Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,220  
296,903  
316,545  
323,356  
418,730  
73,389  
76,322  
89,125  
97,824  
185,808  
804  
521  
401  
3,163  
539  
4  
4  
4  
4  
4  
59,968  
63,467  
73,920  
80,947  
171,911  
4,661  
4,660  
7,652  
7,655  
7,868  
7,951  
7,669  
7,149  
6,055  
5,486  
210,831  
220,582  
227,419  
225,532  
232,922  
27,171  
27,171  
27,171  
27,171  
27,177  
133,066  
136,739  
140,565  
144,432  
148,477  
0  
0  
0  
0  
0  
27,949  
27,949  
27,949  
27,949  
27,949  
11,028  
13,420  
13,420  
13,420  
13,420  
11,617  
15,303  
18,315  
12,560  
15,899  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,220  
296,903  
316,545  
323,356  
418,730  
1,636,823  
1,608,336  
1,608,610  
1,592,341  
1,578,081  
1,636,126  
1,607,639  
1,607,913  
1,591,644  
1,574,674  
697  
697  
697  
697  
3,407  
-1,352,603  
-1,311,433  
-1,292,065  
-1,268,985  
-1,159,350  
-1,352,603  
-1,311,433  
-1,292,065  
-1,268,985  
-1,159,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0