Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
874,678  
782,996  
787,047  
804,765  
838,127  
445,484  
375,478  
389,570  
351,401  
399,591  
41,951  
9,132  
75,750  
21,372  
57,353  
18,444  
36,110  
28,255  
55,340  
72,340  
273,998  
217,438  
168,780  
159,895  
119,200  
109,779  
112,442  
116,311  
114,646  
150,418  
1,312  
356  
474  
148  
281  
429,195  
407,518  
397,477  
453,364  
438,536  
6,741  
9,374  
9,637  
77,815  
75,340  
120,141  
93,356  
95,573  
97,469  
99,329  
0  
0  
0  
0  
0  
371  
508  
354  
0  
0  
275,922  
299,788  
287,483  
273,250  
259,010  
26,019  
4,493  
4,431  
4,830  
4,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
874,678  
782,996  
787,047  
804,765  
838,127  
230,123  
211,325  
250,776  
218,078  
265,949  
223,740  
204,914  
244,318  
209,219  
258,205  
6,383  
6,411  
6,458  
8,859  
7,743  
644,555  
571,671  
536,271  
586,687  
572,178  
637,996  
565,153  
529,542  
579,745  
565,077  
6,559  
6,517  
6,729  
6,941  
7,101  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0