Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,018,505  
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
 
90,608  
96,182  
95,779  
86,371  
 
12,656  
17,442  
15,469  
8,965  
 
0  
0  
0  
0  
 
37,682  
39,848  
42,406  
36,743  
 
38,991  
38,885  
37,904  
37,969  
 
1,279  
7  
1  
2,693  
 
927,896  
901,349  
908,920  
926,022  
 
0  
0  
0  
0  
 
872,749  
849,607  
862,067  
877,693  
 
0  
0  
0  
0  
 
53,158  
50,347  
45,719  
47,020  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,990  
1,395  
1,134  
1,308  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,018,505  
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
 
646,720  
644,498  
650,483  
665,131  
 
90,431  
85,468  
79,711  
84,158  
 
556,289  
559,031  
570,772  
580,973  
 
371,785  
353,033  
354,216  
347,261  
 
371,785  
353,033  
354,216  
347,261  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0