Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,056  
453,784  
505,377  
475,902  
425,215  
267,579  
306,751  
362,179  
358,776  
313,326  
40,590  
116,793  
115,776  
121,710  
45,356  
31,000  
51,000  
82,000  
91,000  
51,000  
98,079  
47,529  
58,090  
47,409  
124,478  
89,937  
89,531  
102,674  
97,846  
90,273  
7,973  
1,899  
3,640  
811  
2,219  
176,477  
147,032  
143,197  
117,126  
111,888  
234  
234  
234  
234  
230  
52,440  
46,331  
48,139  
50,811  
50,020  
0  
0  
0  
0  
0  
68,255  
47,774  
41,811  
11,886  
7,003  
0  
0  
0  
0  
0  
55,547  
52,692  
53,013  
54,195  
54,636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,056  
453,784  
505,377  
475,902  
425,215  
113,929  
125,609  
178,121  
147,652  
111,841  
113,360  
124,987  
177,499  
147,030  
111,253  
569  
622  
622  
622  
588  
330,127  
328,175  
327,256  
328,250  
313,374  
330,127  
328,175  
327,256  
328,250  
313,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0