Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,855  
468,126  
439,631  
682,721  
 
361,525  
406,859  
379,136  
618,338  
 
6,238  
4,724  
1,497  
7,320  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,617  
27,723  
81,967  
40,813  
 
318,418  
365,760  
289,648  
563,601  
 
7,252  
8,651  
6,024  
6,603  
 
59,330  
61,268  
60,495  
64,383  
 
0  
0  
0  
0  
 
58,107  
60,245  
60,021  
63,898  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,223  
1,023  
474  
472  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
14  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,855  
468,126  
439,631  
682,721  
 
258,164  
305,446  
278,176  
509,858  
 
258,164  
305,446  
278,176  
509,858  
 
0  
0  
0  
0  
 
162,691  
162,680  
161,455  
172,863  
 
162,691  
162,680  
161,455  
172,863  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0