Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,488,362  
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
1,177,496  
1,086,951  
1,299,050  
1,385,954  
1,445,084  
78,324  
96,538  
101,514  
93,365  
13,649  
4,194  
4,194  
4,194  
4,194  
59,220  
422,032  
335,842  
305,418  
295,362  
370,077  
671,649  
649,434  
887,029  
991,584  
1,000,482  
1,298  
943  
895  
1,449  
1,657  
310,866  
311,702  
114,754  
116,141  
120,777  
0  
0  
0  
0  
0  
45,277  
46,494  
44,306  
45,139  
46,796  
41,278  
41,540  
41,803  
42,066  
42,329  
195,841  
194,844  
0  
0  
0  
24,574  
24,573  
24,496  
24,718  
27,554  
3,896  
4,250  
4,148  
4,219  
4,099  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,488,362  
1,398,653  
1,413,804  
1,502,095  
1,565,861  
743,455  
657,111  
682,495  
786,074  
873,885  
374,009  
300,376  
302,167  
414,481  
526,199  
369,445  
356,735  
380,328  
371,593  
347,686  
744,907  
741,542  
731,309  
716,022  
691,976  
744,907  
741,542  
731,309  
716,022  
691,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0