Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
319,600  
334,309  
350,240  
326,641  
326,914  
281,413  
291,102  
303,675  
274,870  
260,239  
5,840  
2,348  
4,318  
4,706  
14,164  
0  
0  
0  
0  
0  
51,920  
68,944  
80,043  
57,044  
39,463  
219,182  
217,015  
213,408  
206,541  
202,366  
4,471  
2,796  
5,905  
6,579  
4,246  
38,188  
43,207  
46,565  
51,770  
66,675  
150  
0  
2,005  
0  
1,212  
37,353  
42,363  
42,131  
49,352  
64,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
150  
0  
684  
844  
2,279  
2,269  
1,263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
319,600  
334,309  
350,240  
326,641  
326,914  
204,165  
219,755  
233,922  
222,961  
221,501  
190,382  
202,706  
214,339  
202,536  
204,831  
13,783  
17,049  
19,583  
20,425  
16,670  
115,435  
114,554  
116,318  
103,679  
105,413  
115,435  
114,554  
115,067  
102,429  
105,413  
0  
0  
1,251  
1,251  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0