Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
1,291,565  
1,326,089  
1,426,038  
1,353,091  
1,313,687  
1,184,298  
1,217,836  
14,907  
43,083  
27,522  
9,968  
11,452  
71,268  
3,150  
3,458  
2,958  
3,382  
306,135  
326,096  
368,438  
256,615  
295,847  
1,030,179  
979,420  
913,094  
908,962  
899,596  
3,548  
1,342  
1,175  
5,795  
7,560  
117,318  
123,783  
110,400  
107,267  
108,253  
0  
0  
0  
0  
0  
44,916  
59,611  
47,134  
45,070  
45,780  
42,591  
34,780  
34,975  
35,170  
35,366  
498  
116  
0  
0  
0  
25,567  
25,698  
24,828  
23,800  
24,184  
3,746  
3,579  
3,463  
3,226  
2,923  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
1,291,565  
1,326,089  
908,487  
796,884  
756,040  
654,615  
681,493  
541,570  
440,415  
424,541  
367,490  
411,770  
366,917  
356,469  
331,499  
287,125  
269,723  
634,868  
679,990  
668,047  
636,950  
644,596  
634,868  
679,990  
668,047  
636,950  
644,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0