Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,784  
505,377  
475,902  
425,215  
347,412  
306,751  
362,179  
358,776  
313,326  
238,767  
116,793  
115,776  
121,710  
45,356  
94,139  
51,000  
82,000  
91,000  
51,000  
20,000  
47,529  
58,090  
47,409  
124,478  
41,091  
89,531  
102,674  
97,846  
90,273  
82,031  
1,899  
3,640  
811  
2,219  
1,506  
147,032  
143,197  
117,126  
111,888  
108,645  
234  
234  
234  
230  
209  
46,331  
48,139  
50,811  
50,020  
51,746  
0  
0  
0  
0  
0  
47,774  
41,811  
11,886  
7,003  
2,474  
0  
0  
0  
0  
0  
52,692  
53,013  
54,195  
54,636  
54,216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,784  
505,377  
475,902  
425,215  
347,412  
125,609  
178,121  
147,652  
111,841  
118,907  
124,987  
177,499  
147,030  
111,253  
118,379  
622  
622  
622  
588  
529  
328,175  
327,256  
328,250  
313,374  
228,505  
328,175  
327,256  
328,250  
313,374  
228,505  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0