Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
762,479  
807,802  
848,583  
832,689  
790,631  
194,375  
229,188  
258,393  
253,435  
333,304  
1,829  
1,173  
13,035  
19,506  
7,612  
1,500  
0  
0  
0  
0  
161,344  
190,277  
188,303  
181,726  
169,789  
13,271  
21,493  
40,936  
36,142  
142,043  
16,431  
16,245  
16,118  
16,062  
13,859  
568,104  
578,615  
590,190  
579,254  
457,327  
0  
0  
0  
0  
300,000  
75,845  
76,771  
77,761  
83,083  
88,098  
0  
0  
0  
0  
0  
39,819  
39,279  
38,315  
38,315  
34,433  
28,000  
28,000  
28,000  
0  
24,000  
424,441  
434,565  
446,114  
457,856  
10,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
762,479  
807,802  
848,583  
832,689  
790,631  
226,051  
231,245  
250,764  
237,795  
259,127  
176,362  
181,555  
200,123  
185,877  
204,661  
49,689  
49,689  
50,640  
51,918  
54,465  
536,429  
576,558  
597,819  
594,894  
531,504  
536,429  
576,558  
597,819  
594,894  
531,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0