Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,067  
494,443  
 
427,534  
470,133  
255,538  
264,478  
 
185,045  
214,588  
19,557  
4,354  
 
21,374  
30,064  
0  
0  
 
0  
0  
80,167  
50,211  
 
35,903  
59,838  
155,263  
202,221  
 
123,561  
124,580  
551  
7,692  
 
4,207  
105  
236,529  
229,965  
 
242,489  
255,546  
299  
299  
 
299  
12,250  
85,210  
76,484  
 
79,090  
79,192  
99,766  
100,690  
 
28,395  
28,566  
49,945  
51,733  
 
134,023  
134,094  
0  
0  
 
0  
0  
1,309  
759  
 
683  
1,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,067  
494,443  
 
427,534  
470,133  
365,925  
362,781  
 
313,087  
369,706  
188,929  
184,545  
 
111,797  
167,565  
176,996  
178,236  
 
201,290  
202,141  
126,142  
131,662  
 
114,447  
100,427  
126,042  
131,562  
 
114,347  
100,327  
100  
100  
 
100  
100  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0