Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,514  
442,263  
 
 
 
147,065  
159,316  
 
 
 
16,752  
4,048  
 
 
 
750  
0  
 
 
 
121,888  
141,145  
 
 
 
6,935  
8,172  
 
 
 
739  
5,951  
 
 
 
297,449  
282,946  
 
 
 
10,068  
10,159  
 
 
 
94,254  
95,259  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
161,826  
162,024  
 
 
 
30,936  
15,129  
 
 
 
365  
375  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,514  
442,263  
 
 
 
103,875  
102,409  
 
 
 
42,328  
43,756  
 
 
 
61,547  
58,653  
 
 
 
340,639  
339,853  
 
 
 
340,639  
339,853  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0