Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
579,200  
568,691  
550,237  
560,209  
561,512  
169,073  
150,469  
146,035  
139,683  
151,894  
4,260  
4,926  
4,637  
4,152  
3,601  
0  
0  
0  
0  
0  
137,074  
118,293  
103,085  
89,112  
92,339  
25,736  
25,061  
36,481  
44,037  
52,681  
2,004  
2,189  
1,832  
2,383  
3,273  
410,127  
418,223  
404,201  
420,526  
409,618  
3,298  
3,298  
3,799  
21,754  
18,890  
343,531  
352,787  
337,890  
335,632  
324,833  
0  
0  
0  
0  
0  
1,011  
1,010  
5,811  
5,139  
10,000  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
42,333  
19,954  
18,795  
14,369  
15,669  
13,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
579,200  
568,691  
550,237  
560,209  
561,512  
219,331  
214,483  
202,092  
220,347  
215,723  
103,978  
89,118  
94,978  
118,189  
98,280  
115,353  
125,366  
107,114  
102,158  
117,443  
359,869  
354,208  
348,145  
339,861  
345,789  
359,869  
354,208  
348,145  
339,861  
345,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0