Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,986  
244,806  
249,206  
227,299  
247,521  
212,261  
161,649  
170,798  
150,110  
182,274  
95,865  
20,495  
34,169  
20,768  
76,059  
0  
0  
0  
0  
0  
74,015  
83,277  
79,364  
78,109  
66,027  
39,083  
55,106  
52,583  
48,137  
37,352  
3,299  
2,771  
4,682  
3,096  
2,836  
86,725  
83,158  
78,409  
77,189  
65,247  
244  
250  
250  
250  
190  
75,782  
72,439  
68,664  
64,598  
54,121  
0  
0  
0  
0  
0  
2,924  
2,874  
3,008  
3,423  
2,873  
0  
0  
0  
0  
0  
7,775  
7,594  
6,487  
8,918  
8,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,986  
244,806  
249,206  
227,299  
247,521  
127,050  
85,864  
90,991  
68,745  
96,862  
113,215  
74,992  
77,626  
62,371  
93,387  
13,835  
10,872  
13,365  
6,374  
3,475  
171,936  
158,943  
158,216  
158,554  
150,659  
171,936  
158,943  
158,216  
158,554  
150,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0