Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,270  
161,191  
154,139  
196,047  
202,294  
58,578  
54,377  
35,651  
150,277  
156,465  
2,453  
33,487  
5,256  
2,225  
1,520  
0  
0  
0  
58,867  
58,867  
36,817  
1,457  
1,420  
25,725  
26,976  
15,226  
15,356  
22,909  
58,902  
65,680  
4,082  
4,078  
6,066  
4,558  
3,422  
106,692  
106,814  
118,489  
45,770  
45,829  
0  
0  
0  
3,786  
3,793  
33,425  
34,453  
45,551  
29,637  
29,808  
0  
0  
0  
0  
0  
11,932  
11,932  
11,932  
11,785  
11,785  
60,000  
58,867  
58,867  
0  
0  
1,336  
1,562  
2,139  
562  
442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,270  
161,191  
154,139  
196,047  
202,294  
105,329  
104,940  
85,974  
135,654  
131,595  
104,514  
104,128  
85,254  
134,865  
131,595  
815  
812  
720  
789  
0  
59,941  
56,251  
68,165  
60,394  
70,698  
59,941  
56,251  
68,165  
60,394  
70,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0