Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
550,848  
479,620  
383,539  
336,094  
339,505  
204,648  
158,955  
85,300  
63,006  
67,679  
6,154  
16,726  
24,881  
5,092  
4,246  
0  
0  
0  
17,980  
20,000  
115,242  
125,701  
44,111  
24,817  
31,565  
80,428  
11,502  
13,049  
13,073  
10,476  
2,824  
5,026  
3,259  
2,044  
1,391  
346,200  
320,665  
298,239  
273,088  
271,826  
10,808  
11,236  
10,738  
0  
0  
292,268  
291,417  
250,819  
233,452  
240,377  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,800  
11,800  
3,000  
42,333  
17,333  
17,333  
24,237  
24,237  
791  
680  
548  
3,599  
4,212  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
550,848  
479,620  
383,539  
336,094  
339,505  
234,692  
179,164  
173,354  
131,174  
145,856  
113,895  
70,369  
46,606  
41,492  
44,662  
120,797  
108,795  
126,748  
89,682  
101,195  
316,156  
300,456  
210,185  
204,920  
193,649  
316,156  
300,456  
210,185  
204,920  
193,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0