Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,357,860  
190,374,307  
189,334,259  
174,594,270  
169,528,338  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,151,298  
1,649,501  
1,511,629  
1,272,228  
1,361,279  
  Tiền gửi tại NHNN
3,234,559  
2,269,185  
1,922,256  
2,330,443  
5,583,069  
24,308,117  
19,681,403  
21,861,168  
20,772,785  
22,723,038  
1,889,877  
2,850,111  
4,690,398  
642,333  
397,000  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
24,659  
28,122  
0  
98,303  
0  
109,397,168  
114,673,489  
103,336,328  
95,489,766  
95,875,982  
3,875  
3,875  
3,875  
3,875  
5,489  
32,818,835  
39,386,619  
45,802,141  
42,682,806  
32,459,476  
1,115,095  
375,507  
378,237  
370,187  
372,427  
1,467,929  
1,522,636  
1,526,618  
1,305,255  
1,315,165  
0  
52,048  
45,769  
58,412  
58,444  
5,946,448  
7,881,811  
8,255,840  
9,567,877  
9,376,969  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,357,860  
190,374,307  
189,334,259  
174,594,270  
169,528,338  
168,504,777  
174,595,050  
174,575,168  
163,307,433  
158,879,493  
13,853,083  
15,779,257  
14,759,091  
10,671,434  
10,648,845  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
615,403  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng