Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,067  
 
 
 
 
255,538  
 
 
 
 
19,557  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
80,167  
 
 
 
 
155,263  
 
 
 
 
551  
 
 
 
 
236,529  
 
 
 
 
299  
 
 
 
 
85,210  
 
 
 
 
99,766  
 
 
 
 
49,945  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,309  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,067  
 
 
 
 
365,925  
 
 
 
 
188,929  
 
 
 
 
176,996  
 
 
 
 
126,142  
 
 
 
 
126,042  
 
 
 
 
100  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0