Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,580  
 
 
 
 
150,070  
 
 
 
 
3,166  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
88,508  
 
 
 
 
58,161  
 
 
 
 
235  
 
 
 
 
85,511  
 
 
 
 
148  
 
 
 
 
78,517  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
154  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,691  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,580  
 
 
 
 
159,643  
 
 
 
 
132,376  
 
 
 
 
27,267  
 
 
 
 
75,938  
 
 
 
 
74,969  
 
 
 
 
969  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0