Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
547,027  
477,397  
460,553  
459,865  
444,412  
149,865  
79,214  
82,950  
154,159  
147,686  
6,220  
7,190  
6,110  
6,437  
16,805  
0  
0  
750  
750  
750  
134,128  
60,098  
65,793  
135,076  
122,601  
9,177  
10,905  
8,842  
10,252  
6,792  
340  
1,021  
1,455  
1,643  
738  
397,163  
398,183  
377,603  
305,706  
296,726  
178,032  
200,400  
203,825  
168,418  
169,368  
84,160  
84,931  
85,801  
86,695  
94,254  
0  
0  
0  
0  
0  
50,636  
322  
322  
0  
1,826  
83,630  
112,163  
87,268  
50,238  
30,936  
705  
367  
387  
356  
342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
547,027  
477,397  
460,553  
459,865  
444,412  
174,032  
111,250  
99,263  
114,575  
103,908  
97,444  
40,149  
34,939  
43,082  
48,115  
76,588  
71,100  
64,324  
71,493  
55,793  
372,995  
366,147  
361,290  
345,290  
340,503  
372,995  
366,147  
361,290  
345,290  
340,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0