Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,855  
468,126  
439,631  
471,879  
682,721  
361,525  
406,859  
379,136  
409,623  
618,338  
6,238  
4,724  
1,497  
1,576  
7,320  
0  
0  
0  
0  
0  
29,617  
27,723  
81,967  
107,495  
40,813  
318,418  
365,760  
289,648  
298,277  
563,601  
7,252  
8,651  
6,024  
2,274  
6,603  
59,330  
61,268  
60,495  
62,256  
64,383  
0  
0  
0  
0  
0  
58,107  
60,245  
60,021  
61,781  
63,898  
0  
0  
0  
0  
0  
1,223  
1,023  
474  
476  
472  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,855  
468,126  
439,631  
471,879  
682,721  
258,164  
305,446  
278,176  
302,033  
509,858  
258,164  
305,446  
278,176  
302,033  
509,858  
0  
0  
0  
0  
0  
162,691  
162,680  
161,455  
169,846  
172,863  
162,691  
162,680  
161,455  
169,846  
172,863  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0