Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
3,247,667  
2,230,067  
2,242,499  
2,215,029  
2,171,061  
2,450,715  
781,330  
896,828  
702,509  
921,014  
859,186  
1,030,339  
960,752  
951,688  
552,930  
829,275  
159,325  
154,910  
175,516  
159,315  
197,276  
250,239  
228,221  
369,916  
526,068  
551,305  
8,834  
1,788  
15,400  
11,733  
13,673  
967,814  
965,075  
939,310  
1,076,931  
796,952  
164,263  
164,263  
139,623  
0  
0  
8,648  
9,011  
9,494  
9,979  
10,461  
0  
0  
0  
0  
0  
2,079  
2,079  
2,079  
0  
0  
792,815  
789,703  
788,082  
1,066,922  
786,442  
10  
19  
32  
30  
48  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
3,247,667  
106,054  
129,832  
85,272  
101,521  
129,656  
106,054  
129,832  
85,272  
101,521  
129,656  
0  
0  
0  
0  
0  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
3,118,011  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
3,118,011  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0