Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,132  
569,022  
541,352  
595,802  
 
482,005  
505,359  
476,965  
531,011  
 
98,282  
150,787  
111,617  
135,635  
 
212  
15,212  
15,212  
0  
 
247,334  
213,785  
237,435  
256,803  
 
61,877  
52,660  
39,885  
64,245  
 
74,299  
72,914  
72,815  
74,328  
 
36,127  
63,663  
64,387  
64,791  
 
258  
301  
300  
323  
 
15,695  
32,880  
33,856  
34,944  
 
0  
0  
0  
0  
 
321  
6,685  
6,682  
6,682  
 
18,818  
22,376  
22,186  
21,394  
 
1,035  
1,421  
1,363  
1,447  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,132  
569,022  
541,352  
595,802  
 
191,441  
213,886  
185,620  
218,190  
 
188,978  
193,378  
164,810  
197,954  
 
2,464  
20,508  
20,811  
20,237  
 
326,690  
355,136  
355,732  
377,612  
 
326,690  
355,136  
355,732  
377,612  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0