Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
787,047  
804,765  
838,127  
829,575  
871,308  
389,570  
351,401  
399,591  
377,191  
434,270  
75,750  
21,372  
57,353  
97,384  
30,108  
28,255  
55,340  
72,340  
32,000  
17,000  
168,780  
159,895  
119,200  
100,551  
260,322  
116,311  
114,646  
150,418  
145,759  
126,512  
474  
148  
281  
1,497  
328  
397,477  
453,364  
438,536  
452,384  
437,038  
9,637  
77,815  
75,340  
77,122  
76,418  
95,573  
97,469  
99,329  
97,071  
91,591  
0  
0  
0  
0  
0  
354  
0  
0  
1,767  
2,234  
287,483  
273,250  
259,010  
271,470  
261,531  
4,431  
4,830  
4,856  
4,954  
5,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
787,047  
804,765  
838,127  
829,575  
871,308  
250,776  
218,078  
265,949  
272,807  
326,638  
244,318  
209,219  
258,205  
261,311  
315,284  
6,458  
8,859  
7,743  
11,496  
11,354  
536,271  
586,687  
572,178  
556,768  
544,670  
529,542  
579,745  
565,077  
551,209  
541,424  
6,729  
6,941  
7,101  
5,558  
3,247  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0