Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,926  
 
 
 
 
96,850  
 
 
 
 
10,092  
 
 
 
 
-5,271  
 
 
 
 
53,585  
 
 
 
 
34,874  
 
 
 
 
3,569  
 
 
 
 
44,075  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
39,844  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
782  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,450  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,926  
 
 
 
 
105,406  
 
 
 
 
51,512  
 
 
 
 
53,894  
 
 
 
 
35,519  
 
 
 
 
35,519  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0