Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,696  
406,180  
506,734  
550,065  
477,397  
135,265  
147,176  
120,014  
162,594  
79,214  
569  
17,451  
3,103  
6,222  
7,190  
7,638  
7,667  
0  
0  
0  
112,394  
112,520  
103,211  
148,134  
60,098  
11,991  
9,103  
10,878  
7,893  
10,905  
2,673  
435  
2,821  
344  
1,021  
267,432  
259,004  
386,720  
387,471  
398,183  
140,216  
140,164  
173,891  
178,032  
200,400  
193  
247  
83,316  
84,159  
84,931  
0  
0  
0  
0  
0  
51,894  
46,808  
52,873  
50,636  
322  
72,629  
70,411  
76,230  
73,930  
112,163  
2,500  
1,374  
410  
714  
367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,696  
406,180  
506,734  
550,065  
477,397  
36,009  
41,065  
132,229  
178,175  
111,250  
36,009  
41,065  
49,811  
102,904  
40,149  
0  
0  
82,418  
75,271  
71,100  
366,687  
365,116  
374,505  
371,890  
366,147  
366,687  
365,116  
374,505  
371,890  
366,147  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0