Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,752  
81,751  
85,867  
88,396  
87,781  
57,395  
57,399  
61,505  
63,539  
62,432  
82  
597  
215  
22  
110  
0  
0  
0  
0  
0  
37,880  
37,359  
41,837  
42,942  
40,723  
19,429  
19,438  
19,445  
20,566  
21,592  
4  
6  
9  
10  
8  
23,357  
24,352  
24,361  
24,858  
25,349  
9,128  
9,128  
9,128  
9,128  
9,128  
14,211  
15,188  
15,188  
15,677  
16,166  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18  
35  
45  
52  
54  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,752  
81,751  
85,867  
88,396  
87,781  
13,691  
13,532  
17,376  
19,976  
19,745  
13,691  
13,532  
17,376  
19,976  
19,745  
0  
0  
0  
0  
0  
67,061  
68,219  
68,490  
68,420  
68,036  
67,061  
68,219  
68,490  
68,420  
68,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0