Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,880  
165,270  
161,191  
154,139  
196,047  
54,684  
58,578  
54,377  
35,651  
150,277  
1,788  
2,453  
33,487  
5,256  
2,225  
0  
0  
0  
0  
58,867  
37,649  
36,817  
1,457  
1,420  
25,725  
12,335  
15,226  
15,356  
22,909  
58,902  
2,912  
4,082  
4,078  
6,066  
4,558  
92,196  
106,692  
106,814  
118,489  
45,770  
177  
0  
0  
0  
3,786  
19,701  
33,425  
34,453  
45,551  
29,637  
0  
0  
0  
0  
0  
11,932  
11,932  
11,932  
11,932  
11,785  
60,000  
60,000  
58,867  
58,867  
0  
386  
1,336  
1,562  
2,139  
562  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,880  
165,270  
161,191  
154,139  
196,047  
95,953  
105,329  
104,940  
85,974  
135,654  
95,380  
104,514  
104,128  
85,254  
134,865  
574  
815  
812  
720  
789  
50,926  
59,941  
56,251  
68,165  
60,394  
50,926  
59,941  
56,251  
68,165  
60,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0