Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
561,512  
577,433  
550,848  
479,620  
383,539  
151,894  
190,902  
204,648  
158,955  
85,300  
3,601  
35,361  
6,154  
16,726  
24,881  
0  
0  
0  
0  
0  
92,339  
62,880  
115,242  
125,701  
44,111  
52,681  
89,240  
80,428  
11,502  
13,049  
3,273  
3,421  
2,824  
5,026  
3,259  
409,618  
386,530  
346,200  
320,665  
298,239  
18,890  
12,082  
10,808  
11,236  
10,738  
324,833  
325,005  
292,268  
291,417  
250,819  
0  
0  
0  
0  
0  
10,000  
0  
0  
0  
18,800  
42,333  
42,333  
42,333  
17,333  
17,333  
13,563  
7,110  
791  
680  
548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
561,512  
577,433  
550,848  
479,620  
383,539  
215,723  
246,746  
234,692  
179,164  
173,354  
98,280  
133,756  
113,895  
70,369  
46,606  
117,443  
112,990  
120,797  
108,795  
126,748  
345,789  
330,687  
316,156  
300,456  
210,185  
345,789  
330,687  
316,156  
300,456  
210,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0