Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
782,996  
787,047  
804,765  
838,127  
829,575  
375,478  
389,570  
351,401  
399,591  
377,191  
9,132  
75,750  
21,372  
57,353  
97,384  
36,110  
28,255  
55,340  
72,340  
32,000  
217,438  
168,780  
159,895  
119,200  
100,551  
112,442  
116,311  
114,646  
150,418  
145,759  
356  
474  
148  
281  
1,497  
407,518  
397,477  
453,364  
438,536  
452,384  
9,374  
9,637  
77,815  
75,340  
77,122  
93,356  
95,573  
97,469  
99,329  
97,071  
0  
0  
0  
0  
0  
508  
354  
0  
0  
1,767  
299,788  
287,483  
273,250  
259,010  
271,470  
4,493  
4,431  
4,830  
4,856  
4,954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
782,996  
787,047  
804,765  
838,127  
829,575  
211,325  
250,776  
218,078  
265,949  
272,807  
204,914  
244,318  
209,219  
258,205  
261,311  
6,411  
6,458  
8,859  
7,743  
11,496  
571,671  
536,271  
586,687  
572,178  
556,768  
565,153  
529,542  
579,745  
565,077  
551,209  
6,517  
6,729  
6,941  
7,101  
5,558  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0