Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,680  
486,909  
510,140  
542,578  
536,442  
63,468  
51,326  
64,848  
89,546  
73,974  
21,376  
1,339  
10,238  
26,444  
24,222  
0  
5,500  
0  
0  
0  
13,906  
17,017  
54,145  
62,680  
48,682  
27,719  
27,413  
418  
402  
328  
467  
57  
47  
20  
743  
426,212  
435,584  
445,292  
453,032  
462,469  
0  
0  
0  
0  
0  
418,489  
427,808  
437,127  
446,446  
455,768  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
2,000  
1,895  
1,895  
1,895  
1,936  
4,061  
4,219  
4,608  
3,029  
3,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,680  
486,909  
510,140  
542,578  
536,442  
209,220  
212,572  
230,577  
272,576  
252,616  
42,392  
46,869  
11,494  
52,494  
32,534  
166,828  
165,703  
219,083  
220,083  
220,083  
280,460  
274,337  
279,564  
270,001  
283,826  
280,460  
274,337  
279,564  
270,001  
283,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0