Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
506,734  
550,065  
477,397  
460,553  
459,865  
120,014  
162,594  
79,214  
82,950  
154,159  
3,103  
6,222  
7,190  
6,110  
6,437  
0  
0  
0  
750  
750  
103,211  
148,134  
60,098  
65,793  
135,076  
10,878  
7,893  
10,905  
8,842  
10,252  
2,821  
344  
1,021  
1,455  
1,643  
386,720  
387,471  
398,183  
377,603  
305,706  
173,891  
178,032  
200,400  
203,825  
168,418  
83,316  
84,159  
84,931  
85,801  
86,695  
0  
0  
0  
0  
0  
52,873  
50,636  
322  
322  
0  
76,230  
73,930  
112,163  
87,268  
50,238  
410  
714  
367  
387  
356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
506,734  
550,065  
477,397  
460,553  
459,865  
132,229  
178,175  
111,250  
99,263  
114,575  
49,811  
102,904  
40,149  
34,939  
43,082  
82,418  
75,271  
71,100  
64,324  
71,493  
374,505  
371,890  
366,147  
361,290  
345,290  
374,505  
371,890  
366,147  
361,290  
345,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0