Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,508,685  
3,524,220  
3,496,184  
3,441,291  
3,378,239  
2,438,646  
2,231,714  
2,486,030  
2,411,118  
2,442,030  
84,029  
157,376  
222,928  
346,781  
145,899  
1,717,086  
1,627,292  
1,312,236  
995,304  
1,024,942  
75,185  
89,975  
194,236  
241,697  
292,295  
499,723  
302,129  
698,514  
756,992  
900,412  
62,623  
54,941  
58,115  
70,345  
78,483  
1,070,038  
1,292,506  
1,010,153  
1,030,173  
936,209  
499,706  
499,706  
441,500  
461,413  
366,863  
25,304  
24,545  
24,186  
24,809  
25,432  
0  
0  
0  
0  
0  
2,128  
225,669  
2,128  
2,128  
2,128  
532,099  
531,709  
531,360  
531,059  
530,724  
10,801  
10,877  
10,979  
10,764  
11,062  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,508,685  
3,524,220  
3,496,184  
3,441,291  
3,378,239  
244,542  
288,304  
316,256  
197,622  
158,045  
238,776  
281,674  
307,118  
186,697  
135,433  
5,766  
6,631  
9,139  
10,924  
22,613  
3,264,143  
3,235,915  
3,179,927  
3,243,669  
3,220,194  
3,264,143  
3,235,915  
3,179,927  
3,243,669  
3,220,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0