Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,730  
429,657  
457,049  
484,476  
554,925  
185,808  
189,336  
211,830  
231,785  
297,112  
539  
753  
493  
1,241  
1,073  
4  
4  
4  
4  
3  
171,911  
175,593  
194,038  
213,282  
275,076  
7,868  
7,985  
12,498  
12,810  
16,993  
5,486  
5,000  
4,797  
4,448  
3,967  
232,922  
240,321  
245,219  
252,691  
257,813  
27,177  
27,177  
27,177  
27,177  
27,177  
148,477  
152,500  
156,816  
161,242  
165,885  
0  
0  
0  
0  
0  
27,949  
27,949  
27,963  
27,963  
26,452  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
15,899  
19,275  
19,842  
22,888  
24,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,730  
429,657  
457,049  
484,476  
554,925  
1,578,081  
1,521,898  
1,485,338  
1,455,065  
1,408,548  
1,574,674  
1,518,492  
1,481,881  
1,451,658  
1,405,338  
3,407  
3,407  
3,457  
3,407  
3,209  
-1,159,350  
-1,092,242  
-1,028,289  
-970,589  
-853,623  
-1,159,350  
-1,092,242  
-1,028,289  
-970,589  
-853,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0