Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
790,631  
782,504  
473,822  
397,200  
293,075  
333,304  
327,156  
319,501  
245,281  
201,806  
7,612  
12,785  
15,441  
76,041  
3,530  
0  
0  
0  
9,800  
0  
169,789  
102,442  
145,150  
90,016  
80,693  
142,043  
198,614  
146,247  
57,494  
111,725  
13,859  
13,315  
12,663  
11,929  
5,858  
457,327  
455,349  
154,321  
151,919  
91,268  
300,000  
300,000  
0  
0  
0  
88,098  
89,235  
90,390  
90,725  
44,479  
0  
0  
0  
0  
0  
34,433  
32,577  
29,612  
29,123  
18,157  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
10,796  
9,536  
10,319  
8,071  
4,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
790,631  
782,504  
473,822  
397,200  
293,075  
259,127  
260,420  
252,201  
175,767  
72,794  
204,661  
204,958  
196,527  
118,211  
62,327  
54,465  
55,462  
55,673  
57,556  
10,467  
531,504  
522,085  
221,621  
221,433  
220,280  
531,504  
522,085  
221,621  
221,433  
220,280  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0