Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,643  
581,358  
579,200  
568,691  
550,237  
157,066  
177,555  
169,073  
150,469  
146,035  
5,273  
4,279  
4,260  
4,926  
4,637  
0  
0  
0  
0  
0  
127,542  
144,169  
137,074  
118,293  
103,085  
22,841  
27,037  
25,736  
25,061  
36,481  
1,410  
2,070  
2,004  
2,189  
1,832  
401,578  
403,803  
410,127  
418,223  
404,201  
3,698  
3,698  
3,298  
3,298  
3,799  
326,622  
336,005  
343,531  
352,787  
337,890  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  
1,011  
1,010  
5,811  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
28,923  
21,766  
19,954  
18,795  
14,369  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,643  
581,358  
579,200  
568,691  
550,237  
201,151  
222,017  
219,331  
214,483  
202,092  
99,003  
109,239  
103,978  
89,118  
94,978  
102,147  
112,778  
115,353  
125,366  
107,114  
357,492  
359,341  
359,869  
354,208  
348,145  
357,492  
359,341  
359,869  
354,208  
348,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0