Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,361  
20,425  
20,743  
19,136  
19,619  
18,210  
19,302  
19,592  
17,965  
18,472  
2,537  
4,569  
2,540  
418  
2,749  
6,000  
3,000  
2,126  
5,090  
3,590  
2,573  
4,301  
7,090  
5,332  
4,868  
7,089  
7,371  
7,806  
7,039  
7,249  
11  
61  
30  
85  
16  
1,150  
1,123  
1,151  
1,171  
1,147  
32  
32  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
118  
91  
119  
139  
115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,361  
20,425  
20,743  
19,136  
19,619  
3,578  
4,496  
5,429  
3,086  
4,010  
3,578  
4,496  
5,429  
3,086  
4,010  
0  
0  
0  
0  
0  
15,783  
15,928  
15,314  
16,050  
15,609  
15,783  
15,928  
15,314  
16,050  
15,609  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0