Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
3,013,669  
3,035,614  
4,152,361  
3,727,701  
3,260,649  
2,094,017  
2,211,112  
725,253  
761,740  
434,984  
216,722  
599,645  
54,534  
20,003  
21,740  
76,245  
197,211  
872,366  
771,469  
661,608  
433,028  
426,257  
2,442,681  
2,121,552  
2,087,590  
1,325,174  
927,001  
57,528  
52,937  
54,726  
42,848  
60,998  
2,365,802  
2,141,741  
1,969,389  
919,651  
824,502  
121,828  
117,018  
117,008  
117,000  
117,400  
1,009,554  
1,077,404  
1,081,683  
115,230  
117,304  
161,709  
178,555  
191,283  
201,530  
204,523  
1,029,970  
706,915  
521,188  
178,416  
171,499  
12,423  
12,413  
12,413  
298,693  
203,941  
30,318  
49,437  
45,814  
8,783  
9,835  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
3,013,669  
3,035,614  
4,819,799  
4,315,570  
3,700,169  
1,706,009  
1,694,620  
2,632,715  
2,628,758  
2,159,342  
1,055,931  
1,027,910  
2,187,084  
1,686,812  
1,540,827  
650,078  
666,710  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
1,307,660  
1,340,994  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
1,307,660  
1,340,994  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0