Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,014  
263,058  
249,054  
238,707  
255,311  
159,660  
165,804  
150,175  
142,664  
137,943  
19,229  
34,239  
32,587  
39,007  
54,720  
121,200  
106,300  
101,300  
75,800  
62,800  
4,229  
6,552  
2,697  
7,772  
3,134  
14,804  
18,612  
13,489  
19,638  
17,142  
197  
102  
102  
448  
148  
101,354  
97,254  
98,879  
96,043  
117,368  
1,909  
1,687  
1,690  
1,690  
1,690  
31,812  
33,241  
32,891  
34,832  
35,822  
0  
0  
0  
0  
0  
13,446  
7,524  
9,119  
9,093  
9,016  
53,725  
54,225  
54,552  
49,758  
69,893  
463  
577  
627  
670  
946  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,014  
263,058  
249,054  
238,707  
255,311  
49,051  
51,707  
33,845  
34,714  
49,953  
35,643  
38,260  
20,371  
21,097  
36,311  
13,408  
13,447  
13,475  
13,617  
13,641  
211,963  
211,351  
215,209  
203,994  
205,359  
211,963  
211,351  
215,209  
203,994  
205,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0