Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,521  
221,151  
223,375  
191,181  
211,954  
182,274  
139,028  
139,314  
117,006  
145,984  
76,059  
16,922  
25,602  
13,017  
65,143  
0  
0  
0  
0  
0  
66,027  
67,280  
54,214  
58,426  
43,070  
37,352  
50,959  
56,500  
41,413  
27,474  
2,836  
3,867  
2,998  
4,149  
10,298  
65,247  
82,122  
84,062  
74,176  
65,970  
190  
10,170  
10,143  
10,098  
10,068  
54,121  
53,414  
51,887  
44,452  
44,442  
0  
0  
0  
0  
0  
2,873  
2,870  
2,814  
3,365  
2,272  
0  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
8,063  
6,668  
10,217  
7,261  
188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,521  
221,151  
223,375  
191,181  
211,954  
96,862  
81,168  
88,288  
44,025  
66,876  
93,387  
77,829  
85,250  
42,213  
65,496  
3,475  
3,339  
3,038  
1,811  
1,380  
150,659  
139,983  
135,087  
147,157  
145,078  
150,659  
139,983  
135,087  
147,157  
145,078  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0