Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,918  
80,257  
80,752  
81,751  
85,867  
28,070  
57,383  
57,395  
57,399  
61,505  
922  
39  
82  
597  
215  
0  
0  
0  
0  
0  
24,265  
37,907  
37,880  
37,359  
41,837  
2,868  
19,429  
19,429  
19,438  
19,445  
14  
7  
4  
6  
9  
48,848  
22,875  
23,357  
24,352  
24,361  
628  
9,128  
9,128  
9,128  
9,128  
13,252  
13,729  
14,211  
15,188  
15,188  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
34,950  
0  
0  
0  
0  
18  
18  
18  
35  
45  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,918  
80,257  
80,752  
81,751  
85,867  
8,605  
13,792  
13,691  
13,532  
17,376  
8,605  
13,792  
13,691  
13,532  
17,376  
0  
0  
0  
0  
0  
68,313  
66,465  
67,061  
68,219  
68,490  
68,313  
66,465  
67,061  
68,219  
68,490  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0