Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,291  
506,734  
550,065  
477,397  
460,553  
150,147  
120,014  
162,594  
79,214  
82,950  
17,451  
3,103  
6,222  
7,190  
6,110  
8,441  
0  
0  
0  
750  
113,181  
103,211  
148,134  
60,098  
65,793  
9,264  
10,878  
7,893  
10,905  
8,842  
1,810  
2,821  
344  
1,021  
1,455  
246,144  
386,720  
387,471  
398,183  
377,603  
139,864  
173,891  
178,032  
200,400  
203,825  
190  
83,316  
84,159  
84,931  
85,801  
0  
0  
0  
0  
0  
46,756  
52,873  
50,636  
322  
322  
59,033  
76,230  
73,930  
112,163  
87,268  
300  
410  
714  
367  
387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,291  
506,734  
550,065  
477,397  
460,553  
38,297  
132,229  
178,175  
111,250  
99,263  
38,297  
49,811  
102,904  
40,149  
34,939  
0  
82,418  
75,271  
71,100  
64,324  
357,994  
374,505  
371,890  
366,147  
361,290  
357,994  
374,505  
371,890  
366,147  
361,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0