Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,799,689  
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
4,116,332  
358,933  
403,481  
698,199  
275,098  
387,998  
2,229  
2,289  
1,627  
1,158  
1,390  
0  
0  
0  
0  
0  
157,890  
130,326  
502,532  
42,104  
221,149  
164,752  
257,532  
179,860  
202,908  
149,434  
34,062  
13,333  
14,180  
28,927  
16,024  
3,440,755  
3,601,610  
3,710,610  
3,771,867  
3,728,334  
35,045  
35,164  
35,047  
31,052  
30,999  
3,109,645  
2,928,119  
3,030,491  
3,139,566  
2,939,698  
0  
0  
0  
0  
0  
28,243  
343,786  
336,522  
333,301  
549,094  
0  
0  
0  
0  
0  
267,822  
294,540  
308,550  
267,947  
208,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,799,689  
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
4,116,332  
3,495,134  
3,708,533  
4,084,861  
3,726,099  
3,832,241  
654,525  
804,415  
1,117,382  
546,148  
705,982  
2,840,609  
2,904,118  
2,967,479  
3,179,951  
3,126,260  
304,554  
296,557  
323,947  
320,866  
284,091  
304,554  
296,557  
323,947  
320,866  
284,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0