Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
2,122,598  
2,230,067  
2,242,499  
2,215,029  
2,171,061  
796,278  
781,330  
896,828  
702,509  
921,014  
955,135  
1,030,339  
960,752  
951,688  
552,930  
205,503  
159,325  
154,910  
175,516  
159,315  
163,879  
250,239  
228,221  
369,916  
526,068  
1,804  
8,834  
1,788  
15,400  
11,733  
1,111,866  
967,814  
965,075  
939,310  
1,076,931  
306,863  
164,263  
164,263  
139,623  
0  
8,161  
8,648  
9,011  
9,494  
9,979  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128  
2,079  
2,079  
2,079  
0  
794,706  
792,815  
789,703  
788,082  
1,066,922  
8  
10  
19  
32  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
122,153  
106,054  
129,832  
85,272  
101,521  
122,153  
106,054  
129,832  
85,272  
101,521  
0  
0  
0  
0  
0  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0