Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,377  
475,902  
425,215  
347,412  
384,295  
362,179  
358,776  
313,326  
238,767  
270,389  
115,776  
121,710  
45,356  
94,139  
89,988  
82,000  
91,000  
51,000  
20,000  
20,000  
58,090  
47,409  
124,478  
41,091  
69,274  
102,674  
97,846  
90,273  
82,031  
88,411  
3,640  
811  
2,219  
1,506  
2,715  
143,197  
117,126  
111,888  
108,645  
113,906  
234  
234  
230  
209  
209  
48,139  
50,811  
50,020  
51,746  
56,802  
0  
0  
0  
0  
0  
41,811  
11,886  
7,003  
2,474  
2,293  
0  
0  
0  
0  
0  
53,013  
54,195  
54,636  
54,216  
54,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,377  
475,902  
425,215  
347,412  
384,295  
178,121  
147,652  
111,841  
118,907  
162,372  
177,499  
147,030  
111,253  
118,379  
161,843  
622  
622  
588  
529  
529  
327,256  
328,250  
313,374  
228,505  
221,923  
327,256  
328,250  
313,374  
228,505  
221,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0