Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,905  
442,684  
472,985  
465,459  
459,765  
53,862  
63,844  
85,472  
69,399  
62,069  
13,928  
16,955  
30,727  
30,197  
16,549  
0  
0  
0  
0  
0  
5,895  
16,482  
27,838  
11,784  
16,138  
30,715  
29,269  
26,787  
27,118  
27,972  
3,323  
1,139  
120  
301  
1,410  
374,044  
378,840  
387,513  
396,060  
397,696  
0  
0  
0  
0  
0  
369,460  
378,032  
386,065  
394,612  
392,608  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,584  
808  
1,447  
1,447  
5,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,905  
442,684  
472,985  
465,459  
459,765  
125,011  
147,637  
187,416  
163,093  
170,859  
59,245  
46,143  
85,923  
48,790  
58,686  
65,766  
101,494  
101,494  
114,304  
112,174  
302,894  
295,047  
285,569  
302,365  
288,905  
302,894  
295,047  
285,569  
302,365  
288,905  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0