Công ty Cổ phần Hòa Việt (HJC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,693  
385,039  
318,564  
336,603  
420,855  
248,403  
329,301  
261,141  
278,137  
361,525  
1,107  
1,402  
633  
3,250  
6,238  
0  
0  
0  
0  
0  
48,177  
20,817  
49,896  
62,841  
29,617  
195,702  
304,272  
207,471  
210,149  
318,418  
3,417  
2,809  
3,142  
1,897  
7,252  
54,290  
55,738  
57,422  
58,466  
59,330  
0  
0  
0  
0  
0  
52,594  
54,554  
56,812  
57,845  
58,107  
0  
0  
0  
0  
0  
1,696  
1,184  
611  
621  
1,223  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,693  
385,039  
318,564  
336,603  
420,855  
154,489  
231,199  
158,688  
175,016  
258,164  
154,489  
231,199  
158,688  
175,016  
258,164  
0  
0  
0  
0  
0  
148,204  
153,840  
159,876  
161,587  
162,691  
148,204  
153,840  
159,876  
161,587  
162,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0