Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,242  
191,127  
200,459  
187,667  
183,021  
126,458  
103,841  
119,609  
104,952  
102,380  
31,238  
14,476  
46,602  
12,235  
12,408  
0  
0  
0  
0  
0  
58,850  
57,428  
39,968  
55,850  
56,190  
25,974  
21,779  
23,749  
28,867  
25,862  
10,396  
10,159  
9,290  
7,999  
7,921  
68,784  
87,286  
80,850  
82,715  
80,641  
20,223  
20,223  
20,223  
20,183  
20,183  
30,742  
30,224  
23,971  
14,481  
12,240  
0  
0  
0  
0  
0  
8,214  
479  
371  
8,388  
8,510  
9,000  
36,000  
36,000  
37,733  
37,733  
604  
360  
285  
1,930  
1,976  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,242  
191,127  
200,459  
187,667  
183,021  
61,537  
51,937  
64,353  
56,589  
57,397  
60,207  
50,382  
62,037  
55,065  
55,760  
1,329  
1,555  
2,316  
1,524  
1,637  
133,705  
139,191  
136,106  
131,077  
125,625  
133,705  
139,191  
136,106  
131,077  
125,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0