Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,444  
 
 
 
 
116,409  
 
 
 
 
3,386  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
60,187  
 
 
 
 
52,550  
 
 
 
 
286  
 
 
 
 
139,035  
 
 
 
 
28,527  
 
 
 
 
109,634  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
875  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,444  
 
 
 
 
126,768  
 
 
 
 
106,871  
 
 
 
 
19,897  
 
 
 
 
128,676  
 
 
 
 
128,676  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0