Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
1,132,145  
 
96,182  
95,779  
86,371  
216,942  
 
17,442  
15,469  
8,965  
130,627  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,848  
42,406  
36,743  
47,154  
 
38,885  
37,904  
37,969  
37,450  
 
7  
1  
2,693  
1,711  
 
901,349  
908,920  
926,022  
915,203  
 
0  
0  
0  
0  
 
849,607  
862,067  
877,693  
876,607  
 
0  
0  
0  
0  
 
50,347  
45,719  
47,020  
37,367  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,395  
1,134  
1,308  
1,229  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
997,531  
1,004,699  
1,012,393  
1,132,145  
 
644,498  
650,483  
665,131  
796,521  
 
85,468  
79,711  
84,158  
214,701  
 
559,031  
570,772  
580,973  
581,820  
 
353,033  
354,216  
347,261  
335,624  
 
353,033  
354,216  
347,261  
335,624  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0