Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
3,362,835  
439,696  
303,714  
320,214  
338,495  
404,408  
3,252  
1,270  
1,870  
1,886  
2,357  
0  
0  
0  
0  
0  
253,939  
151,249  
184,980  
158,439  
211,493  
173,300  
93,118  
117,130  
158,491  
138,271  
9,205  
58,078  
16,233  
19,680  
52,287  
3,803,345  
3,877,314  
3,091,897  
3,041,495  
2,958,427  
30,577  
25,295  
23,738  
23,738  
24,839  
2,776,590  
2,927,728  
1,876,727  
1,885,533  
2,053,447  
0  
0  
0  
0  
0  
765,041  
745,766  
1,015,057  
953,892  
774,816  
0  
0  
0  
0  
0  
231,137  
178,524  
176,375  
178,332  
105,325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
3,362,835  
3,937,424  
3,881,208  
3,142,023  
3,102,908  
3,099,795  
750,566  
513,751  
594,373  
627,032  
680,882  
3,186,858  
3,367,457  
2,547,651  
2,475,877  
2,418,913  
305,616  
299,820  
270,088  
277,082  
263,040  
305,616  
299,820  
270,088  
277,082  
263,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0