Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,136  
19,619  
20,839  
19,562  
19,473  
17,965  
18,472  
19,723  
19,433  
19,473  
418  
2,749  
3,199  
1,640  
4,751  
5,090  
3,590  
1,609  
1,609  
117  
5,332  
4,868  
7,169  
8,935  
7,101  
7,039  
7,249  
7,733  
7,219  
7,377  
85  
16  
13  
30  
127  
1,171  
1,147  
1,117  
129  
0  
32  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
139  
115  
85  
97  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,136  
19,619  
20,839  
19,562  
19,473  
3,086  
4,010  
4,989  
4,361  
3,587  
3,086  
4,010  
4,989  
4,361  
3,587  
0  
0  
0  
0  
0  
16,050  
15,609  
15,850  
15,201  
15,885  
16,050  
15,609  
15,850  
15,201  
15,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0