Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,263  
 
 
 
 
159,316  
 
 
 
 
4,048  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
141,145  
 
 
 
 
8,172  
 
 
 
 
5,951  
 
 
 
 
282,946  
 
 
 
 
10,159  
 
 
 
 
95,259  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
162,024  
 
 
 
 
15,129  
 
 
 
 
375  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,263  
 
 
 
 
102,409  
 
 
 
 
43,756  
 
 
 
 
58,653  
 
 
 
 
339,853  
 
 
 
 
339,853  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0