Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
565,798  
708,929  
720,979  
736,835  
740,465  
57,642  
188,326  
188,169  
192,946  
184,880  
72  
571  
88  
312  
259  
0  
0  
0  
534  
0  
54,610  
183,734  
183,948  
185,810  
178,676  
23  
1,006  
1,006  
2,952  
2,343  
2,936  
3,015  
3,126  
3,338  
3,601  
508,156  
520,603  
532,810  
543,889  
555,585  
0  
0  
0  
0  
0  
71,041  
72,001  
72,960  
73,919  
74,880  
0  
0  
0  
0  
0  
40,517  
40,517  
40,517  
40,460  
39,819  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
28,000  
368,597  
380,085  
391,333  
401,510  
412,886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
565,798  
708,929  
720,979  
736,835  
740,465  
181,102  
220,400  
220,094  
221,441  
211,720  
180,864  
220,135  
219,802  
192,373  
162,584  
239  
265  
292  
29,068  
49,136  
384,695  
488,529  
500,885  
515,393  
528,745  
384,695  
488,529  
500,885  
515,393  
528,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0