Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,459  
459,765  
467,249  
500,757  
489,680  
69,399  
62,069  
59,926  
82,829  
63,468  
30,197  
16,549  
21,537  
30,192  
21,376  
0  
0  
0  
0  
0  
11,784  
16,138  
11,245  
24,368  
13,906  
27,118  
27,972  
26,422  
28,180  
27,719  
301  
1,410  
722  
88  
467  
396,060  
397,696  
407,324  
417,929  
426,212  
0  
0  
0  
0  
0  
394,612  
392,608  
402,049  
410,306  
418,489  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
1,447  
5,087  
5,275  
5,623  
4,061  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,459  
459,765  
467,249  
500,757  
489,680  
163,093  
170,859  
185,957  
226,582  
209,220  
48,790  
58,686  
32,882  
73,508  
42,392  
114,304  
112,174  
153,075  
153,074  
166,828  
302,365  
288,905  
281,292  
274,176  
280,460  
302,365  
288,905  
281,292  
274,176  
280,460  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0