Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,230,038  
3,013,669  
3,035,614  
2,382,712  
2,588,947  
3,260,649  
2,094,017  
2,211,112  
1,625,349  
1,853,110  
434,984  
216,722  
599,645  
208,551  
321,625  
21,740  
76,245  
197,211  
151,745  
44,008  
661,608  
433,028  
426,257  
228,517  
288,618  
2,087,590  
1,325,174  
927,001  
983,707  
1,170,127  
54,726  
42,848  
60,998  
52,830  
28,731  
1,969,389  
919,651  
824,502  
757,362  
735,837  
117,008  
117,000  
117,400  
117,675  
119,476  
1,081,683  
115,230  
117,304  
118,185  
122,548  
191,283  
201,530  
204,523  
207,903  
210,665  
521,188  
178,416  
171,499  
112,736  
92,461  
12,413  
298,693  
203,941  
192,381  
182,638  
45,814  
8,783  
9,835  
8,484  
8,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,230,038  
3,013,669  
3,035,614  
2,382,712  
2,588,947  
3,700,169  
1,706,009  
1,694,620  
1,108,757  
1,401,762  
2,159,342  
1,055,931  
1,027,910  
1,056,573  
1,369,716  
1,540,827  
650,078  
666,710  
52,185  
32,046  
1,529,869  
1,307,660  
1,340,994  
1,273,955  
1,187,185  
1,529,869  
1,307,660  
1,340,994  
1,273,955  
1,187,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0