Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,425  
20,743  
19,136  
19,619  
20,839  
19,302  
19,592  
17,965  
18,472  
19,723  
4,569  
2,540  
418  
2,749  
3,199  
3,000  
2,126  
5,090  
3,590  
1,609  
4,301  
7,090  
5,332  
4,868  
7,169  
7,371  
7,806  
7,039  
7,249  
7,733  
61  
30  
85  
16  
13  
1,123  
1,151  
1,171  
1,147  
1,117  
32  
32  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
91  
119  
139  
115  
85  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,425  
20,743  
19,136  
19,619  
20,839  
4,496  
5,429  
3,086  
4,010  
4,989  
4,496  
5,429  
3,086  
4,010  
4,989  
0  
0  
0  
0  
0  
15,928  
15,314  
16,050  
15,609  
15,850  
15,928  
15,314  
16,050  
15,609  
15,850  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0