Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,418  
90,866  
91,368  
93,274  
89,774  
81,631  
85,405  
85,882  
88,091  
85,230  
81,352  
85,105  
85,586  
87,694  
84,999  
279  
301  
296  
397  
231  
6,788  
5,461  
5,486  
5,183  
4,544  
0  
0  
0  
0  
0  
3,737  
2,492  
2,424  
2,076  
1,802  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,051  
2,969  
3,062  
3,107  
2,742  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,418  
90,866  
91,368  
93,274  
89,774  
954  
4,707  
6,739  
9,711  
7,897  
954  
4,707  
6,739  
9,711  
7,897  
0  
0  
0  
0  
0  
87,464  
86,159  
84,630  
83,563  
81,877  
87,464  
86,159  
84,630  
83,563  
81,877  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0