Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,013,604  
1,018,505  
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
76,133  
90,608  
96,182  
95,779  
86,371  
7,102  
12,656  
17,442  
15,469  
8,965  
0  
0  
0  
0  
0  
30,490  
37,682  
39,848  
42,406  
36,743  
36,983  
38,991  
38,885  
37,904  
37,969  
1,558  
1,279  
7  
1  
2,693  
937,471  
927,896  
901,349  
908,920  
926,022  
0  
0  
0  
0  
0  
874,709  
872,749  
849,607  
862,067  
877,693  
0  
0  
0  
0  
0  
60,121  
53,158  
50,347  
45,719  
47,020  
0  
0  
0  
0  
0  
2,642  
1,990  
1,395  
1,134  
1,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,013,604  
1,018,505  
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
637,107  
646,720  
644,498  
650,483  
665,131  
109,987  
90,431  
85,468  
79,711  
84,158  
527,120  
556,289  
559,031  
570,772  
580,973  
376,497  
371,785  
353,033  
354,216  
347,261  
376,497  
371,785  
353,033  
354,216  
347,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0