Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,326,089  
1,242,537  
1,196,672  
1,166,916  
1,127,566  
1,217,836  
1,135,757  
1,089,065  
1,009,633  
970,981  
11,452  
17,658  
17,356  
8,058  
10,920  
3,382  
2,958  
2,611  
2,265  
9,458  
295,847  
302,575  
216,080  
133,156  
98,541  
899,596  
807,300  
852,897  
865,875  
844,101  
7,560  
5,266  
121  
278  
7,961  
108,253  
106,779  
107,607  
157,283  
156,586  
0  
0  
0  
0  
0  
45,780  
44,494  
45,493  
42,176  
41,401  
35,366  
35,561  
35,757  
35,952  
36,147  
0  
0  
0  
0  
0  
24,184  
23,973  
23,972  
76,104  
76,018  
2,923  
2,751  
2,386  
3,050  
3,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,326,089  
1,242,537  
1,196,672  
1,166,916  
1,127,566  
681,493  
604,464  
562,234  
561,987  
530,041  
411,770  
397,462  
393,497  
441,682  
409,356  
269,723  
207,002  
168,736  
120,306  
120,685  
644,596  
638,073  
634,438  
604,929  
597,525  
644,596  
638,073  
634,438  
604,929  
597,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0