Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
1,086,951  
1,299,050  
1,385,954  
1,445,084  
1,426,038  
96,538  
101,514  
93,365  
13,649  
14,907  
4,194  
4,194  
4,194  
59,220  
71,268  
335,842  
305,418  
295,362  
370,077  
306,135  
649,434  
887,029  
991,584  
1,000,482  
1,030,179  
943  
895  
1,449  
1,657  
3,548  
311,702  
114,754  
116,141  
120,777  
117,318  
0  
0  
0  
0  
0  
46,494  
44,306  
45,139  
46,796  
44,916  
41,540  
41,803  
42,066  
42,329  
42,591  
194,844  
0  
0  
0  
498  
24,573  
24,496  
24,718  
27,554  
25,567  
4,250  
4,148  
4,219  
4,099  
3,746  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
1,543,355  
657,111  
682,495  
786,074  
873,885  
908,487  
300,376  
302,167  
414,481  
526,199  
541,570  
356,735  
380,328  
371,593  
347,686  
366,917  
741,542  
731,309  
716,022  
691,976  
634,868  
741,542  
731,309  
716,022  
691,976  
634,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0