Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,620,866  
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
3,013,669  
4,956,035  
4,152,361  
3,727,701  
3,260,649  
2,094,017  
988,883  
725,253  
761,740  
434,984  
216,722  
47,793  
54,534  
20,003  
21,740  
76,245  
1,263,702  
872,366  
771,469  
661,608  
433,028  
2,599,742  
2,442,681  
2,121,552  
2,087,590  
1,325,174  
55,916  
57,528  
52,937  
54,726  
42,848  
2,664,831  
2,365,802  
2,141,741  
1,969,389  
919,651  
124,987  
121,828  
117,018  
117,008  
117,000  
1,175,246  
1,009,554  
1,077,404  
1,081,683  
115,230  
628,560  
161,709  
178,555  
191,283  
201,530  
626,047  
1,029,970  
706,915  
521,188  
178,416  
12,525  
12,423  
12,413  
12,413  
298,693  
97,465  
30,318  
49,437  
45,814  
8,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,620,866  
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
3,013,669  
5,769,554  
4,819,799  
4,315,570  
3,700,169  
1,706,009  
2,837,427  
2,632,715  
2,628,758  
2,159,342  
1,055,931  
2,932,127  
2,187,084  
1,686,812  
1,540,827  
650,078  
1,851,312  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
1,307,660  
1,851,312  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
1,307,660  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0