Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
190,741,437  
182,357,860  
190,374,307  
189,334,259  
174,594,270  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,828,612  
2,151,298  
1,649,501  
1,511,629  
1,272,228  
  Tiền gửi tại NHNN
2,343,799  
3,234,559  
2,269,185  
1,922,256  
2,330,443  
24,299,482  
24,308,117  
19,681,403  
21,861,168  
20,772,785  
2,337,487  
1,889,877  
2,850,111  
4,690,398  
642,333  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
21,021  
24,659  
28,122  
0  
98,303  
109,824,951  
109,397,168  
114,673,489  
103,336,328  
95,489,766  
320  
3,875  
3,875  
3,875  
3,875  
40,929,792  
32,818,835  
39,386,619  
45,802,141  
42,682,806  
1,115,095  
1,115,095  
375,507  
378,237  
370,187  
1,472,983  
1,467,929  
1,522,636  
1,526,618  
1,305,255  
0  
0  
52,048  
45,769  
58,412  
6,567,895  
5,946,448  
7,881,811  
8,255,840  
9,567,877  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
190,741,437  
182,357,860  
190,374,307  
189,334,259  
174,594,270  
176,411,310  
168,504,777  
174,595,050  
174,575,168  
163,307,433  
14,330,127  
13,853,083  
15,779,257  
14,759,091  
10,671,434  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
615,403  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng