Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
3,362,835  
3,240,963  
303,714  
320,214  
338,495  
404,408  
283,166  
1,270  
1,870  
1,886  
2,357  
658  
0  
0  
0  
0  
0  
151,249  
184,980  
158,439  
211,493  
84,594  
93,118  
117,130  
158,491  
138,271  
134,377  
58,078  
16,233  
19,680  
52,287  
63,538  
3,877,314  
3,091,897  
3,041,495  
2,958,427  
2,957,797  
25,295  
23,738  
23,738  
24,839  
21,784  
2,927,728  
1,876,727  
1,885,533  
2,053,447  
1,869,455  
0  
0  
0  
0  
0  
745,766  
1,015,057  
953,892  
774,816  
959,132  
0  
0  
0  
0  
0  
178,524  
176,375  
178,332  
105,325  
107,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,181,028  
3,412,111  
3,379,990  
3,362,835  
3,240,963  
3,881,208  
3,142,023  
3,102,908  
3,099,795  
2,946,194  
513,751  
594,373  
627,032  
680,882  
528,485  
3,367,457  
2,547,651  
2,475,877  
2,418,913  
2,417,710  
299,820  
270,088  
277,082  
263,040  
294,769  
299,820  
270,088  
277,082  
263,040  
294,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0