Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,980  
249,840  
261,014  
263,058  
249,054  
130,452  
144,319  
159,660  
165,804  
150,175  
11,066  
2,935  
19,229  
34,239  
32,587  
105,000  
121,200  
121,200  
106,300  
101,300  
2,922  
11,746  
4,229  
6,552  
2,697  
11,361  
8,242  
14,804  
18,612  
13,489  
104  
197  
197  
102  
102  
107,528  
105,520  
101,354  
97,254  
98,879  
1,919  
1,919  
1,909  
1,687  
1,690  
38,881  
29,327  
31,812  
33,241  
32,891  
0  
0  
0  
0  
0  
8,422  
20,145  
13,446  
7,524  
9,119  
53,725  
53,725  
53,725  
54,225  
54,552  
4,581  
405  
463  
577  
627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,980  
249,840  
261,014  
263,058  
249,054  
33,158  
51,031  
49,051  
51,707  
33,845  
19,833  
37,703  
35,643  
38,260  
20,371  
13,325  
13,327  
13,408  
13,447  
13,475  
204,822  
198,809  
211,963  
211,351  
215,209  
204,822  
198,809  
211,963  
211,351  
215,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0