Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
736,835  
740,465  
762,479  
807,802  
848,583  
192,946  
184,880  
194,375  
229,188  
258,393  
312  
259  
1,829  
1,173  
13,035  
534  
0  
1,500  
0  
0  
185,810  
178,676  
161,344  
190,277  
188,303  
2,952  
2,343  
13,271  
21,493  
40,936  
3,338  
3,601  
16,431  
16,245  
16,118  
543,889  
555,585  
568,104  
578,615  
590,190  
0  
0  
0  
0  
0  
73,919  
74,880  
75,845  
76,771  
77,761  
0  
0  
0  
0  
0  
40,460  
39,819  
39,819  
39,279  
38,315  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
401,510  
412,886  
424,441  
434,565  
446,114  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
736,835  
740,465  
762,479  
807,802  
848,583  
221,441  
211,720  
226,051  
231,245  
250,764  
192,373  
162,584  
176,362  
181,555  
200,123  
29,068  
49,136  
49,689  
49,689  
50,640  
515,393  
528,745  
536,429  
576,558  
597,819  
515,393  
528,745  
536,429  
576,558  
597,819  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0