Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,751  
85,867  
88,396  
87,781  
82,136  
57,399  
61,505  
63,539  
62,432  
56,286  
597  
215  
22  
110  
161  
0  
0  
0  
0  
0  
37,359  
41,837  
42,942  
40,723  
32,599  
19,438  
19,445  
20,566  
21,592  
23,517  
6  
9  
10  
8  
9  
24,352  
24,361  
24,858  
25,349  
25,850  
9,128  
9,128  
9,128  
9,128  
9,128  
15,188  
15,188  
15,677  
16,166  
16,655  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35  
45  
52  
54  
67  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,751  
85,867  
88,396  
87,781  
82,136  
13,532  
17,376  
19,976  
19,745  
15,335  
13,532  
17,376  
19,976  
19,745  
15,335  
0  
0  
0  
0  
0  
68,219  
68,490  
68,420  
68,036  
66,801  
68,219  
68,490  
68,420  
68,036  
66,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0