Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
475,902  
425,215  
347,412  
384,295  
359,398  
358,776  
313,326  
238,767  
270,389  
254,581  
121,710  
45,356  
94,139  
89,988  
55,301  
91,000  
51,000  
20,000  
20,000  
40,000  
47,409  
124,478  
41,091  
69,274  
51,062  
97,846  
90,273  
82,031  
88,411  
106,262  
811  
2,219  
1,506  
2,715  
1,956  
117,126  
111,888  
108,645  
113,906  
104,818  
234  
230  
209  
209  
209  
50,811  
50,020  
51,746  
56,802  
41,389  
0  
0  
0  
0  
0  
11,886  
7,003  
2,474  
2,293  
8,239  
0  
0  
0  
0  
0  
54,195  
54,636  
54,216  
54,602  
54,981  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
475,902  
425,215  
347,412  
384,295  
359,398  
147,652  
111,841  
118,907  
162,372  
137,546  
147,030  
111,253  
118,379  
161,843  
137,017  
622  
588  
529  
529  
529  
328,250  
313,374  
228,505  
221,923  
221,853  
328,250  
313,374  
228,505  
221,923  
221,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0