31,058  
2,928,119  
3,030,491  
3,139,566  
2,939,698  
2,693,743  
0  
0  
0  
0  
0  
343,786  
336,522  
333,301  
549,094  
780,818  
0  
0  
0  
0  
0  
294,540  
308,550  
267,947  
208,543  
219,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
4,116,332  
4,307,207  
3,708,533  
4,084,861  
3,726,099  
3,832,241  
4,018,131  
804,415  
1,117,382  
546,148  
705,982  
962,998  
2,904,118  
2,967,479  
3,179,951  
3,126,260  
3,055,133  
296,557  
323,947  
320,866  
284,091  
289,075  
296,557  
323,947  
320,866  
284,091  
289,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0