Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
191,181  
211,954  
200,227  
195,242  
191,127  
117,006  
145,984  
123,944  
126,458  
103,841  
13,017  
65,143  
25,309  
31,238  
14,476  
0  
0  
0  
0  
0  
58,426  
43,070  
60,365  
58,850  
57,428  
41,413  
27,474  
28,035  
25,974  
21,779  
4,149  
10,298  
10,234  
10,396  
10,159  
74,176  
65,970  
76,284  
68,784  
87,286  
10,098  
10,068  
20,206  
20,223  
20,223  
44,452  
44,442  
32,955  
30,742  
30,224  
0  
0  
0  
0  
0  
3,365  
2,272  
13,564  
8,214  
479  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
36,000  
7,261  
188  
559  
604  
360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
191,181  
211,954  
200,227  
195,242  
191,127  
44,025  
66,876  
63,486  
61,537  
51,937  
42,213  
65,496  
61,846  
60,207  
50,382  
1,811  
1,380  
1,640  
1,329  
1,555  
147,157  
145,078  
136,741  
133,705  
139,191  
147,157  
145,078  
136,741  
133,705  
139,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0