Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,635  
249,246  
292,835  
321,245  
319,600  
168,200  
214,553  
253,028  
281,914  
281,413  
243  
30,449  
8,076  
12,898  
5,840  
58,867  
59,178  
0  
0  
0  
30,160  
38,491  
159,053  
55,227  
51,920  
75,667  
83,416  
82,978  
209,213  
219,182  
3,262  
3,020  
2,921  
4,577  
4,471  
34,436  
34,693  
39,808  
39,331  
38,188  
0  
0  
0  
0  
150  
32,217  
34,143  
38,759  
38,229  
37,353  
0  
0  
0  
0  
0  
1,798  
90  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
0  
421  
460  
549  
601  
684  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,635  
249,246  
292,835  
321,245  
319,600  
129,410  
168,721  
206,507  
202,775  
204,165  
129,410  
168,721  
190,892  
186,985  
190,382  
0  
0  
15,615  
15,790  
13,783  
73,225  
80,525  
86,328  
118,470  
115,435  
73,225  
80,525  
86,328  
118,470  
115,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0