Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,245  
319,600  
334,309  
350,240  
326,641  
281,914  
281,413  
291,102  
303,675  
274,870  
12,898  
5,840  
2,348  
4,318  
4,706  
0  
0  
0  
0  
0  
55,227  
51,920  
68,944  
80,043  
57,044  
209,213  
219,182  
217,015  
213,408  
206,541  
4,577  
4,471  
2,796  
5,905  
6,579  
39,331  
38,188  
43,207  
46,565  
51,770  
0  
150  
0  
2,005  
0  
38,229  
37,353  
42,363  
42,131  
49,352  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
0  
0  
150  
150  
601  
684  
844  
2,279  
2,269  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,245  
319,600  
334,309  
350,240  
326,641  
202,775  
204,165  
219,755  
233,922  
222,961  
186,985  
190,382  
202,706  
214,339  
202,536  
15,790  
13,783  
17,049  
19,583  
20,425  
118,470  
115,435  
114,554  
116,318  
103,679  
118,470  
115,435  
114,554  
115,067  
102,429  
0  
0  
0  
1,251  
1,251  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0