Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
272,032  
271,752  
256,043  
 
 
135,155  
135,933  
117,127  
 
 
2,474  
2,700  
3,387  
 
 
0  
0  
0  
 
 
67,579  
80,003  
60,349  
 
 
64,826  
52,778  
53,096  
 
 
276  
451  
296  
 
 
136,877  
135,819  
138,917  
 
 
28,527  
28,527  
28,527  
 
 
107,715  
106,668  
109,658  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
635  
625  
732  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
272,032  
271,752  
256,043  
 
 
137,668  
140,344  
127,489  
 
 
115,186  
127,367  
109,551  
 
 
22,482  
12,977  
17,939  
 
 
134,364  
131,408  
128,554  
 
 
134,364  
131,408  
128,554  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0