Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,743  
19,136  
19,619  
20,839  
19,562  
19,592  
17,965  
18,472  
19,723  
19,433  
2,540  
418  
2,749  
3,199  
1,640  
2,126  
5,090  
3,590  
1,609  
1,609  
7,090  
5,332  
4,868  
7,169  
8,935  
7,806  
7,039  
7,249  
7,733  
7,219  
30  
85  
16  
13  
30  
1,151  
1,171  
1,147  
1,117  
129  
32  
32  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
119  
139  
115  
85  
97  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,743  
19,136  
19,619  
20,839  
19,562  
5,429  
3,086  
4,010  
4,989  
4,361  
5,429  
3,086  
4,010  
4,989  
4,361  
0  
0  
0  
0  
0  
15,314  
16,050  
15,609  
15,850  
15,201  
15,314  
16,050  
15,609  
15,850  
15,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0