Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
510,140  
542,578  
536,442  
547,940  
537,196  
64,848  
89,546  
73,974  
75,994  
56,104  
10,238  
26,444  
24,222  
19,764  
559  
0  
0  
0  
24,700  
24,700  
54,145  
62,680  
48,682  
29,755  
30,223  
418  
402  
328  
806  
602  
47  
20  
743  
969  
19  
445,292  
453,032  
462,469  
471,946  
481,092  
0  
0  
0  
0  
0  
437,127  
446,446  
455,768  
465,100  
474,678  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
1,895  
1,895  
1,936  
2,000  
1,568  
4,608  
3,029  
3,102  
3,183  
3,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
510,140  
542,578  
536,442  
547,940  
537,196  
230,577  
272,576  
252,616  
270,620  
314,491  
11,494  
52,494  
32,534  
12,500  
53,370  
219,083  
220,083  
220,083  
258,121  
261,121  
279,564  
270,001  
283,826  
277,319  
222,705  
279,564  
270,001  
283,826  
277,319  
222,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0