Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,311  
250,318  
255,419  
257,409  
258,083  
137,943  
133,503  
116,664  
116,413  
117,624  
54,720  
39,987  
28,135  
63,372  
84,481  
62,800  
68,000  
63,800  
23,900  
0  
3,134  
3,051  
6,282  
6,121  
4,812  
17,142  
20,606  
15,236  
20,716  
26,705  
148  
1,860  
3,211  
2,304  
1,626  
117,368  
116,815  
138,755  
140,995  
140,459  
1,690  
1,461  
1,461  
1,920  
1,920  
35,822  
35,088  
37,122  
39,283  
41,433  
0  
0  
0  
0  
0  
9,016  
9,149  
15,800  
15,313  
13,005  
69,893  
69,893  
82,727  
82,727  
82,727  
946  
1,223  
1,644  
1,752  
1,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,311  
250,318  
255,419  
257,409  
258,083  
49,953  
38,314  
52,440  
58,509  
54,035  
36,311  
24,667  
38,793  
44,221  
40,170  
13,641  
13,647  
13,647  
14,288  
13,865  
205,359  
212,004  
202,980  
198,899  
204,048  
205,359  
212,004  
202,980  
198,899  
204,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0