Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,299  
247,521  
221,151  
223,375  
191,181  
150,110  
182,274  
139,028  
139,314  
117,006  
20,768  
76,059  
16,922  
25,602  
13,017  
0  
0  
0  
0  
0  
78,109  
66,027  
67,280  
54,214  
58,426  
48,137  
37,352  
50,959  
56,500  
41,413  
3,096  
2,836  
3,867  
2,998  
4,149  
77,189  
65,247  
82,122  
84,062  
74,176  
250  
190  
10,170  
10,143  
10,098  
64,598  
54,121  
53,414  
51,887  
44,452  
0  
0  
0  
0  
0  
3,423  
2,873  
2,870  
2,814  
3,365  
0  
0  
9,000  
9,000  
9,000  
8,918  
8,063  
6,668  
10,217  
7,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,299  
247,521  
221,151  
223,375  
191,181  
68,745  
96,862  
81,168  
88,288  
44,025  
62,371  
93,387  
77,829  
85,250  
42,213  
6,374  
3,475  
3,339  
3,038  
1,811  
158,554  
150,659  
139,983  
135,087  
147,157  
158,554  
150,659  
139,983  
135,087  
147,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0