Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,545  
323,356  
418,730  
429,657  
457,049  
89,125  
97,824  
185,808  
189,336  
211,830  
401  
3,163  
539  
753  
493  
4  
4  
4  
4  
4  
73,920  
80,947  
171,911  
175,593  
194,038  
7,652  
7,655  
7,868  
7,985  
12,498  
7,149  
6,055  
5,486  
5,000  
4,797  
227,419  
225,532  
232,922  
240,321  
245,219  
27,171  
27,171  
27,177  
27,177  
27,177  
140,565  
144,432  
148,477  
152,500  
156,816  
0  
0  
0  
0  
0  
27,949  
27,949  
27,949  
27,949  
27,963  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
18,315  
12,560  
15,899  
19,275  
19,842  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,545  
323,356  
418,730  
429,657  
457,049  
1,608,610  
1,592,341  
1,578,081  
1,521,898  
1,485,338  
1,607,913  
1,591,644  
1,574,674  
1,518,492  
1,481,881  
697  
697  
3,407  
3,407  
3,457  
-1,292,065  
-1,268,985  
-1,159,350  
-1,092,242  
-1,028,289  
-1,292,065  
-1,268,985  
-1,159,350  
-1,092,242  
-1,028,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0