Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,638,519  
1,488,362  
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
1,299,904  
1,177,496  
1,086,951  
1,299,050  
1,385,954  
83,927  
78,324  
96,538  
101,514  
93,365  
4,194  
4,194  
4,194  
4,194  
4,194  
559,720  
422,032  
335,842  
305,418  
295,362  
650,517  
671,649  
649,434  
887,029  
991,584  
1,546  
1,298  
943  
895  
1,449  
338,616  
310,866  
311,702  
114,754  
116,141  
23,250  
0  
0  
0  
0  
44,740  
45,277  
46,494  
44,306  
45,139  
41,015  
41,278  
41,540  
41,803  
42,066  
200,114  
195,841  
194,844  
0  
0  
26,329  
24,574  
24,573  
24,496  
24,718  
3,167  
3,896  
4,250  
4,148  
4,219  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,638,519  
1,488,362  
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
835,717  
743,455  
657,111  
682,495  
786,074  
533,989  
374,009  
300,376  
302,167  
414,481  
301,728  
369,445  
356,735  
380,328  
371,593  
802,802  
744,907  
741,542  
731,309  
716,022  
802,802  
744,907  
741,542  
731,309  
716,022  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0