Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,663  
558,643  
581,358  
579,200  
568,691  
138,755  
157,066  
177,555  
169,073  
150,469  
6,183  
5,273  
4,279  
4,260  
4,926  
0  
0  
0  
0  
0  
120,644  
127,542  
144,169  
137,074  
118,293  
9,535  
22,841  
27,037  
25,736  
25,061  
2,394  
1,410  
2,070  
2,004  
2,189  
410,908  
401,578  
403,803  
410,127  
418,223  
3,451  
3,698  
3,698  
3,298  
3,298  
335,496  
326,622  
336,005  
343,531  
352,787  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
1  
1  
1,011  
1,010  
41,819  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
30,129  
28,923  
21,766  
19,954  
18,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,663  
558,643  
581,358  
579,200  
568,691  
194,430  
201,151  
222,017  
219,331  
214,483  
102,714  
99,003  
109,239  
103,978  
89,118  
91,717  
102,147  
112,778  
115,353  
125,366  
355,233  
357,492  
359,341  
359,869  
354,208  
355,233  
357,492  
359,341  
359,869  
354,208  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0