Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,247,991  
3,247,667  
3,253,986  
2,937,879  
1,795,211  
2,171,061  
2,450,715  
2,455,998  
2,349,718  
1,532,748  
921,014  
859,186  
764,680  
1,171,669  
550,691  
552,930  
829,275  
829,275  
0  
30,000  
159,315  
197,276  
331,528  
342,126  
73,629  
526,068  
551,305  
527,526  
817,444  
851,295  
11,733  
13,673  
2,988  
18,478  
27,134  
1,076,931  
796,952  
797,988  
588,161  
262,463  
0  
0  
0  
0  
0  
9,979  
10,461  
10,944  
11,216  
8,429  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,066,922  
786,442  
787,044  
576,887  
253,947  
30  
48  
0  
58  
86  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,247,991  
3,247,667  
3,253,986  
2,937,879  
1,795,211  
101,521  
129,656  
436,150  
176,710  
320,056  
101,521  
129,656  
436,150  
176,710  
320,056  
0  
0  
0  
0  
0  
3,146,470  
3,118,011  
2,817,836  
2,761,169  
1,475,154  
3,146,470  
3,118,011  
2,817,836  
2,761,169  
1,475,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0