Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,378,239  
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
2,442,030  
2,122,598  
2,230,067  
2,242,499  
2,215,029  
145,899  
796,278  
781,330  
896,828  
702,509  
1,024,942  
955,135  
1,030,339  
960,752  
951,688  
292,295  
205,503  
159,325  
154,910  
175,516  
900,412  
163,879  
250,239  
228,221  
369,916  
78,483  
1,804  
8,834  
1,788  
15,400  
936,209  
1,111,866  
967,814  
965,075  
939,310  
366,863  
306,863  
164,263  
164,263  
139,623  
25,432  
8,161  
8,648  
9,011  
9,494  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128  
2,128  
2,079  
2,079  
2,079  
530,724  
794,706  
792,815  
789,703  
788,082  
11,062  
8  
10  
19  
32  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,378,239  
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
3,154,339  
158,045  
122,153  
106,054  
129,832  
85,272  
135,433  
122,153  
106,054  
129,832  
85,272  
22,613  
0  
0  
0  
0  
3,220,194  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
3,220,194  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
3,069,067  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0