Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,043  
 
 
 
 
117,127  
 
 
 
 
3,387  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
60,349  
 
 
 
 
53,096  
 
 
 
 
296  
 
 
 
 
138,917  
 
 
 
 
28,527  
 
 
 
 
109,658  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
732  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,043  
 
 
 
 
127,489  
 
 
 
 
109,551  
 
 
 
 
17,939  
 
 
 
 
128,554  
 
 
 
 
128,554  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0