Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
576,205  
518,132  
569,022  
541,352  
 
542,501  
482,005  
505,359  
476,965  
 
98,216  
98,282  
150,787  
111,617  
 
212  
212  
15,212  
15,212  
 
274,181  
247,334  
213,785  
237,435  
 
95,049  
61,877  
52,660  
39,885  
 
74,843  
74,299  
72,914  
72,815  
 
33,705  
36,127  
63,663  
64,387  
 
357  
258  
301  
300  
 
15,266  
15,695  
32,880  
33,856  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
321  
6,685  
6,682  
 
17,396  
18,818  
22,376  
22,186  
 
686  
1,035  
1,421  
1,363  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
576,205  
518,132  
569,022  
541,352  
 
245,272  
191,441  
213,886  
185,620  
 
243,400  
188,978  
193,378  
164,810  
 
1,872  
2,464  
20,508  
20,811  
 
330,933  
326,690  
355,136  
355,732  
 
330,933  
326,690  
355,136  
355,732  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0