Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,054  
238,707  
255,311  
250,318  
255,419  
150,175  
142,664  
137,943  
133,503  
116,664  
32,587  
39,007  
54,720  
39,987  
28,135  
101,300  
75,800  
62,800  
68,000  
63,800  
2,697  
7,772  
3,134  
3,051  
6,282  
13,489  
19,638  
17,142  
20,606  
15,236  
102  
448  
148  
1,860  
3,211  
98,879  
96,043  
117,368  
116,815  
138,755  
1,690  
1,690  
1,690  
1,461  
1,461  
32,891  
34,832  
35,822  
35,088  
37,122  
0  
0  
0  
0  
0  
9,119  
9,093  
9,016  
9,149  
15,800  
54,552  
49,758  
69,893  
69,893  
82,727  
627  
670  
946  
1,223  
1,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,054  
238,707  
255,311  
250,318  
255,419  
33,845  
34,714  
49,953  
38,314  
52,440  
20,371  
21,097  
36,311  
24,667  
38,793  
13,475  
13,617  
13,641  
13,647  
13,647  
215,209  
203,994  
205,359  
212,004  
202,980  
215,209  
203,994  
205,359  
212,004  
202,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0