Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,288  
77,019  
72,442  
85,665  
 
84,799  
70,457  
65,508  
80,326  
 
1,446  
1,887  
5,281  
3,869  
 
19,479  
7,130  
5,300  
16,677  
 
24,249  
17,345  
16,295  
20,582  
 
35,704  
39,961  
36,344  
35,735  
 
3,920  
4,134  
2,288  
3,463  
 
5,489  
6,562  
6,934  
5,339  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,888  
5,535  
5,901  
4,317  
 
0  
0  
0  
0  
 
6  
0  
0  
0  
 
50  
50  
50  
50  
 
546  
977  
983  
972  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,288  
77,019  
72,442  
85,665  
 
75,935  
62,252  
57,765  
71,447  
 
75,935  
62,252  
57,765  
71,447  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,353  
14,767  
14,677  
14,218  
 
14,353  
14,767  
14,677  
14,218  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0