Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
608,050  
628,125  
565,484  
676,976  
666,191  
560,227  
579,368  
515,908  
643,876  
632,638  
121,352  
108,078  
85,178  
115,387  
120,383  
159  
209  
120  
616  
492  
202,134  
300,301  
281,663  
394,923  
267,583  
154,501  
96,564  
75,576  
59,698  
166,489  
82,081  
74,215  
73,372  
73,252  
77,690  
47,823  
48,757  
49,577  
33,100  
33,553  
-198  
336  
248  
239  
347  
14,367  
13,178  
13,528  
14,029  
14,638  
15,681  
15,681  
16,311  
0  
0  
270  
344  
344  
344  
0  
17,229  
17,229  
18,547  
17,838  
17,838  
475  
1,989  
598  
649  
730  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
608,050  
628,125  
565,484  
676,976  
666,191  
268,487  
297,710  
237,231  
345,482  
335,539  
228,196  
294,226  
232,991  
342,205  
333,998  
40,292  
3,483  
4,241  
3,277  
1,541  
339,563  
330,415  
328,253  
331,495  
330,652  
339,563  
330,415  
328,253  
331,495  
330,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0