Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
807,802  
848,583  
832,689  
790,631  
782,504  
229,188  
258,393  
253,435  
333,304  
327,156  
1,173  
13,035  
19,506  
7,612  
12,785  
0  
0  
0  
0  
0  
190,277  
188,303  
181,726  
169,789  
102,442  
21,493  
40,936  
36,142  
142,043  
198,614  
16,245  
16,118  
16,062  
13,859  
13,315  
578,615  
590,190  
579,254  
457,327  
455,349  
0  
0  
0  
300,000  
300,000  
76,771  
77,761  
83,083  
88,098  
89,235  
0  
0  
0  
0  
0  
39,279  
38,315  
38,315  
34,433  
32,577  
28,000  
28,000  
0  
24,000  
24,000  
434,565  
446,114  
457,856  
10,796  
9,536  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
807,802  
848,583  
832,689  
790,631  
782,504  
231,245  
250,764  
237,795  
259,127  
260,420  
181,555  
200,123  
185,877  
204,661  
204,958  
49,689  
50,640  
51,918  
54,465  
55,462  
576,558  
597,819  
594,894  
531,504  
522,085  
576,558  
597,819  
594,894  
531,504  
522,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0