Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
468,126  
439,631  
682,721  
699,766  
 
406,859  
379,136  
618,338  
635,736  
 
4,724  
1,497  
7,320  
20,911  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,723  
81,967  
40,813  
39,634  
 
365,760  
289,648  
563,601  
565,867  
 
8,651  
6,024  
6,603  
9,324  
 
61,268  
60,495  
64,383  
64,030  
 
0  
0  
0  
0  
 
60,245  
60,021  
63,898  
62,670  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,023  
474  
472  
1,281  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
14  
80  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
468,126  
439,631  
682,721  
699,766  
 
305,446  
278,176  
509,858  
529,760  
 
305,446  
278,176  
509,858  
529,760  
 
0  
0  
0  
0  
 
162,680  
161,455  
172,863  
170,006  
 
162,680  
161,455  
172,863  
170,006  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0