Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,426,613  
7,541,804  
7,906,100  
7,620,866  
6,518,163  
4,878,494  
4,506,472  
5,157,555  
4,956,035  
4,152,361  
717,423  
410,887  
1,296,727  
988,883  
725,253  
18,122  
18,122  
38,031  
47,793  
54,534  
1,059,137  
1,069,158  
1,035,635  
1,263,702  
872,366  
2,980,035  
2,955,278  
2,731,442  
2,599,742  
2,442,681  
103,777  
53,026  
55,720  
55,916  
57,528  
3,548,120  
3,035,332  
2,748,545  
2,664,831  
2,365,802  
259,561  
221,907  
127,878  
124,987  
121,828  
1,170,033  
1,157,694  
1,160,580  
1,175,246  
1,009,554  
609,184  
609,888  
616,775  
628,560  
161,709  
1,043,301  
882,001  
744,514  
626,047  
1,029,970  
344,734  
22,525  
12,563  
12,525  
12,423  
121,307  
141,316  
86,235  
97,465  
30,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,426,613  
7,541,804  
7,906,100  
7,620,866  
6,518,163  
6,338,089  
5,703,857  
6,076,343  
5,769,554  
4,819,799  
1,445,044  
2,370,644  
2,317,593  
2,837,427  
2,632,715  
4,893,045  
3,333,213  
3,758,750  
2,932,127  
2,187,084  
2,088,524  
1,837,947  
1,829,757  
1,851,312  
1,698,364  
2,088,524  
1,837,947  
1,829,757  
1,851,312  
1,698,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0