Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
202,562,505  
216,107,406  
199,380,170  
191,293,246  
190,374,307  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,997,844  
2,096,395  
1,828,908  
2,151,586  
1,649,501  
  Tiền gửi tại NHNN
3,416,086  
5,385,604  
2,418,896  
3,309,444  
2,269,185  
19,600,096  
32,425,544  
23,317,555  
23,538,842  
19,681,403  
1,933,944  
2,596,626  
2,337,487  
1,889,877  
2,850,111  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
208,294  
11,337  
13,401  
28,122  
127,556,296  
121,791,723  
119,572,248  
118,965,247  
114,673,489  
0  
0  
320  
3,875  
3,875  
38,842,836  
42,694,913  
40,679,792  
32,818,835  
39,386,619  
164,931  
164,931  
375,407  
375,407  
375,507  
1,607,734  
1,615,456  
1,511,330  
1,508,844  
1,522,636  
51,923  
51,955  
51,985  
52,016  
52,048  
7,390,815  
7,075,965  
7,274,905  
6,665,872  
7,881,811  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
202,562,505  
216,107,406  
199,380,170  
191,293,246  
190,374,307  
184,849,346  
199,279,266  
183,425,608  
175,992,415  
174,595,050  
17,713,159  
16,828,140  
15,954,562  
15,300,831  
15,779,257  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
5,772,394  
4,891,115  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
5,772,394  
4,891,115  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
3,271,136  
3,346,462  
2,939,423  
2,718,506  
3,119,106  
  Bảo lãnh vay vốn
8,682  
8,564  
8,620  
10,230  
10,814  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
11,542,341  
74,523,122  
7,935,838  
59,819,651  
54,741,047  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,752,981  
4,414,221  
2,972,799  
2,745,762  
5,269,326  
  Cam kết bán ngoại tệ
2,932,213  
3,471,919  
2,972,799  
1,579,505  
3,181,817  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
4,857,147  
66,636,982  
1,990,240  
55,494,384  
46,289,904  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
5,772,394  
4,891,115  
2,362,418  
1,862,422  
1,323,397  
Cam kết khác
2,422,061  
2,022,000  
350,000  
0  
0