Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
467,249  
500,757  
489,680  
486,909  
510,140  
59,926  
82,829  
63,468  
51,326  
64,848  
21,537  
30,192  
21,376  
1,339  
10,238  
0  
0  
0  
5,500  
0  
11,245  
24,368  
13,906  
17,017  
54,145  
26,422  
28,180  
27,719  
27,413  
418  
722  
88  
467  
57  
47  
407,324  
417,929  
426,212  
435,584  
445,292  
0  
0  
0  
0  
0  
402,049  
410,306  
418,489  
427,808  
437,127  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,663  
1,663  
1,663  
0  
2,000  
2,000  
1,895  
1,895  
5,275  
5,623  
4,061  
4,219  
4,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
467,249  
500,757  
489,680  
486,909  
510,140  
185,957  
226,582  
209,220  
212,572  
230,577  
32,882  
73,508  
42,392  
46,869  
11,494  
153,075  
153,074  
166,828  
165,703  
219,083  
281,292  
274,176  
280,460  
274,337  
279,564  
281,292  
274,176  
280,460  
274,337  
279,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0