Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,351,188  
9,603,890  
8,893,810  
8,426,613  
7,541,804  
6,267,729  
5,677,051  
4,909,285  
4,878,494  
4,506,472  
682,321  
389,669  
364,381  
717,423  
410,887  
106,293  
73,358  
55,011  
18,122  
18,122  
1,365,852  
1,417,827  
1,151,238  
1,059,137  
1,069,158  
3,990,057  
3,692,981  
3,205,697  
2,980,035  
2,955,278  
123,206  
103,216  
132,958  
103,777  
53,026  
4,083,459  
3,926,839  
3,984,525  
3,548,120  
3,035,332  
250,239  
221,815  
248,768  
259,561  
221,907  
1,110,229  
1,125,827  
1,137,806  
1,170,033  
1,157,694  
586,578  
592,554  
582,988  
609,184  
609,888  
1,587,449  
1,481,091  
1,315,483  
1,043,301  
882,001  
416,746  
389,137  
552,978  
344,734  
22,525  
132,218  
116,415  
146,502  
121,307  
141,316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,351,188  
9,603,890  
8,888,214  
8,426,613  
7,541,804  
7,990,668  
7,440,318  
6,835,713  
6,338,089  
5,703,857  
1,488,343  
2,935,686  
1,252,248  
1,445,044  
2,370,644  
6,502,325  
4,504,632  
5,583,464  
4,893,045  
3,333,213  
2,360,520  
2,163,572  
2,052,501  
2,088,524  
1,837,947  
2,360,520  
2,163,572  
2,052,501  
2,088,524  
1,837,947  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0