Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,532  
21,794  
18,939  
19,361  
20,425  
21,349  
20,616  
17,789  
18,210  
19,302  
6,754  
1,574  
1,704  
2,537  
4,569  
0  
2,000  
3,000  
6,000  
3,000  
7,798  
9,880  
5,938  
2,573  
4,301  
6,788  
7,102  
6,941  
7,089  
7,371  
8  
60  
207  
11  
61  
1,183  
1,178  
1,150  
1,150  
1,123  
69  
59  
32  
32  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
114  
118  
118  
118  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,532  
21,794  
18,939  
19,361  
20,425  
7,040  
6,765  
4,164  
3,578  
4,496  
7,040  
6,765  
4,164  
3,578  
4,496  
0  
0  
0  
0  
0  
15,492  
15,029  
14,776  
15,783  
15,928  
15,492  
15,029  
14,776  
15,783  
15,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0