Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,368  
93,274  
89,774  
83,588  
81,161  
85,882  
88,091  
85,230  
79,349  
76,874  
85,586  
87,694  
84,999  
79,136  
76,691  
296  
397  
231  
214  
183  
5,486  
5,183  
4,544  
4,239  
4,287  
0  
0  
0  
0  
0  
2,424  
2,076  
1,802  
1,487  
1,361  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,062  
3,107  
2,742  
2,752  
2,925  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,368  
93,274  
89,774  
83,588  
81,161  
6,739  
9,711  
7,897  
2,899  
907  
6,739  
9,711  
7,897  
2,899  
907  
0  
0  
0  
0  
0  
84,630  
83,563  
81,877  
80,689  
80,254  
84,630  
83,563  
81,877  
80,689  
80,254  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0