Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,213  
22,532  
21,794  
18,939  
19,361  
19,708  
21,349  
20,616  
17,789  
18,210  
9,393  
6,754  
1,574  
1,704  
2,537  
0  
0  
2,000  
3,000  
6,000  
3,368  
7,798  
9,880  
5,938  
2,573  
6,867  
6,788  
7,102  
6,941  
7,089  
80  
8  
60  
207  
11  
1,505  
1,183  
1,178  
1,150  
1,150  
43  
69  
59  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
462  
114  
118  
118  
118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,213  
22,532  
21,794  
18,939  
19,361  
5,952  
7,040  
6,765  
4,164  
3,578  
5,952  
7,040  
6,765  
4,164  
3,578  
0  
0  
0  
0  
0  
15,261  
15,492  
15,029  
14,776  
15,783  
15,261  
15,492  
15,029  
14,776  
15,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0