Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,286  
294,193  
334,948  
253,389  
281,938  
173,929  
210,539  
253,921  
170,759  
209,641  
1,665  
2,022  
2,103  
14,728  
712  
0  
0  
0  
0  
0  
102,202  
54,627  
16,476  
45,918  
94,733  
65,262  
148,207  
229,342  
105,539  
108,697  
4,800  
5,682  
6,000  
4,574  
5,500  
82,357  
83,654  
81,026  
82,630  
72,297  
0  
0  
0  
0  
0  
81,886  
80,274  
50,909  
52,781  
54,753  
0  
0  
0  
0  
0  
472  
3,380  
30,118  
28,022  
17,544  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,827  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,286  
294,193  
334,948  
253,389  
281,938  
133,332  
174,504  
221,479  
137,934  
163,843  
128,664  
165,155  
214,471  
137,934  
163,843  
4,668  
9,348  
7,008  
0  
0  
122,955  
119,689  
113,469  
115,454  
118,096  
122,955  
119,689  
113,469  
115,454  
118,096  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0