Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,139  
196,047  
202,294  
202,635  
249,246  
35,651  
150,277  
156,465  
168,200  
214,553  
5,256  
2,225  
1,520  
243  
30,449  
0  
58,867  
58,867  
58,867  
59,178  
1,420  
25,725  
26,976  
30,160  
38,491  
22,909  
58,902  
65,680  
75,667  
83,416  
6,066  
4,558  
3,422  
3,262  
3,020  
118,489  
45,770  
45,829  
34,436  
34,693  
0  
3,786  
3,793  
0  
0  
45,551  
29,637  
29,808  
32,217  
34,143  
0  
0  
0  
0  
0  
11,932  
11,785  
11,785  
1,798  
90  
58,867  
0  
0  
0  
0  
2,139  
562  
442  
421  
460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,139  
196,047  
202,294  
202,635  
249,246  
85,974  
135,654  
131,595  
129,410  
168,721  
85,254  
134,865  
131,595  
129,410  
168,721  
720  
789  
0  
0  
0  
68,165  
60,394  
70,698  
73,225  
80,525  
68,165  
60,394  
70,698  
73,225  
80,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0