Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
1,385,954  
1,445,084  
1,426,038  
1,353,091  
1,313,687  
93,365  
13,649  
14,907  
43,083  
27,522  
4,194  
59,220  
71,268  
3,150  
3,458  
295,362  
370,077  
306,135  
326,096  
368,438  
991,584  
1,000,482  
1,030,179  
979,420  
913,094  
1,449  
1,657  
3,548  
1,342  
1,175  
116,141  
120,777  
117,318  
123,783  
110,400  
0  
0  
0  
0  
0  
45,139  
46,796  
44,916  
59,611  
47,134  
42,066  
42,329  
42,591  
34,780  
34,975  
0  
0  
498  
116  
0  
24,718  
27,554  
25,567  
25,698  
24,828  
4,219  
4,099  
3,746  
3,579  
3,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
786,074  
873,885  
908,487  
796,884  
756,040  
414,481  
526,199  
541,570  
440,415  
424,541  
371,593  
347,686  
366,917  
356,469  
331,499  
716,022  
691,976  
634,868  
679,990  
668,047  
716,022  
691,976  
634,868  
679,990  
668,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0