Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,246  
292,835  
321,245  
319,600  
334,309  
214,553  
253,028  
281,914  
281,413  
291,102  
30,449  
8,076  
12,898  
5,840  
2,348  
59,178  
0  
0  
0  
0  
38,491  
159,053  
55,227  
51,920  
68,944  
83,416  
82,978  
209,213  
219,182  
217,015  
3,020  
2,921  
4,577  
4,471  
2,796  
34,693  
39,808  
39,331  
38,188  
43,207  
0  
0  
0  
150  
0  
34,143  
38,759  
38,229  
37,353  
42,363  
0  
0  
0  
0  
0  
90  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
0  
0  
460  
549  
601  
684  
844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,246  
292,835  
321,245  
319,600  
334,309  
168,721  
206,507  
202,775  
204,165  
219,755  
168,721  
190,892  
186,985  
190,382  
202,706  
0  
15,615  
15,790  
13,783  
17,049  
80,525  
86,328  
118,470  
115,435  
114,554  
80,525  
86,328  
118,470  
115,435  
114,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0