Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
565,484  
676,976  
666,191  
575,337  
518,132  
515,908  
643,876  
632,638  
542,801  
482,005  
85,178  
115,387  
120,383  
98,150  
98,282  
120  
616  
492  
212  
212  
281,663  
394,923  
267,583  
273,318  
247,334  
75,576  
59,698  
166,489  
96,197  
61,877  
73,372  
73,252  
77,690  
74,924  
74,299  
49,577  
33,100  
33,553  
32,536  
36,127  
248  
239  
347  
248  
258  
13,528  
14,029  
14,638  
15,263  
15,695  
16,311  
0  
0  
0  
0  
344  
344  
0  
0  
321  
18,547  
17,838  
17,838  
16,416  
18,818  
598  
649  
730  
609  
1,035  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
565,484  
676,976  
666,191  
575,337  
518,132  
237,231  
345,482  
335,539  
245,794  
191,441  
232,991  
342,205  
333,998  
244,003  
188,978  
4,241  
3,277  
1,541  
1,792  
2,464  
328,253  
331,495  
330,652  
329,543  
326,690  
328,253  
331,495  
330,652  
329,543  
326,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0