Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,215  
347,412  
384,295  
359,398  
298,158  
313,326  
238,767  
270,389  
254,581  
195,694  
45,356  
94,139  
89,988  
55,301  
24,539  
51,000  
20,000  
20,000  
40,000  
40,000  
124,478  
41,091  
69,274  
51,062  
39,245  
90,273  
82,031  
88,411  
106,262  
85,056  
2,219  
1,506  
2,715  
1,956  
6,854  
111,888  
108,645  
113,906  
104,818  
102,463  
230  
209  
209  
209  
209  
50,020  
51,746  
56,802  
41,389  
43,921  
0  
0  
0  
0  
0  
7,003  
2,474  
2,293  
8,239  
2,733  
0  
0  
0  
0  
0  
54,636  
54,216  
54,602  
54,981  
55,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,215  
347,412  
384,295  
359,398  
298,158  
111,841  
118,907  
162,372  
137,546  
80,855  
111,253  
118,379  
161,843  
137,017  
80,387  
588  
529  
529  
529  
468  
313,374  
228,505  
221,923  
221,853  
217,302  
313,374  
228,505  
221,923  
221,853  
217,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0