Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,223  
275,969  
284,220  
296,903  
316,545  
78,922  
73,312  
73,389  
76,322  
89,125  
469  
672  
804  
521  
401  
4  
4  
4  
4  
4  
64,112  
57,800  
59,968  
63,467  
73,920  
6,353  
6,861  
4,661  
4,660  
7,652  
7,985  
7,976  
7,951  
7,669  
7,149  
198,300  
202,657  
210,831  
220,582  
227,419  
27,171  
27,171  
27,171  
27,171  
27,171  
126,236  
129,640  
133,066  
136,739  
140,565  
0  
0  
0  
0  
0  
27,949  
27,949  
27,949  
27,949  
27,949  
10,629  
10,629  
11,028  
13,420  
13,420  
6,316  
7,268  
11,617  
15,303  
18,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,223  
275,969  
284,220  
296,903  
316,545  
1,638,320  
1,671,139  
1,636,823  
1,608,336  
1,608,610  
1,637,820  
1,670,441  
1,636,126  
1,607,639  
1,607,913  
500  
697  
697  
697  
697  
-1,361,098  
-1,395,169  
-1,352,603  
-1,311,433  
-1,292,065  
-1,361,098  
-1,395,169  
-1,352,603  
-1,311,433  
-1,292,065  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0