Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,865  
444,412  
442,263  
432,089  
 
154,159  
147,686  
159,316  
153,640  
 
6,437  
16,805  
4,048  
2,578  
 
750  
750  
0  
0  
 
135,076  
122,601  
141,145  
137,080  
 
10,252  
6,792  
8,172  
8,074  
 
1,643  
738  
5,951  
5,908  
 
305,706  
296,726  
282,946  
278,449  
 
168,418  
169,368  
10,159  
10,159  
 
86,695  
94,254  
95,259  
96,121  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
1,826  
162,024  
161,824  
 
50,238  
30,936  
15,129  
9,969  
 
356  
342  
375  
375  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,865  
444,412  
442,263  
432,089  
 
114,575  
103,908  
102,409  
101,328  
 
43,082  
48,115  
43,756  
42,975  
 
71,493  
55,793  
58,653  
58,353  
 
345,290  
340,503  
339,853  
330,761  
 
345,290  
340,503  
339,853  
330,761  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0