Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,927,931  
3,799,689  
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
548,679  
358,933  
403,481  
698,199  
275,098  
1,516  
2,229  
2,289  
1,627  
1,158  
0  
0  
0  
0  
0  
404,595  
157,890  
130,326  
502,532  
42,104  
118,545  
164,752  
257,532  
179,860  
202,908  
24,023  
34,062  
13,333  
14,180  
28,927  
3,379,252  
3,440,755  
3,601,610  
3,710,610  
3,771,867  
35,003  
35,045  
35,164  
35,047  
31,052  
2,995,315  
3,109,645  
2,928,119  
3,030,491  
3,139,566  
0  
0  
0  
0  
0  
2,222  
28,243  
343,786  
336,522  
333,301  
0  
0  
0  
0  
0  
346,712  
267,822  
294,540  
308,550  
267,947  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,927,931  
3,799,689  
4,005,091  
4,408,808  
4,046,965  
3,600,403  
3,495,134  
3,708,533  
4,084,861  
3,726,099  
889,473  
654,525  
804,415  
1,117,382  
546,148  
2,710,930  
2,840,609  
2,904,118  
2,967,479  
3,179,951  
327,528  
304,554  
296,557  
323,947  
320,866  
327,528  
304,554  
296,557  
323,947  
320,866  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0