Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,279  
510,472  
466,659  
444,056  
453,784  
181,598  
231,929  
269,821  
267,579  
306,751  
54,676  
77,665  
75,493  
40,590  
116,793  
10,000  
0  
0  
31,000  
51,000  
27,066  
48,884  
112,502  
98,079  
47,529  
86,318  
102,870  
77,580  
89,937  
89,531  
3,539  
2,510  
4,245  
7,973  
1,899  
271,680  
278,543  
196,838  
176,477  
147,032  
234  
234  
234  
234  
234  
216,683  
220,595  
59,923  
52,440  
46,331  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
79,521  
68,255  
47,774  
0  
0  
0  
0  
0  
54,763  
57,714  
57,160  
55,547  
52,692  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,279  
510,472  
466,659  
444,056  
453,784  
94,418  
158,169  
131,596  
113,929  
125,609  
93,849  
157,600  
131,027  
113,360  
124,987  
569  
569  
569  
569  
622  
358,861  
352,303  
335,062  
330,127  
328,175  
358,861  
352,303  
335,062  
330,127  
328,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0