Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
292,835  
321,245  
319,600  
334,309  
350,240  
253,028  
281,914  
281,413  
291,102  
303,675  
8,076  
12,898  
5,840  
2,348  
4,318  
0  
0  
0  
0  
0  
159,053  
55,227  
51,920  
68,944  
80,043  
82,978  
209,213  
219,182  
217,015  
213,408  
2,921  
4,577  
4,471  
2,796  
5,905  
39,808  
39,331  
38,188  
43,207  
46,565  
0  
0  
150  
0  
2,005  
38,759  
38,229  
37,353  
42,363  
42,131  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
0  
0  
150  
549  
601  
684  
844  
2,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
292,835  
321,245  
319,600  
334,309  
350,240  
206,507  
202,775  
204,165  
219,755  
233,922  
190,892  
186,985  
190,382  
202,706  
214,339  
15,615  
15,790  
13,783  
17,049  
19,583  
86,328  
118,470  
115,435  
114,554  
116,318  
86,328  
118,470  
115,435  
114,554  
115,067  
0  
0  
0  
0  
1,251  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0