Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
500,757  
489,680  
486,909  
510,140  
542,578  
82,829  
63,468  
51,326  
64,848  
89,546  
30,192  
21,376  
1,339  
10,238  
26,444  
0  
0  
5,500  
0  
0  
24,368  
13,906  
17,017  
54,145  
62,680  
28,180  
27,719  
27,413  
418  
402  
88  
467  
57  
47  
20  
417,929  
426,212  
435,584  
445,292  
453,032  
0  
0  
0  
0  
0  
410,306  
418,489  
427,808  
437,127  
446,446  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
2,000  
2,000  
1,895  
1,895  
1,895  
5,623  
4,061  
4,219  
4,608  
3,029  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
500,757  
489,680  
486,909  
510,140  
542,578  
226,582  
209,220  
212,572  
230,577  
272,576  
73,508  
42,392  
46,869  
11,494  
52,494  
153,074  
166,828  
165,703  
219,083  
220,083  
274,176  
280,460  
274,337  
279,564  
270,001  
274,176  
280,460  
274,337  
279,564  
270,001  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0