Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,752  
256,043  
 
 
 
135,933  
117,127  
 
 
 
2,700  
3,387  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
80,003  
60,349  
 
 
 
52,778  
53,096  
 
 
 
451  
296  
 
 
 
135,819  
138,917  
 
 
 
28,527  
28,527  
 
 
 
106,668  
109,658  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
625  
732  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,752  
256,043  
 
 
 
140,344  
127,489  
 
 
 
127,367  
109,551  
 
 
 
12,977  
17,939  
 
 
 
131,408  
128,554  
 
 
 
131,408  
128,554  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0