Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,441,291  
3,378,239  
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
2,411,118  
2,442,030  
2,122,598  
2,230,067  
2,242,499  
346,781  
145,899  
796,278  
781,330  
896,828  
995,304  
1,024,942  
955,135  
1,030,339  
960,752  
241,697  
292,295  
205,503  
159,325  
154,910  
756,992  
900,412  
163,879  
250,239  
228,221  
70,345  
78,483  
1,804  
8,834  
1,788  
1,030,173  
936,209  
1,111,866  
967,814  
965,075  
461,413  
366,863  
306,863  
164,263  
164,263  
24,809  
25,432  
8,161  
8,648  
9,011  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128  
2,128  
2,128  
2,079  
2,079  
531,059  
530,724  
794,706  
792,815  
789,703  
10,764  
11,062  
8  
10  
19  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,441,291  
3,378,239  
3,234,464  
3,197,881  
3,207,574  
197,622  
158,045  
122,153  
106,054  
129,832  
186,697  
135,433  
122,153  
106,054  
129,832  
10,924  
22,613  
0  
0  
0  
3,243,669  
3,220,194  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
3,243,669  
3,220,194  
3,112,311  
3,091,827  
3,077,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0