Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,619  
20,839  
19,562  
19,473  
19,217  
18,472  
19,723  
19,433  
19,473  
19,217  
2,749  
3,199  
1,640  
4,751  
6,007  
3,590  
1,609  
1,609  
117  
117  
4,868  
7,169  
8,935  
7,101  
5,396  
7,249  
7,733  
7,219  
7,377  
7,579  
16  
13  
30  
127  
118  
1,147  
1,117  
129  
0  
0  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
115  
85  
97  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,619  
20,839  
19,562  
19,473  
19,217  
4,010  
4,989  
4,361  
3,587  
3,791  
4,010  
4,989  
4,361  
3,587  
3,791  
0  
0  
0  
0  
0  
15,609  
15,850  
15,201  
15,885  
15,427  
15,609  
15,850  
15,201  
15,885  
15,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0