Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (HGW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,269  
367,878  
363,948  
366,057  
355,613  
90,608  
88,437  
82,269  
92,174  
96,450  
797  
2,797  
1,511  
3,049  
1,527  
0  
0  
0  
0  
0  
77,952  
72,260  
68,052  
77,298  
77,275  
10,845  
12,221  
11,650  
11,821  
17,642  
1,013  
1,159  
1,056  
7  
7  
294,661  
279,442  
281,679  
273,883  
259,163  
0  
0  
0  
0  
0  
221,561  
218,369  
218,067  
220,472  
214,237  
0  
0  
0  
0  
0  
60,902  
48,055  
49,437  
38,629  
29,358  
0  
0  
0  
0  
0  
12,198  
13,017  
14,175  
14,781  
15,568  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,269  
367,878  
363,948  
366,057  
355,613  
62,581  
57,672  
51,674  
64,693  
68,025  
62,581  
57,672  
51,674  
64,693  
68,025  
0  
0  
0  
0  
0  
322,688  
310,206  
312,274  
301,364  
287,588  
322,688  
310,206  
312,274  
301,364  
287,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0