Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,806  
249,206  
227,299  
247,521  
221,151  
161,649  
170,798  
150,110  
182,274  
139,028  
20,495  
34,169  
20,768  
76,059  
16,922  
0  
0  
0  
0  
0  
83,277  
79,364  
78,109  
66,027  
67,280  
55,106  
52,583  
48,137  
37,352  
50,959  
2,771  
4,682  
3,096  
2,836  
3,867  
83,158  
78,409  
77,189  
65,247  
82,122  
250  
250  
250  
190  
10,170  
72,439  
68,664  
64,598  
54,121  
53,414  
0  
0  
0  
0  
0  
2,874  
3,008  
3,423  
2,873  
2,870  
0  
0  
0  
0  
9,000  
7,594  
6,487  
8,918  
8,063  
6,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,806  
249,206  
227,299  
247,521  
221,151  
85,864  
90,991  
68,745  
96,862  
81,168  
74,992  
77,626  
62,371  
93,387  
77,829  
10,872  
13,365  
6,374  
3,475  
3,339  
158,943  
158,216  
158,554  
150,659  
139,983  
158,943  
158,216  
158,554  
150,659  
139,983  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0