Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
223,375  
191,181  
211,954  
200,227  
195,242  
139,314  
117,006  
145,984  
123,944  
126,458  
25,602  
13,017  
65,143  
25,309  
31,238  
0  
0  
0  
0  
0  
54,214  
58,426  
43,070  
60,365  
58,850  
56,500  
41,413  
27,474  
28,035  
25,974  
2,998  
4,149  
10,298  
10,234  
10,396  
84,062  
74,176  
65,970  
76,284  
68,784  
10,143  
10,098  
10,068  
20,206  
20,223  
51,887  
44,452  
44,442  
32,955  
30,742  
0  
0  
0  
0  
0  
2,814  
3,365  
2,272  
13,564  
8,214  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
9,000  
10,217  
7,261  
188  
559  
604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
223,375  
191,181  
211,954  
200,227  
195,242  
88,288  
44,025  
66,876  
63,486  
61,537  
85,250  
42,213  
65,496  
61,846  
60,207  
3,038  
1,811  
1,380  
1,640  
1,329  
135,087  
147,157  
145,078  
136,741  
133,705  
135,087  
147,157  
145,078  
136,741  
133,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0