Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,158,879  
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
800,989  
1,592,283  
1,452,230  
822,126  
627,004  
500,345  
207,841  
275,520  
191,691  
124,021  
119,816  
144,540  
144,540  
0  
0  
0  
869,209  
646,192  
345,530  
318,633  
237,502  
293,199  
310,627  
219,774  
127,049  
100,241  
77,495  
75,351  
65,131  
57,301  
42,786  
566,596  
499,238  
455,989  
452,098  
300,644  
87  
87  
0  
0  
0  
418,325  
406,715  
408,584  
371,429  
166,527  
0  
0  
0  
0  
0  
56,245  
11,190  
7,817  
43,417  
130,777  
70,000  
70,000  
29,994  
30,000  
0  
21,939  
11,246  
9,594  
7,252  
3,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,158,879  
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
800,989  
1,563,759  
1,397,999  
960,813  
772,777  
550,882  
1,363,401  
1,218,363  
794,923  
574,426  
379,864  
200,359  
179,637  
165,890  
198,351  
171,018  
595,120  
553,469  
317,302  
306,325  
250,107  
595,120  
553,469  
317,302  
306,325  
250,107  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0