Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
569,022  
541,352  
595,802  
530,948  
650,808  
505,359  
476,965  
531,011  
473,675  
569,675  
150,787  
111,617  
135,635  
145,686  
29,805  
15,212  
15,212  
0  
0  
72,000  
213,785  
237,435  
256,803  
276,895  
367,729  
52,660  
39,885  
64,245  
49,912  
96,405  
72,914  
72,815  
74,328  
1,181  
3,736  
63,663  
64,387  
64,791  
57,273  
81,133  
301  
300  
323  
325  
310  
32,880  
33,856  
34,944  
35,629  
36,706  
0  
0  
0  
0  
0  
6,685  
6,682  
6,682  
0  
11,079  
22,376  
22,186  
21,394  
19,945  
31,352  
1,421  
1,363  
1,447  
1,374  
1,686  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
569,022  
541,352  
595,802  
530,948  
650,808  
213,886  
185,620  
218,190  
153,971  
296,398  
193,378  
164,810  
197,954  
132,616  
270,491  
20,508  
20,811  
20,237  
21,355  
25,907  
355,136  
355,732  
377,612  
376,977  
354,410  
355,136  
355,732  
377,612  
376,977  
354,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0