Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,281,236  
2,158,879  
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
1,491,312  
1,592,283  
1,452,230  
822,126  
627,004  
148,932  
207,841  
275,520  
191,691  
124,021  
177,006  
144,540  
144,540  
0  
0  
779,553  
869,209  
646,192  
345,530  
318,633  
280,843  
293,199  
310,627  
219,774  
127,049  
104,977  
77,495  
75,351  
65,131  
57,301  
789,924  
566,596  
499,238  
455,989  
452,098  
3,614  
87  
87  
0  
0  
419,290  
418,325  
406,715  
408,584  
371,429  
0  
0  
0  
0  
0  
283,305  
56,245  
11,190  
7,817  
43,417  
58,380  
70,000  
70,000  
29,994  
30,000  
25,335  
21,939  
11,246  
9,594  
7,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,281,236  
2,158,879  
1,951,468  
1,278,115  
1,079,102  
1,676,724  
1,563,759  
1,397,999  
960,813  
772,777  
1,457,907  
1,363,401  
1,218,363  
794,923  
574,426  
218,817  
200,359  
179,637  
165,890  
198,351  
604,512  
595,120  
553,469  
317,302  
306,325  
604,512  
595,120  
553,469  
317,302  
306,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0