Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,985  
465,459  
459,765  
467,249  
500,757  
85,472  
69,399  
62,069  
59,926  
82,829  
30,727  
30,197  
16,549  
21,537  
30,192  
0  
0  
0  
0  
0  
27,838  
11,784  
16,138  
11,245  
24,368  
26,787  
27,118  
27,972  
26,422  
28,180  
120  
301  
1,410  
722  
88  
387,513  
396,060  
397,696  
407,324  
417,929  
0  
0  
0  
0  
0  
386,065  
394,612  
392,608  
402,049  
410,306  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
1,447  
1,447  
5,087  
5,275  
5,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,985  
465,459  
459,765  
467,249  
500,757  
187,416  
163,093  
170,859  
185,957  
226,582  
85,923  
48,790  
58,686  
32,882  
73,508  
101,494  
114,304  
112,174  
153,075  
153,074  
285,569  
302,365  
288,905  
281,292  
274,176  
285,569  
302,365  
288,905  
281,292  
274,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0