Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
720,101  
736,835  
740,465  
762,479  
807,802  
188,169  
192,946  
184,880  
194,375  
229,188  
88  
312  
259  
1,829  
1,173  
0  
534  
0  
1,500  
0  
183,948  
185,810  
178,676  
161,344  
190,277  
1,006  
2,952  
2,343  
13,271  
21,493  
3,126  
3,338  
3,601  
16,431  
16,245  
531,932  
543,889  
555,585  
568,104  
578,615  
0  
0  
0  
0  
0  
72,960  
73,919  
74,880  
75,845  
76,771  
0  
0  
0  
0  
0  
40,460  
40,460  
39,819  
39,819  
39,279  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
390,513  
401,510  
412,886  
424,441  
434,565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
720,101  
736,835  
740,465  
762,479  
807,802  
220,094  
221,441  
211,720  
226,051  
231,245  
219,802  
192,373  
162,584  
176,362  
181,555  
292  
29,068  
49,136  
49,689  
49,689  
500,007  
515,393  
528,745  
536,429  
576,558  
500,007  
515,393  
528,745  
536,429  
576,558  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0