Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
577,433  
550,848  
479,620  
383,539  
336,094  
190,902  
204,648  
158,955  
85,300  
63,006  
35,361  
6,154  
16,726  
24,881  
5,092  
0  
0  
0  
0  
17,980  
62,880  
115,242  
125,701  
44,111  
24,817  
89,240  
80,428  
11,502  
13,049  
13,073  
3,421  
2,824  
5,026  
3,259  
2,044  
386,530  
346,200  
320,665  
298,239  
273,088  
12,082  
10,808  
11,236  
10,738  
0  
325,005  
292,268  
291,417  
250,819  
233,452  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,800  
11,800  
42,333  
42,333  
17,333  
17,333  
24,237  
7,110  
791  
680  
548  
3,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
577,433  
550,848  
479,620  
383,539  
336,094  
246,746  
234,692  
179,164  
173,354  
131,174  
133,756  
113,895  
70,369  
46,606  
41,492  
112,990  
120,797  
108,795  
126,748  
89,682  
330,687  
316,156  
300,456  
210,185  
204,920  
330,687  
316,156  
300,456  
210,185  
204,920  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0