Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,781,463  
7,620,866  
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
4,969,847  
4,956,035  
4,152,361  
3,727,701  
3,260,649  
1,303,689  
988,883  
725,253  
761,740  
434,984  
41,661  
47,793  
54,534  
20,003  
21,740  
833,731  
1,263,702  
872,366  
771,469  
661,608  
2,727,103  
2,599,742  
2,442,681  
2,121,552  
2,087,590  
63,662  
55,916  
57,528  
52,937  
54,726  
2,811,616  
2,664,831  
2,365,802  
2,141,741  
1,969,389  
136,881  
124,987  
121,828  
117,018  
117,008  
1,166,072  
1,175,246  
1,009,554  
1,077,404  
1,081,683  
625,377  
628,560  
161,709  
178,555  
191,283  
746,347  
626,047  
1,029,970  
706,915  
521,188  
65,525  
12,525  
12,423  
12,413  
12,413  
71,414  
97,465  
30,318  
49,437  
45,814  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,781,463  
7,620,866  
6,518,163  
5,869,442  
5,230,038  
6,030,273  
5,769,554  
4,819,799  
4,315,570  
3,700,169  
2,148,256  
2,837,427  
2,632,715  
2,628,758  
2,159,342  
3,882,017  
2,932,127  
2,187,084  
1,686,812  
1,540,827  
1,751,190  
1,851,312  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
1,751,190  
1,851,312  
1,698,364  
1,553,872  
1,529,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0