Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
1,291,565  
1,445,084  
1,426,038  
1,353,091  
1,313,687  
1,184,298  
13,649  
14,907  
43,083  
27,522  
9,968  
59,220  
71,268  
3,150  
3,458  
2,958  
370,077  
306,135  
326,096  
368,438  
256,615  
1,000,482  
1,030,179  
979,420  
913,094  
908,962  
1,657  
3,548  
1,342  
1,175  
5,795  
120,777  
117,318  
123,783  
110,400  
107,267  
0  
0  
0  
0  
0  
46,796  
44,916  
59,611  
47,134  
45,070  
42,329  
42,591  
34,780  
34,975  
35,170  
0  
498  
116  
0  
0  
27,554  
25,567  
25,698  
24,828  
23,800  
4,099  
3,746  
3,579  
3,463  
3,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,565,861  
1,543,355  
1,476,874  
1,424,087  
1,291,565  
873,885  
908,487  
796,884  
756,040  
654,615  
526,199  
541,570  
440,415  
424,541  
367,490  
347,686  
366,917  
356,469  
331,499  
287,125  
691,976  
634,868  
679,990  
668,047  
636,950  
691,976  
634,868  
679,990  
668,047  
636,950  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0