Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,954  
200,227  
195,242  
191,127  
200,459  
145,984  
123,944  
126,458  
103,841  
119,609  
65,143  
25,309  
31,238  
14,476  
46,602  
0  
0  
0  
0  
0  
43,070  
60,365  
58,850  
57,428  
39,968  
27,474  
28,035  
25,974  
21,779  
23,749  
10,298  
10,234  
10,396  
10,159  
9,290  
65,970  
76,284  
68,784  
87,286  
80,850  
10,068  
20,206  
20,223  
20,223  
20,223  
44,442  
32,955  
30,742  
30,224  
23,971  
0  
0  
0  
0  
0  
2,272  
13,564  
8,214  
479  
371  
9,000  
9,000  
9,000  
36,000  
36,000  
188  
559  
604  
360  
285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,954  
200,227  
195,242  
191,127  
200,459  
66,876  
63,486  
61,537  
51,937  
64,353  
65,496  
61,846  
60,207  
50,382  
62,037  
1,380  
1,640  
1,329  
1,555  
2,316  
145,078  
136,741  
133,705  
139,191  
136,106  
145,078  
136,741  
133,705  
139,191  
136,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0