Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,684  
472,985  
465,459  
459,765  
467,249  
63,844  
85,472  
69,399  
62,069  
59,926  
16,955  
30,727  
30,197  
16,549  
21,537  
0  
0  
0  
0  
0  
16,482  
27,838  
11,784  
16,138  
11,245  
29,269  
26,787  
27,118  
27,972  
26,422  
1,139  
120  
301  
1,410  
722  
378,840  
387,513  
396,060  
397,696  
407,324  
0  
0  
0  
0  
0  
378,032  
386,065  
394,612  
392,608  
402,049  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
808  
1,447  
1,447  
5,087  
5,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,684  
472,985  
465,459  
459,765  
467,249  
147,637  
187,416  
163,093  
170,859  
185,957  
46,143  
85,923  
48,790  
58,686  
32,882  
101,494  
101,494  
114,304  
112,174  
153,075  
295,047  
285,569  
302,365  
288,905  
281,292  
295,047  
285,569  
302,365  
288,905  
281,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0