Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
832,689  
790,631  
782,504  
473,822  
397,200  
253,435  
333,304  
327,156  
319,501  
245,281  
19,506  
7,612  
12,785  
15,441  
76,041  
0  
0  
0  
0  
9,800  
181,726  
169,789  
102,442  
145,150  
90,016  
36,142  
142,043  
198,614  
146,247  
57,494  
16,062  
13,859  
13,315  
12,663  
11,929  
579,254  
457,327  
455,349  
154,321  
151,919  
0  
300,000  
300,000  
0  
0  
83,083  
88,098  
89,235  
90,390  
90,725  
0  
0  
0  
0  
0  
38,315  
34,433  
32,577  
29,612  
29,123  
0  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
457,856  
10,796  
9,536  
10,319  
8,071  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
832,689  
790,631  
782,504  
473,822  
397,200  
237,795  
259,127  
260,420  
252,201  
175,767  
185,877  
204,661  
204,958  
196,527  
118,211  
51,918  
54,465  
55,462  
55,673  
57,556  
594,894  
531,504  
522,085  
221,621  
221,433  
594,894  
531,504  
522,085  
221,621  
221,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0