Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
800,989  
544,696  
1,452,230  
822,126  
627,004  
500,345  
333,647  
275,520  
191,691  
124,021  
119,816  
84,800  
144,540  
0  
0  
0  
0  
646,192  
345,530  
318,633  
237,502  
175,669  
310,627  
219,774  
127,049  
100,241  
48,483  
75,351  
65,131  
57,301  
42,786  
24,695  
499,238  
455,989  
452,098  
300,644  
211,049  
87  
0  
0  
0  
0  
406,715  
408,584  
371,429  
166,527  
159,562  
0  
0  
0  
0  
0  
11,190  
7,817  
43,417  
130,777  
49,843  
70,000  
29,994  
30,000  
0  
0  
11,246  
9,594  
7,252  
3,340  
1,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
800,989  
544,696  
1,397,999  
960,813  
772,777  
550,882  
321,673  
1,218,363  
794,923  
574,426  
379,864  
139,589  
179,637  
165,890  
198,351  
171,018  
182,084  
553,469  
317,302  
306,325  
250,107  
223,024  
553,469  
317,302  
306,325  
250,107  
223,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0