Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
550,237  
560,209  
561,512  
577,433  
550,848  
146,035  
139,683  
151,894  
190,902  
204,648  
4,637  
4,152  
3,601  
35,361  
6,154  
0  
0  
0  
0  
0  
103,085  
89,112  
92,339  
62,880  
115,242  
36,481  
44,037  
52,681  
89,240  
80,428  
1,832  
2,383  
3,273  
3,421  
2,824  
404,201  
420,526  
409,618  
386,530  
346,200  
3,799  
21,754  
18,890  
12,082  
10,808  
337,890  
335,632  
324,833  
325,005  
292,268  
0  
0  
0  
0  
0  
5,811  
5,139  
10,000  
0  
0  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
14,369  
15,669  
13,563  
7,110  
791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
550,237  
560,209  
561,512  
577,433  
550,848  
202,092  
220,347  
215,723  
246,746  
234,692  
94,978  
118,189  
98,280  
133,756  
113,895  
107,114  
102,158  
117,443  
112,990  
120,797  
348,145  
339,861  
345,789  
330,687  
316,156  
348,145  
339,861  
345,789  
330,687  
316,156  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0