Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
607,400  
608,050  
628,125  
565,484  
676,976  
558,297  
560,227  
579,368  
515,908  
643,876  
99,503  
121,352  
108,078  
85,178  
115,387  
107  
159  
209  
120  
616  
328,554  
202,134  
300,301  
281,663  
394,923  
55,956  
154,501  
96,564  
75,576  
59,698  
74,178  
82,081  
74,215  
73,372  
73,252  
49,102  
47,823  
48,757  
49,577  
33,100  
176  
-198  
336  
248  
239  
15,408  
14,367  
13,178  
13,528  
14,029  
15,681  
15,681  
15,681  
16,311  
0  
0  
270  
344  
344  
344  
17,714  
17,229  
17,229  
18,547  
17,838  
124  
475  
1,989  
598  
649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
607,400  
608,050  
628,125  
565,484  
676,976  
282,063  
268,487  
297,710  
237,231  
345,482  
239,750  
228,196  
294,226  
232,991  
342,205  
42,312  
40,292  
3,483  
4,241  
3,277  
325,337  
339,563  
330,415  
328,253  
331,495  
325,337  
339,563  
330,415  
328,253  
331,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0