Công ty Cổ phần Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy (HHS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
3,247,667  
3,253,986  
2,242,499  
2,215,029  
2,171,061  
2,450,715  
2,455,998  
896,828  
702,509  
921,014  
859,186  
764,680  
960,752  
951,688  
552,930  
829,275  
829,275  
154,910  
175,516  
159,315  
197,276  
331,528  
228,221  
369,916  
526,068  
551,305  
527,526  
1,788  
15,400  
11,733  
13,673  
2,988  
965,075  
939,310  
1,076,931  
796,952  
797,988  
164,263  
139,623  
0  
0  
0  
9,011  
9,494  
9,979  
10,461  
10,944  
0  
0  
0  
0  
0  
2,079  
2,079  
0  
0  
0  
789,703  
788,082  
1,066,922  
786,442  
787,044  
19  
32  
30  
48  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,207,574  
3,154,339  
3,247,991  
3,247,667  
3,253,986  
129,832  
85,272  
101,521  
129,656  
436,150  
129,832  
85,272  
101,521  
129,656  
436,150  
0  
0  
0  
0  
0  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
3,118,011  
2,817,836  
3,077,741  
3,069,067  
3,146,470  
3,118,011  
2,817,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0