Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
334,948  
253,389  
281,938  
302,693  
385,039  
253,921  
170,759  
209,641  
248,403  
329,301  
2,103  
14,728  
712  
1,107  
1,402  
0  
0  
0  
0  
0  
16,476  
45,918  
94,733  
48,177  
20,817  
229,342  
105,539  
108,697  
195,702  
304,272  
6,000  
4,574  
5,500  
3,417  
2,809  
81,026  
82,630  
72,297  
54,290  
55,738  
0  
0  
0  
0  
0  
50,909  
52,781  
54,753  
52,594  
54,554  
0  
0  
0  
0  
0  
30,118  
28,022  
17,544  
1,696  
1,184  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,827  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
334,948  
253,389  
281,938  
302,693  
385,039  
221,479  
137,934  
163,843  
154,489  
231,199  
214,471  
137,934  
163,843  
154,489  
231,199  
7,008  
0  
0  
0  
0  
113,469  
115,454  
118,096  
148,204  
153,840  
113,469  
115,454  
118,096  
148,204  
153,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0