Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
994,833  
947,890  
961,788  
811,904  
697,198  
705,654  
654,023  
711,221  
554,896  
434,771  
31,714  
11,129  
20,690  
32,876  
21,628  
130,000  
140,000  
152,000  
152,000  
152,000  
436,767  
387,965  
413,615  
252,594  
154,449  
100,675  
105,361  
123,174  
115,435  
105,136  
6,499  
9,568  
1,742  
1,991  
1,559  
289,179  
293,868  
250,567  
257,007  
262,427  
209  
209  
209  
234  
234  
227,834  
191,153  
197,771  
202,988  
208,260  
0  
0  
0  
0  
0  
10,471  
50,402  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,664  
52,103  
52,587  
53,785  
53,932  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
994,833  
947,890  
961,788  
811,904  
697,198  
597,818  
557,114  
564,015  
419,205  
340,068  
291,659  
250,955  
240,381  
295,735  
199,320  
306,159  
306,159  
323,633  
123,469  
140,748  
397,015  
390,776  
397,774  
392,699  
357,129  
397,015  
390,776  
397,774  
392,699  
357,129  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0