Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
697,198  
672,210  
453,279  
510,472  
466,659  
434,771  
407,693  
181,598  
231,929  
269,821  
21,628  
20,032  
54,676  
77,665  
75,493  
152,000  
152,000  
10,000  
0  
0  
154,449  
134,365  
27,066  
48,884  
112,502  
105,136  
98,058  
86,318  
102,870  
77,580  
1,559  
3,238  
3,539  
2,510  
4,245  
262,427  
264,517  
271,680  
278,543  
196,838  
234  
234  
234  
234  
234  
208,260  
210,129  
216,683  
220,595  
59,923  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
79,521  
0  
0  
0  
0  
0  
53,932  
54,153  
54,763  
57,714  
57,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
697,198  
672,210  
453,279  
510,472  
466,659  
340,068  
320,897  
94,418  
158,169  
131,596  
199,320  
180,232  
93,849  
157,600  
131,027  
140,748  
140,665  
569  
569  
569  
357,129  
351,313  
358,861  
352,303  
335,062  
357,129  
351,313  
358,861  
352,303  
335,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0