Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
708,929  
720,979  
736,835  
740,465  
762,479  
188,326  
188,169  
192,946  
184,880  
194,375  
571  
88  
312  
259  
1,829  
0  
0  
534  
0  
1,500  
183,734  
183,948  
185,810  
178,676  
161,344  
1,006  
1,006  
2,952  
2,343  
13,271  
3,015  
3,126  
3,338  
3,601  
16,431  
520,603  
532,810  
543,889  
555,585  
568,104  
0  
0  
0  
0  
0  
72,001  
72,960  
73,919  
74,880  
75,845  
0  
0  
0  
0  
0  
40,517  
40,517  
40,460  
39,819  
39,819  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
380,085  
391,333  
401,510  
412,886  
424,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
708,929  
720,979  
736,835  
740,465  
762,479  
220,400  
220,094  
221,441  
211,720  
226,051  
220,135  
219,802  
192,373  
162,584  
176,362  
265  
292  
29,068  
49,136  
49,689  
488,529  
500,885  
515,393  
528,745  
536,429  
488,529  
500,885  
515,393  
528,745  
536,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0