Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
554,925  
536,653  
665,880  
747,981  
829,575  
297,112  
271,661  
416,287  
487,361  
587,862  
1,073  
978  
656  
13,442  
81,832  
3  
3  
3  
3  
3  
275,076  
251,968  
379,485  
453,131  
485,193  
16,993  
15,082  
18,294  
13,374  
17,041  
3,967  
3,630  
17,849  
7,410  
3,793  
257,813  
264,992  
249,593  
260,619  
241,713  
27,177  
27,177  
17  
0  
0  
165,885  
154,706  
140,505  
143,691  
146,908  
0  
0  
0  
0  
0  
26,452  
41,705  
63,767  
68,944  
72,820  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
24,879  
27,984  
31,884  
34,564  
8,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
554,925  
536,653  
665,880  
747,981  
829,575  
1,408,548  
1,345,697  
1,322,141  
1,302,599  
1,257,452  
1,405,338  
1,342,487  
1,318,931  
1,299,389  
1,254,242  
3,209  
3,209  
3,209  
3,209  
3,209  
-853,623  
-809,043  
-656,260  
-554,618  
-427,877  
-853,623  
-809,043  
-656,260  
-554,618  
-427,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0