Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
1,299,050  
1,385,954  
1,445,084  
1,426,038  
1,353,091  
101,514  
93,365  
13,649  
14,907  
43,083  
4,194  
4,194  
59,220  
71,268  
3,150  
305,418  
295,362  
370,077  
306,135  
326,096  
887,029  
991,584  
1,000,482  
1,030,179  
979,420  
895  
1,449  
1,657  
3,548  
1,342  
114,754  
116,141  
120,777  
117,318  
123,783  
0  
0  
0  
0  
0  
44,306  
45,139  
46,796  
44,916  
59,611  
41,803  
42,066  
42,329  
42,591  
34,780  
0  
0  
0  
498  
116  
24,496  
24,718  
27,554  
25,567  
25,698  
4,148  
4,219  
4,099  
3,746  
3,579  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
682,495  
786,074  
873,885  
908,487  
796,884  
302,167  
414,481  
526,199  
541,570  
440,415  
380,328  
371,593  
347,686  
366,917  
356,469  
731,309  
716,022  
691,976  
634,868  
679,990  
731,309  
716,022  
691,976  
634,868  
679,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0