Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
582,121  
439,696  
303,714  
320,214  
338,495  
4,144  
3,252  
1,270  
1,870  
1,886  
0  
0  
0  
0  
0  
268,860  
253,939  
151,249  
184,980  
158,439  
297,632  
173,300  
93,118  
117,130  
158,491  
11,484  
9,205  
58,078  
16,233  
19,680  
3,725,086  
3,803,345  
3,877,314  
3,091,897  
3,041,495  
31,058  
30,577  
25,295  
23,738  
23,738  
2,693,743  
2,776,590  
2,927,728  
1,876,727  
1,885,533  
0  
0  
0  
0  
0  
780,818  
765,041  
745,766  
1,015,057  
953,892  
0  
0  
0  
0  
0  
219,467  
231,137  
178,524  
176,375  
178,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,307,207  
4,243,040  
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
4,018,131  
3,937,424  
3,881,208  
3,142,023  
3,102,908  
962,998  
750,566  
513,751  
594,373  
627,032  
3,055,133  
3,186,858  
3,367,457  
2,547,651  
2,475,877  
289,075  
305,616  
299,820  
270,088  
277,082  
289,075  
305,616  
299,820  
270,088  
277,082  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0