Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,553  
459,865  
444,412  
442,263  
432,089  
82,950  
154,159  
147,686  
159,316  
153,640  
6,110  
6,437  
16,805  
4,048  
2,578  
750  
750  
750  
0  
0  
65,793  
135,076  
122,601  
141,145  
137,080  
8,842  
10,252  
6,792  
8,172  
8,074  
1,455  
1,643  
738  
5,951  
5,908  
377,603  
305,706  
296,726  
282,946  
278,449  
203,825  
168,418  
169,368  
10,159  
10,159  
85,801  
86,695  
94,254  
95,259  
96,121  
0  
0  
0  
0  
0  
322  
0  
1,826  
162,024  
161,824  
87,268  
50,238  
30,936  
15,129  
9,969  
387  
356  
342  
375  
375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,553  
459,865  
444,412  
442,263  
432,089  
99,263  
114,575  
103,908  
102,409  
101,328  
34,939  
43,082  
48,115  
43,756  
42,975  
64,324  
71,493  
55,793  
58,653  
58,353  
361,290  
345,290  
340,503  
339,853  
330,761  
361,290  
345,290  
340,503  
339,853  
330,761  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0