Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,368  
402,696  
406,180  
506,734  
550,065  
58,123  
135,265  
147,176  
120,014  
162,594  
470  
569  
17,451  
3,103  
6,222  
8,402  
7,638  
7,667  
0  
0  
32,504  
112,394  
112,520  
103,211  
148,134  
10,684  
11,991  
9,103  
10,878  
7,893  
6,062  
2,673  
435  
2,821  
344  
365,245  
267,432  
259,004  
386,720  
387,471  
140,164  
140,216  
140,164  
173,891  
178,032  
139  
193  
247  
83,316  
84,159  
0  
0  
0  
0  
0  
154,114  
51,894  
46,808  
52,873  
50,636  
69,326  
72,629  
70,411  
76,230  
73,930  
1,501  
2,500  
1,374  
410  
714  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,368  
402,696  
406,180  
506,734  
550,065  
55,032  
36,009  
41,065  
132,229  
178,175  
55,032  
36,009  
41,065  
49,811  
102,904  
0  
0  
0  
82,418  
75,271  
368,336  
366,687  
365,116  
374,505  
371,890  
368,336  
366,687  
365,116  
374,505  
371,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0