Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,191  
575,337  
518,132  
569,022  
 
632,638  
542,801  
482,005  
505,359  
 
120,383  
98,150  
98,282  
150,787  
 
492  
212  
212  
15,212  
 
267,583  
273,318  
247,334  
213,785  
 
166,489  
96,197  
61,877  
52,660  
 
77,690  
74,924  
74,299  
72,914  
 
33,553  
32,536  
36,127  
63,663  
 
347  
248  
258  
301  
 
14,638  
15,263  
15,695  
32,880  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
321  
6,685  
 
17,838  
16,416  
18,818  
22,376  
 
730  
609  
1,035  
1,421  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,191  
575,337  
518,132  
569,022  
 
335,539  
245,794  
191,441  
213,886  
 
333,998  
244,003  
188,978  
193,378  
 
1,541  
1,792  
2,464  
20,508  
 
330,652  
329,543  
326,690  
355,136  
 
330,652  
329,543  
326,690  
355,136  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0