Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
122,464  
 
 
 
 
17,240  
 
 
 
 
5,477  
 
 
 
 
5,500  
 
 
 
 
3,202  
 
 
 
 
1,156  
 
 
 
 
1,905  
 
 
 
 
105,225  
 
 
 
 
500  
 
 
 
 
91,864  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
715  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,146  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
122,464  
 
 
 
 
9,404  
 
 
 
 
9,200  
 
 
 
 
204  
 
 
 
 
113,060  
 
 
 
 
113,060  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0