Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,565  
1,326,089  
1,242,537  
1,196,672  
1,166,916  
1,184,298  
1,217,836  
1,135,757  
1,089,065  
1,009,633  
9,968  
11,452  
17,658  
17,356  
8,058  
2,958  
3,382  
2,958  
2,611  
2,265  
256,615  
295,847  
302,575  
216,080  
133,156  
908,962  
899,596  
807,300  
852,897  
865,875  
5,795  
7,560  
5,266  
121  
278  
107,267  
108,253  
106,779  
107,607  
157,283  
0  
0  
0  
0  
0  
45,070  
45,780  
44,494  
45,493  
42,176  
35,170  
35,366  
35,561  
35,757  
35,952  
0  
0  
0  
0  
0  
23,800  
24,184  
23,973  
23,972  
76,104  
3,226  
2,923  
2,751  
2,386  
3,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,565  
1,326,089  
1,242,537  
1,196,672  
1,166,916  
654,615  
681,493  
604,464  
562,234  
561,987  
367,490  
411,770  
397,462  
393,497  
441,682  
287,125  
269,723  
207,002  
168,736  
120,306  
636,950  
644,596  
638,073  
634,438  
604,929  
636,950  
644,596  
638,073  
634,438  
604,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0