Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
486,909  
510,140  
542,578  
536,442  
547,940  
51,326  
64,848  
89,546  
73,974  
75,994  
1,339  
10,238  
26,444  
24,222  
19,764  
5,500  
0  
0  
0  
24,700  
17,017  
54,145  
62,680  
48,682  
29,755  
27,413  
418  
402  
328  
806  
57  
47  
20  
743  
969  
435,584  
445,292  
453,032  
462,469  
471,946  
0  
0  
0  
0  
0  
427,808  
437,127  
446,446  
455,768  
465,100  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
1,663  
1,895  
1,895  
1,895  
1,936  
2,000  
4,219  
4,608  
3,029  
3,102  
3,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
486,909  
510,140  
542,578  
536,442  
547,940  
212,572  
230,577  
272,576  
252,616  
270,620  
46,869  
11,494  
52,494  
32,534  
12,500  
165,703  
219,083  
220,083  
220,083  
258,121  
274,337  
279,564  
270,001  
283,826  
277,319  
274,337  
279,564  
270,001  
283,826  
277,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0