Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
581,358  
579,200  
568,691  
550,237  
560,209  
177,555  
169,073  
150,469  
146,035  
139,683  
4,279  
4,260  
4,926  
4,637  
4,152  
0  
0  
0  
0  
0  
144,169  
137,074  
118,293  
103,085  
89,112  
27,037  
25,736  
25,061  
36,481  
44,037  
2,070  
2,004  
2,189  
1,832  
2,383  
403,803  
410,127  
418,223  
404,201  
420,526  
3,698  
3,298  
3,298  
3,799  
21,754  
336,005  
343,531  
352,787  
337,890  
335,632  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1,011  
1,010  
5,811  
5,139  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
21,766  
19,954  
18,795  
14,369  
15,669  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
581,358  
579,200  
568,691  
550,237  
560,209  
222,017  
219,331  
214,483  
202,092  
220,347  
109,239  
103,978  
89,118  
94,978  
118,189  
112,778  
115,353  
125,366  
107,114  
102,158  
359,341  
359,869  
354,208  
348,145  
339,861  
359,341  
359,869  
354,208  
348,145  
339,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0