Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,419  
257,409  
258,083  
274,874  
272,157  
116,664  
116,413  
117,624  
132,390  
128,404  
28,135  
63,372  
84,481  
99,710  
99,958  
63,800  
23,900  
0  
0  
0  
6,282  
6,121  
4,812  
5,425  
6,722  
15,236  
20,716  
26,705  
25,173  
20,199  
3,211  
2,304  
1,626  
2,081  
1,525  
138,755  
140,995  
140,459  
142,484  
143,753  
1,461  
1,920  
1,920  
1,704  
1,704  
37,122  
39,283  
41,433  
43,509  
45,783  
0  
0  
0  
12,843  
0  
15,800  
15,313  
13,005  
0  
11,742  
82,727  
82,727  
82,727  
82,727  
82,727  
1,644  
1,752  
1,374  
1,701  
1,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,419  
257,409  
258,083  
274,874  
272,157  
52,440  
58,509  
54,035  
71,411  
57,649  
38,793  
44,221  
40,170  
57,547  
43,784  
13,647  
14,288  
13,865  
13,865  
13,865  
202,980  
198,899  
204,048  
203,462  
214,509  
202,980  
198,899  
204,048  
203,462  
214,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0