Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
541,352  
595,802  
530,948  
650,808  
566,361  
476,965  
531,011  
473,675  
569,675  
491,057  
111,617  
135,635  
145,686  
29,805  
44,827  
15,212  
0  
0  
72,000  
72,000  
237,435  
256,803  
276,895  
367,729  
254,817  
39,885  
64,245  
49,912  
96,405  
112,989  
72,815  
74,328  
1,181  
3,736  
6,423  
64,387  
64,791  
57,273  
81,133  
75,304  
300  
323  
325  
310  
22  
33,856  
34,944  
35,629  
36,706  
37,206  
0  
0  
0  
0  
0  
6,682  
6,682  
0  
11,079  
6,062  
22,186  
21,394  
19,945  
31,352  
30,219  
1,363  
1,447  
1,374  
1,686  
1,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
541,352  
595,802  
530,948  
650,808  
566,361  
185,620  
218,190  
153,971  
296,398  
210,423  
164,810  
197,954  
132,616  
270,491  
185,014  
20,811  
20,237  
21,355  
25,907  
25,409  
355,732  
377,612  
376,977  
354,410  
355,938  
355,732  
377,612  
376,977  
354,410  
355,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0