Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
697,497  
420,105  
402,696  
406,180  
506,734  
372,902  
128,884  
135,265  
147,176  
120,014  
1,083  
476  
569  
17,451  
3,103  
9,239  
8,402  
7,638  
7,667  
0  
346,572  
105,988  
112,394  
112,520  
103,211  
11,532  
10,684  
11,991  
9,103  
10,878  
4,476  
3,334  
2,673  
435  
2,821  
324,595  
291,221  
267,432  
259,004  
386,720  
69,064  
69,064  
140,216  
140,164  
173,891  
114  
139  
193  
247  
83,316  
0  
0  
0  
0  
0  
184,416  
150,990  
51,894  
46,808  
52,873  
69,872  
68,853  
72,629  
70,411  
76,230  
1,128  
2,174  
2,500  
1,374  
410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
697,497  
420,105  
402,696  
406,180  
506,734  
83,292  
54,795  
36,009  
41,065  
132,229  
83,292  
54,775  
36,009  
41,065  
49,811  
0  
20  
0  
0  
82,418  
614,205  
365,310  
366,687  
365,116  
374,505  
614,205  
365,310  
366,687  
365,116  
374,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0