Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,151  
223,375  
191,181  
211,954  
200,227  
139,028  
139,314  
117,006  
145,984  
123,944  
16,922  
25,602  
13,017  
65,143  
25,309  
0  
0  
0  
0  
0  
67,280  
54,214  
58,426  
43,070  
60,365  
50,959  
56,500  
41,413  
27,474  
28,035  
3,867  
2,998  
4,149  
10,298  
10,234  
82,122  
84,062  
74,176  
65,970  
76,284  
10,170  
10,143  
10,098  
10,068  
20,206  
53,414  
51,887  
44,452  
44,442  
32,955  
0  
0  
0  
0  
0  
2,870  
2,814  
3,365  
2,272  
13,564  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
6,668  
10,217  
7,261  
188  
559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,151  
223,375  
191,181  
211,954  
200,227  
81,168  
88,288  
44,025  
66,876  
63,486  
77,829  
85,250  
42,213  
65,496  
61,846  
3,339  
3,038  
1,811  
1,380  
1,640  
139,983  
135,087  
147,157  
145,078  
136,741  
139,983  
135,087  
147,157  
145,078  
136,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0