Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,794  
18,939  
19,361  
20,425  
20,743  
20,616  
17,789  
18,210  
19,302  
19,592  
1,574  
1,704  
2,537  
4,569  
2,540  
2,000  
3,000  
6,000  
3,000  
2,126  
9,880  
5,938  
2,573  
4,301  
7,090  
7,102  
6,941  
7,089  
7,371  
7,806  
60  
207  
11  
61  
30  
1,178  
1,150  
1,150  
1,123  
1,151  
59  
32  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
118  
118  
118  
91  
119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,794  
18,939  
19,361  
20,425  
20,743  
6,765  
4,164  
3,578  
4,496  
5,429  
6,765  
4,164  
3,578  
4,496  
5,429  
0  
0  
0  
0  
0  
15,029  
14,776  
15,783  
15,928  
15,314  
15,029  
14,776  
15,783  
15,928  
15,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0